ตารางการใช้ห้อง
ศูนย์ ม.ราชภัฏนครราชสีมา อาคาร 5
วัน  | ทุกวัน|อาทิตย์|จันทร์|อังคาร|พุธ|พฤหัสบดี|ศุกร์|เสาร์
 ปีการศึกษา2565  / 1 2 3 ระหว่าง  18/2/2567 - 24/2/2567 
 
Day/Time
 
 
   ROOM   
 
7:00-8:008:00-9:009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:0017:00-18:0018:00-19:0019:00-20:00
จันทร์    5.1.1**   205313
(3) 2,
L12
  205067
(2) 2,
L12
     
    5.2.4**          205067
(2) 1,
L12
   
    5.3.4**   205311
(3) 1,
L12
        
    5.3.5**   062307
(3) 16,
L12
  205033
(2) 1,
L12
 205064
(2) 2,
L12
   
    5.3.6**       205064
(2) 1,
L12
     
    5.4.4**  204101
(3) 1,
L12
  204023
(3) 1,
L12
    
    5.4.5**  204101
(3) 1,
L12
        
อังคาร    5.1.2**           205059
(3) 1,
L12
 
    5.1.3**       204206
(3) 1,
L12
   
    5.2.4**   205047
(3) 1,
L12
  205039
(3) 1,
L12
 205051
(3) 1,
L12
 
    5.2.6**       205043
(3) 1,
L12
    
    5.3.2**   205028
(3) 1,
L12
        
    5.3.4**   205024
(3) 1,
L12
        
    5.3.5**   062307
(3) 4,
L12
  101301
(1) 12,
L12
      
    5.3.6**       205312
(3) 1,
L12
    
    5.3.7**   205016
(3) 1,
L12
  205055
(3) 1,
L12
 205020
(3) 1,
L12
 
    5.4.3**   204312
(3) 1,
L12
        
    5.4.5**  204015
(3) 1,
L12
        
พุธ    5.3.5**       205208
(3) 1,
L12
    
    5.4.4**       204311
(3) 1,
L12
   
พฤหัสบดี    5.1.1**   205313
(3) 1,
L12
  101301
(1) 11,
L12
      
    5.1.2**   205041
(3) 2,
L12
      205034
(2) 1,
L12
  
    5.1.3**  204206
(3) 2,
L12
        
    5.2.6**          205104
(3) 1,
L12
  
    5.3.5**   062307
(3) 14,
L12
  205101
(2) 1,
L12
     
    5.3.6**   062307
(3) 19,
L12
  205312
(3) 2,
L12
    
    5.4.4**       204023
(3) 2,
L12
    
    5.4.5**       101301
(1) 14,
L12
      
ศุกร์    5.1.1**   205041
(3) 1,
L12
        
    5.1.2**   205018
(3) 1,
L12
  205049
(3) 1,
L12
 205049
(3) 2,
L12
 
    5.1.3**  204207
(3) 1,
L12
  204207
(3) 2,
L12
   
    5.2.4**       205053
(3) 1,
L12
 205053
(3) 2,
L12
 
    5.2.6**       205045
(3) 1,
L12
 205045
(3) 2,
L12
 
    5.2.7**       205061
(3) 1,
L12
 205061
(3) 2,
L12
 
    5.3.2**   205030
(3) 1,
L12
        
    5.3.4**   205026
(3) 1,
L12
  205311
(3) 2,
L12
    
    5.3.5**   205102
(2) 1,
L12
   205057
(3) 1,
L12
 205057
(3) 2,
L12
 
    5.3.6**       205208
(3) 2,
L12
    
    5.3.7**           205022
(3) 1,
L12
 
    5.4.4**  204310
(3) 1,
L12
        
    5.4.5**  204310
(3) 1,
L12
        

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม ระดับการศึกษา

L11 = อนุปริญญา ภาคปกติ
L12 = ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
L13 = ปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ภาคปกติ
L14 = วุฒิบัตร ภาคปกติ
L15 = ปริญญาโท ภาคปกติ
L16 = ประกาศนียบัตรบัณฑิต ภาคปกติ
L17 = ปริญญาตรี(เทียบโอน) ภาคปกติ
L18 = ปริญญาตรี 5 ปี ภาคปกติ
L21 = อนุปริญญา ภาคกศ.ปช.
L22 = ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคกศ.ปช.
L23 = ปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ภาคกศ.ปช.
L24 = วุฒิบัตร ภาคกศ.ปช.
L25 = ปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) โครงการพิเศษ
L27 = ปริญญาตรี(เทียบโอน) ภาคกศ.ปช.
L28 = ปริญญาตรี 5 ปี ภาคกศ.ปช.
L35 = ปริญญาโท ภาคพิเศษ
L36 = ประกาศนียบัตรบัณฑิต ภาคพิเศษ
L37 = ปริญญาเอก
L38 = ปริญญาเอก ภาคปกติ
L42 = ปริญญาตรี (4 ปี) Ex.B.A.
L43 = ปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) Ex.B.A.
L51 = อนุปริญญา ภาคบ่าย
L52 = ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคบ่าย
L53 = ปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ภาคบ่าย
L62 = ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคกศ.ปช. 63 ขึ้นไป
L63 = ปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ภาคกศ.ปช. 63 ขึ้นไป
L67 = ปริญญาตรี(เทียบโอน) ภาคกศ.ปช. 63 ขึ้นไป
L69 = บุคคลทั่วไป
L70 = นักศึกษาแลกเปลี่ยน
L75 = ปริญญาโท ภาคปกติ (พระ)
L76 = ปริญญาโท ภาคพิเศษ เข้า 63
L77 = ปริญญาเอก ภาคพิเศษ เข้า 63
L78 = ประกาศนียบัตรบัณฑิต ภาคพิเศษ เข้า 63
L83 = ปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) พ.ค.ป.
L84 = ปริญญาตรี 5 ปี พ.ค.ป.
L86 = ประกาศนียบัตรบัณฑิต พ.ค.ป.
L92 = ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคพิเศษ (ท้องถิ่น)
L93 = ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคพิเศษ (กลาโหม)
L96 = ปริญญาโท ภาคพิเศษ เข้า 66
L97 = ปริญญาเอก ภาคพิเศษ เข้า 66
L98 = ประกาศนียบัตรบัณฑิต ภาคพิเศษ เข้า 65 ขึ้นไป
L99 = ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคพิเศษ (2 ปริญญา)
L105 = ปริญญาโท ภาคพิเศษ (ศูนย์บัวใหญ่)
L999 = ไม่กำหนด
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123