ตารางการใช้ห้อง
ศูนย์ ม.ราชภัฏนครราชสีมา อาคาร 27
วัน  | ทุกวัน|อาทิตย์|จันทร์|อังคาร|พุธ|พฤหัสบดี|ศุกร์|เสาร์
 ปีการศึกษา2565  / 1 2 3 ระหว่าง  25/2/2567 - 2/3/2567 
 
Day/Time
 
 
   ROOM   
 
7:00-8:008:00-9:009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:0017:00-18:0018:00-19:0019:00-20:0020:00-21:00
จันทร์    27.03.03(คี่)   000206
(3) 1,
L12
  003115
(3) 1,
L12
     
    27.03.03(คู่)   000206
(3) 2,
L12
  000404
(3) 1,
L12
    
    27.03.04       402108
(2) 1,
L12
      
    27.03.05(คี่)   103034
(3) 1,
L12
         
    27.03.05(คู่)   413215
(3) 2,
L12
  413215
(3) 3,
L12
     
    27.03.07(คู่)   413223
(3) 3,
L12
  413223
(3) 1,
L12
     
    27.03.08(คี่)       000205
(3) 1,
L12
     
    27.03.08(คู่)       000205
(3) 2,
L12
     
    27.03.09(คี่)       202214
(3) 1,
L12
    
    27.03.10(คี่)       103224
(3) 1,
L12
     
    27.04.07(คี่)   207252
(3) 1,
L12
  207334
(3) 2,
L12
      
    27.04.07(คู่)   210331
(3) 1,
L12
          
    27.04.09(คี่)   207208
(3) 1,
L12
  207208
(3) 2,
L12
     
    27.04.09(คู่)       207319
(3) 1,
L12
      
    27.04.11(คี่)   210314
(3) 2,
L12
  210241
(3) 2,
L12
      
    27.04.11(คู่)   207324
(3) 1,
L12
   210315
(3) 1,
L12
     
    27.04.13(คี่)   227232
(3) 1,
L12
   210317
(3) 2,
L12
     
    27.04.13(คู่)   207023
(3) 1,
L12
  207023
(3) 1,
L12
    
    27.04.15(คี่)   207217
(3) 3,
L12
  207217
(3) 1,
L12
     
    27.04.15(คู่)   227341
(3) 2,
L12
   227334
(3) 2,
L12
     
    27.05.01(คี่)   003114
(3) 1,
L12
  003114
(3) 3,
L12
     
    27.05.01(คู่)   003114
(3) 2,
L12
  003114
(3) 4,
L12
     
อังคาร    27.03.03(คี่)   003115
(3) 2,
L12
  003115
(3) 3,
L12
     
    27.03.03(คู่)       003117
(3) 1,
L12
     
    27.03.04   401284
(3) 1,
L12
         
    27.03.05(คี่)  202315
(3) 1,
L12
  220318
(3) 1,
L12
     
    27.03.05(คู่)   413215
(3) 1,
L12
         
    27.03.07(คี่)   414105
(3) 2,
L12
  414105
(3) 1,
L12
     
    27.03.08(คี่)       003116
(3) 1,
L12
      
    27.03.08(คู่)       003116
(3) 2,
L12
      
    27.03.09(คี่)   408020
(3) 1,
L12
         
    27.03.09**       602331
(2) 1,
L12
      
    27.04.07(คี่)   219103
(3) 1,
L12
   207312
(3) 2,
L12
     
    27.04.07(คู่)   210340
(3) 1,
L12
      061112
(3) 7,
L12
   
    27.04.09(คี่)   207104
(3) 1,
L12
  227210
(3) 1,
L12
  218232
(3) 1,
L12
   
    27.04.09(คู่)   227334
(3) 1,
L12
  207217
(3) 2,
L12
     
    27.04.11(คี่)   210241
(3) 1,
L12
   210311
(3) 1,
L12
     
    27.04.11(คู่)   210242
(3) 2,
L12
          
    27.04.13(คี่)   227211
(3) 1,
L12
   207231
(3) 1,
L12
      
    27.04.13(คู่)   207231
(3) 3,
L12
          
    27.04.15(คี่)   207105
(3) 2,
L12
  206207
(3) 1,
L12
      
    27.04.15(คู่)   227326
(3) 2,
L12
  210331
(3) 2,
L12
      
