ตารางการใช้ห้อง
ศูนย์ ม.ราชภัฏนครราชสีมา อาคาร 24
วัน  | ทุกวัน|อาทิตย์|จันทร์|อังคาร|พุธ|พฤหัสบดี|ศุกร์|เสาร์
 ปีการศึกษา2565  / 1 2 3 ระหว่าง  3/3/2567 - 9/3/2567 
 
Day/Time
 
 
   ROOM   
 
7:00-8:008:00-9:009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:0017:00-18:00
จันทร์    24.208   401449
(3) 1,
L12
  404034
(3) 1,
L12
  
    24.219       401311
(3) 1,
L12
  
    24.222       404222
(3) 1,
L12
  
    24.223**   401019
(2) 1,
L12
  401101
(3) 1,
L12
   
    24.319**   402314
(3) 1,
L12
  402102
(1) 4,
L12
   
    24.320**    401102
(3) 1,
L12
       
    24.323**   402102
(3) 1,
L12
  403102
(3) 1,
L12
 402209
(3) 1,
L12
  
    24.420           101301
(1) 23,
L12
 
    24.425       403302
(1) 1,
L12
   
อังคาร    24.208   404028
(3) 1,
L12
  401396
(2) 1,
L12
  
    24.218**   401207
(3) 1,
L12
  401102
(1) 1,
L12
   
    24.219   404117
(3) 1,
L12
  401106
(1) 2,
L12
   
    24.222   401105
(3) 2,
L12
       
    24.223**   401101
(3) 1,
L12
   402104
(3) 1,
L12
  
    24.319**   402102
(1) 1,
L12
   404111
(3) 1,
L12
  
    24.320**    401102
(3) 1,
L12
   402231
(3) 1,
L12
   
    24.323**   101301
(1) 8,
L12
    402209
(3) 1,
L12
    
    24.420       403414
(3) 1,
L12
 
    24.421**   403106
(1) 7,
L12
   403102
(1) 1,
L12
 403106
(1) 8,
L12
 
    24.425  403208
(3) 1,
L12
      
พุธ    24.205**   401101
(3) 1,
L12
   401385
(3) 1,
L12
  
    24.208       401494
(1) 1,
L12
    
    24.222       404029
(3) 1,
L12
  
    24.319**   402102
(1) 2,
L12
   402102
(1) 2,
L12
 402102
(1) 3,
L12
 
    24.323**   402121
(2) 1,
L12
    402122
(1) 1,
L12
   
    24.420       403362
(3) 1,
L12
 
พฤหัสบดี    24.205**   401310
(3) 1,
L12
  401101
(3) 2,
L12
   
    24.208   404026
(3) 1,
L12
  401492
(2) 1,
L12
  
    24.219   401104
(3) 1,
L12
  404115
(3) 1,
L12
 503113
(1) 1,
L12
 
    24.223**  401018
(3) 1,
L12
 403104
(3) 1,
L12
 401105
(3) 1,
L12
 403104
(3) 1,
L12
 
    24.319**   402102
(1) 1,
L12
   402102
(1) 1,
L12
 402106
(1) 1,
L12
 
    24.320**       402352
(1) 1,
L12
   
    24.323**   403102
(3) 1,
L12
      402106
(1) 4,
L12
 
    24.420   403243
(3) 1,
L12
    403243
(3) 1,
L12
   
    24.421**   403106
(1) 1,
L12
   403102
(1) 1,
L12
 403106
(1) 2,
L12
 
    24.425   403106
(1) 6,
L12
   403106
(1) 3,
L12
   
ศุกร์    24.208   404221
(3) 1,
L12
      
    24.219   401206
(3) 1,
L12
  401106
(1) 3,
L12
   
    24.222       401102
(1) 1,
L12
   
    24.223**   401106
(1) 1,
L12
   401102
(1) 1,
L12
   
    24.319**   402106
(1) 3,
L12
   402106
(1) 2,
L12
   
    24.320**       402210
(3) 1,
L12
  
    24.323**       402222
(1) 1,
L12
   
    24.420   402103
(3) 1,
L12
      
    24.421**   403102
(1) 1,
L12
   403102
(1) 2,
L12
 403106
(1) 5,
L12
 
    24.425   404113
(3) 1,
L12
  403106
(1) 4,
L12
   
เสาร์    24.203    430511
(2) 1,
L76
  430513
(3) 1,
L76
 
อาทิตย์    24.203    430515
(1) 1,
L76
  430512
(3) 1,
L76
 

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม ระดับการศึกษา

L9 = ประกาศนียบัตร ภาคปกติ
L10 = ประกาศนียบัตร ภาคพิเศษ
L11 = อนุปริญญา ภาคปกติ
L12 = ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
L13 = ปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ภาคปกติ
L14 = วุฒิบัตร ภาคปกติ
L15 = ปริญญาโท ภาคปกติ
L16 = ประกาศนียบัตรบัณฑิต ภาคปกติ
L17 = ปริญญาตรี(เทียบโอน) ภาคปกติ
L18 = ปริญญาตรี 5 ปี ภาคปกติ
L21 = อนุปริญญา ภาคกศ.ปช.
L22 = ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคกศ.ปช.
L23 = ปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ภาคกศ.ปช.
L24 = วุฒิบัตร ภาคกศ.ปช.
L25 = ปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) โครงการพิเศษ
L27 = ปริญญาตรี(เทียบโอน) ภาคกศ.ปช.
L28 = ปริญญาตรี 5 ปี ภาคกศ.ปช.
L35 = ปริญญาโท ภาคพิเศษ
L36 = ประกาศนียบัตรบัณฑิต ภาคพิเศษ
L37 = ปริญญาเอก
L38 = ปริญญาเอก ภาคปกติ
L42 = ปริญญาตรี (4 ปี) Ex.B.A.
L43 = ปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) Ex.B.A.
L51 = อนุปริญญา ภาคบ่าย
L52 = ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคบ่าย
L53 = ปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ภาคบ่าย
L62 = ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคกศ.ปช. 63 ขึ้นไป
L63 = ปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ภาคกศ.ปช. 63 ขึ้นไป
L67 = ปริญญาตรี(เทียบโอน) ภาคกศ.ปช. 63 ขึ้นไป
L69 = บุคคลทั่วไป
L70 = นักศึกษาแลกเปลี่ยน
L75 = ปริญญาโท ภาคปกติ (พระ)
L76 = ปริญญาโท ภาคพิเศษ เข้า 63
L77 = ปริญญาเอก ภาคพิเศษ เข้า 63
L78 = ประกาศนียบัตรบัณฑิต ภาคพิเศษ เข้า 63
L83 = ปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) พ.ค.ป.
L84 = ปริญญาตรี 5 ปี พ.ค.ป.
L86 = ประกาศนียบัตรบัณฑิต พ.ค.ป.
L92 = ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคพิเศษ (ท้องถิ่น)
L93 = ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคพิเศษ (กลาโหม)
L96 = ปริญญาโท ภาคพิเศษ เข้า 66
L97 = ปริญญาเอก ภาคพิเศษ เข้า 66
L98 = ประกาศนียบัตรบัณฑิต ภาคพิเศษ เข้า 65 ขึ้นไป
L99 = ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคพิเศษ (2 ปริญญา)
L105 = ปริญญาโท ภาคพิเศษ (ศูนย์บัวใหญ่)
L999 = ไม่กำหนด
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123