ตารางการใช้ห้อง
ศูนย์ ม.ราชภัฏนครราชสีมา อาคาร 24
วัน  | ทุกวัน|อาทิตย์|จันทร์|อังคาร|พุธ|พฤหัสบดี|ศุกร์|เสาร์
 ปีการศึกษา2564  / 1 2 3 ระหว่าง  3/3/2567 - 9/3/2567 
 
Day/Time
 
 
   ROOM   
 
7:00-8:008:00-9:009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:0017:00-18:00
จันทร์    24.203   401204
(3) 1,
L12
       
    24.219   403104
(3) 1,
L12
   401449
(3) 1,
L12
  
    24.319**   404111
(3) 1,
L12
  402102
(3) 1,
L12
  
    24.323**   402314
(3) 1,
L12
      
    24.421**   403102
(1) 11,
L12
   403102
(1) 1,
L12
 403102
(1) 5,
L12
 
    24.425   401103
(3) 1,
L12
      
อังคาร    24.203       401221
(3) 1,
L12
   
    24.205**   401401
(3) 1,
L12
       
    24.208   404026
(3) 1,
L12
  404221
(3) 1,
L18
   
    24.319**   403102
(3) 1,
L12
   402102
(1) 1,
L12
 402102
(1) 10,
L12
 
    24.320**   402251
(3) 1,
L12
       
    24.323**   402211
(3) 1,
L12
  513009
(1) 1,
L12
 402102
(1) 7,
L12
 
    24.421**   403102
(1) 9,
L12
   403102
(1) 6,
L12
 403102
(1) 4,
L12
 
    24.425       403302
(1) 1,
L12
   
พุธ    24.205**   401492
(2) 1,
L12
      
    24.319**   402102
(1) 6,
L12
   402102
(1) 2,
L12
 402102
(1) 3,
L12
 
    24.320**       402352
(1) 1,
L12
   
    24.323**   402102
(1) 9,
L12
   402122
(1) 1,
L12
 402222
(1) 1,
L12
 
    24.425   403243
(3) 1,
L12
    403102
(1) 12,
L12
   
พฤหัสบดี    24.203   401214
(3) 1,
L12
       
    24.205**       401385
(3) 1,
L12
  
    24.208   404034
(3) 1,
L12
  401494
(1) 1,
L12
    
    24.219   403104
(3) 1,
L12
    402104
(3) 1,
L12
 402104
(3) 1,
L12
  
    24.222       401211
(3) 1,
L12
   
    24.223**   401101
(3) 1,
L12
   404115
(3) 1,
L12
  
    24.316       402316
(2) 1,
L12
  
    24.319**     403102
(3) 1,
L12
  402102
(1) 4,
L12
   
    24.320**       402102
(1) 5,
L12
   
    24.323**   402484
(3) 1,
L18
  402102
(1) 8,
L12
   
    24.421**  403208
(3) 1,
L12
     403102
(1) 7,
L12
 
    24.425   403102
(1) 8,
L12
   403243
(3) 1,
L12
 403102
(1) 2,
L12
 
ศุกร์    24.219   401101
(3) 2,
L12
   401104
(3) 1,
L12
  
    24.223**   401206
(3) 1,
L12
  101405
(1) 10,
L18
    
    24.319**   401102
(3) 1,
L12
  402102
(1) 11,
L12
   
    24.320**       402492
(2) 2,
L18
 
    24.323**       402209
(3) 1,
L12
 402102
(1) 12,
L12
 
    24.421**   403102
(1) 3,
L12
   403103
(3) 1,
L12
 
    24.425   402103
(3) 1,
L12
  404113
(3) 1,
L12
  
เสาร์    24.203  430633
(3) 1,
L76
  430635
(3) 1,
L76
 

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม ระดับการศึกษา

L9 = ประกาศนียบัตร ภาคปกติ
L10 = ประกาศนียบัตร ภาคพิเศษ
L11 = อนุปริญญา ภาคปกติ
L12 = ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
L13 = ปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ภาคปกติ
L14 = วุฒิบัตร ภาคปกติ
L15 = ปริญญาโท ภาคปกติ
L16 = ประกาศนียบัตรบัณฑิต ภาคปกติ
L17 = ปริญญาตรี(เทียบโอน) ภาคปกติ
L18 = ปริญญาตรี 5 ปี ภาคปกติ
L21 = อนุปริญญา ภาคกศ.ปช.
L22 = ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคกศ.ปช.
L23 = ปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ภาคกศ.ปช.
L24 = วุฒิบัตร ภาคกศ.ปช.
L25 = ปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) โครงการพิเศษ
L27 = ปริญญาตรี(เทียบโอน) ภาคกศ.ปช.
L28 = ปริญญาตรี 5 ปี ภาคกศ.ปช.
L35 = ปริญญาโท ภาคพิเศษ
L36 = ประกาศนียบัตรบัณฑิต ภาคพิเศษ
L37 = ปริญญาเอก
L38 = ปริญญาเอก ภาคปกติ
L42 = ปริญญาตรี (4 ปี) Ex.B.A.
L43 = ปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) Ex.B.A.
L51 = อนุปริญญา ภาคบ่าย
L52 = ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคบ่าย
L53 = ปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ภาคบ่าย
L62 = ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคกศ.ปช. 63 ขึ้นไป
L63 = ปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ภาคกศ.ปช. 63 ขึ้นไป
L67 = ปริญญาตรี(เทียบโอน) ภาคกศ.ปช. 63 ขึ้นไป
L69 = บุคคลทั่วไป
L70 = นักศึกษาแลกเปลี่ยน
L75 = ปริญญาโท ภาคปกติ (พระ)
L76 = ปริญญาโท ภาคพิเศษ เข้า 63
L77 = ปริญญาเอก ภาคพิเศษ เข้า 63
L78 = ประกาศนียบัตรบัณฑิต ภาคพิเศษ เข้า 63
L83 = ปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) พ.ค.ป.
L84 = ปริญญาตรี 5 ปี พ.ค.ป.
L86 = ประกาศนียบัตรบัณฑิต พ.ค.ป.
L92 = ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคพิเศษ (ท้องถิ่น)
L93 = ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคพิเศษ (กลาโหม)
L96 = ปริญญาโท ภาคพิเศษ เข้า 66
L97 = ปริญญาเอก ภาคพิเศษ เข้า 66
L98 = ประกาศนียบัตรบัณฑิต ภาคพิเศษ เข้า 65 ขึ้นไป
L99 = ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคพิเศษ (2 ปริญญา)
L105 = ปริญญาโท ภาคพิเศษ (ศูนย์บัวใหญ่)
L999 = ไม่กำหนด
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123