    27.05.01(คี่)   003114
(3) 5,
L12
  003305
(3) 1,
L12
     
    27.05.01(คู่)   003114
(3) 6,
L12
  003114
(3) 7,
L12
     
    27.05.06(คี่)  508428
(3) 1,
L12
         
    27.05.07**   306101
(3) 2,
L12
  306101
(3) 2,
L12
       
   306101
(3) 1,
L12
  306101
(3) 1,
L12
       
    27.05.09(คู่)       204017
(3) 1,
L12
     
พุธ    27.03.05**      301407
(1) 1,
L17
         
    27.03.07**  512115
(3) 1,
L12
         
    27.04.07(คี่)   061108
(3) 1,
L12
   207312
(3) 1,
L12
     
    27.04.07(คู่)   210116
(3) 1,
L12
         
    27.04.09(คี่)   207112
(3) 1,
L12
  207252
(3) 2,
L12
     
    27.04.09(คู่)   061108
(3) 2,
L12
   227341
(3) 1,
L12
      
    27.04.11(คี่)   210211
(3) 1,
L12
  219312
(3) 1,
L12
      
    27.04.11(คู่)   210313
(3) 1,
L12
         
    27.04.13(คี่)   210315
(3) 2,
L12
  210340
(3) 2,
L12
      
    27.04.13(คู่)       212272
(3) 1,
L12
     
พฤหัสบดี    27.03.03(คู่)   212033
(3) 2,
L12
  212033
(3) 1,
L12
     
    27.03.04   414028
(3) 1,
L12
         
    27.03.05(คี่)   219206
(3) 1,
L12
   103014
(3) 1,
L12
     
    27.03.05(คู่)   408211
(3) 2,
L12
         
    27.03.07(คี่)   403303
(3) 1,
L12
   103028
(3) 1,
L12
     
    27.03.09(คี่)  202324
(3) 1,
L12
  408211
(3) 1,
L12
     
    27.04.07(คี่)   208112
(3) 1,
L12
  208114
(3) 1,
L12
      
    27.04.07(คู่)   207122
(3) 1,
L12
   207122
(3) 2,
L12
      
    27.04.09(คี่)   207112
(3) 2,
L12
         
    27.04.09(คู่)   207106
(3) 1,
L12
  207106
(3) 2,
L12
     
    27.04.11(คี่)   210311
(3) 2,
L12
  206104
(3) 1,
L12
     
    27.04.11(คู่)   207319
(3) 2,
L12
   210242
(3) 1,
L12
      
    27.04.13(คี่)   207222
(3) 2,
L12
   207222
(3) 3,
L12
      
    27.04.13(คู่)   207318
(3) 1,
L12
   207353
(3) 1,
L12
      
    27.04.15(คี่)   206022
(3) 4,
L12
  207318
(3) 2,
L12
 207353
(3) 2,
L12
    
    27.04.15(คู่)   207023
(3) 2,
L12
  207023
(3) 2,
L12
    
    27.05.09(คี่)       204209
(3) 1,
L12
     
ศุกร์    27.03.03(คี่)   306201
(3) 1,
L12
  306201
(3) 2,
L12
     
    27.03.05(คี่)       413223
(3) 2,
L12
     
    27.03.05(คู่)       103027
(3) 1,
L12
     
    27.03.07(คี่)   414210
(3) 1,
L12
  414210
(3) 2,
L12
 201276
(3) 1,
L12
 
    27.03.07(คู่)       413215
(3) 1,
L12
     
    27.03.09(คี่)       408020
(3) 2,
L12
 411204
(3) 1,
L12
  
    27.04.07(คี่)           061112
(3) 6,
L12
   
    27.04.07(คู่)   207105
(3) 1,
L12
  210112
(3) 1,
L12
     
    27.04.09(คี่)   207112
(3) 3,
L12
  207122
(3) 3,
L12
      
    27.04.09(คู่)   210116
(3) 2,
L12
  207221
(3) 1,
L12
      
    27.04.11(คี่)   210211
(3) 2,
L12
  210314
(3) 1,
L12
     
    27.04.11(คู่)   227321
(3) 2,
L12
  210313
(3) 2,
L12
     
    27.04.13(คี่)   227230
(3) 1,
L12
   207231
(3) 2,
L12
      
    27.04.13(คู่)   207221
(3) 2,
L12
   219333
(3) 1,
L12
      
    27.04.15(คี่)   207104
(3) 2,
L12
  062310
(3) 22,
L12
     
    27.04.15(คู่)   207334
(3) 1,
L12
          
    27.05.09(คี่)   204209
(3) 2,
L12
         
เสาร์    27.03.03**       003115
(3) 1,
L62
     
    27.03.04       306316
(3) 1,
L62
     
    27.03.08**       003114
(3) 1,
L62
     
    27.05.02**   435513
(3) 1,
L76
         
อาทิตย์    27.03.03**  501341
(3) 1,
L63
         
    27.03.04  306111
(3) 1,
L67
  306271
(3) 1,
L62
      
    27.03.05**   513021
(3) 1,
L62
 306373
(3) 1,
L67
      
    27.04.15**    207222
(3) 1,
L62
  207217
(3) 1,
L62
     
    27.05.02**   435535
(3) 1,
L76
  435512
(3) 1,
L76
     

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม ระดับการศึกษา

L9 = ประกาศนียบัตร ภาคปกติ
L10 = ประกาศนียบัตร ภาคพิเศษ
L11 = อนุปริญญา ภาคปกติ
L12 = ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
L13 = ปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ภาคปกติ
L14 = วุฒิบัตร ภาคปกติ
L15 = ปริญญาโท ภาคปกติ
L16 = ประกาศนียบัตรบัณฑิต ภาคปกติ
L17 = ปริญญาตรี(เทียบโอน) ภาคปกติ
L18 = ปริญญาตรี 5 ปี ภาคปกติ
L21 = อนุปริญญา ภาคกศ.ปช.
L22 = ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคกศ.ปช.
L23 = ปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ภาคกศ.ปช.
L24 = วุฒิบัตร ภาคกศ.ปช.
L25 = ปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) โครงการพิเศษ
L27 = ปริญญาตรี(เทียบโอน) ภาคกศ.ปช.
L28 = ปริญญาตรี 5 ปี ภาคกศ.ปช.
L35 = ปริญญาโท ภาคพิเศษ
L36 = ประกาศนียบัตรบัณฑิต ภาคพิเศษ
L37 = ปริญญาเอก
L38 = ปริญญาเอก ภาคปกติ
L42 = ปริญญาตรี (4 ปี) Ex.B.A.
L43 = ปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) Ex.B.A.
L51 = อนุปริญญา ภาคบ่าย
L52 = ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคบ่าย
L53 = ปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ภาคบ่าย
L62 = ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคกศ.ปช. 63 ขึ้นไป
L63 = ปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ภาคกศ.ปช. 63 ขึ้นไป
L67 = ปริญญาตรี(เทียบโอน) ภาคกศ.ปช. 63 ขึ้นไป
L69 = บุคคลทั่วไป
L70 = นักศึกษาแลกเปลี่ยน
L75 = ปริญญาโท ภาคปกติ (พระ)
L76 = ปริญญาโท ภาคพิเศษ เข้า 63
L77 = ปริญญาเอก ภาคพิเศษ เข้า 63
L78 = ประกาศนียบัตรบัณฑิต ภาคพิเศษ เข้า 63
L83 = ปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) พ.ค.ป.
L84 = ปริญญาตรี 5 ปี พ.ค.ป.
L86 = ประกาศนียบัตรบัณฑิต พ.ค.ป.
L92 = ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคพิเศษ (ท้องถิ่น)
L93 = ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคพิเศษ (กลาโหม)
L96 = ปริญญาโท ภาคพิเศษ เข้า 66
L97 = ปริญญาเอก ภาคพิเศษ เข้า 66
L98 = ประกาศนียบัตรบัณฑิต ภาคพิเศษ เข้า 65 ขึ้นไป
L99 = ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคพิเศษ (2 ปริญญา)
L105 = ปริญญาโท ภาคพิเศษ (ศูนย์บัวใหญ่)
L999 = ไม่กำหนด
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123