ตารางการใช้ห้อง
ศูนย์ ม.ราชภัฏนครราชสีมา อาคาร 24
วัน  | ทุกวัน|อาทิตย์|จันทร์|อังคาร|พุธ|พฤหัสบดี|ศุกร์|เสาร์
 ปีการศึกษา2566  / 1 2 3 ระหว่าง  3/3/2567 - 9/3/2567 
 
Day/Time
 
 
   ROOM   
 
7:00-8:008:00-9:009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:0017:00-18:0018:00-19:00
จันทร์    24.208  404026
(3) 1,
L12
       
    24.219       401324
(3) 1,
L12
   
    24.222  404115
(3) 1,
L12
       
    24.223**  402104
(3) 1,
L12
 403104
(3) 1,
L12
  404221
(3) 1,
L12
  
    24.319**  401102
(3) 1,
L12
  404111
(3) 1,
L12
 403102
(3) 1,
L12
    24.320**       402351
(3) 1,
L12
   
    24.323**  101301
(1) 23,
L12
         
    24.420 (คี่) 403362
(3) 1,
L12
       
    24.425       403243
(3) 1,
L12
    
อังคาร    24.205**   401322
(3) 1,
L12
  101301
(1) 24,
L12
    
    24.208       401361
(3) 1,
L12
   
    24.219       401101
(3) 1,
L12
   
    24.319**  402102
(3) 1,
L12
  403102
(3) 1,
L12
   
    24.320**    402481
(1) 1,
L12
  402352
(1) 1,
L12
   
    24.323**  402314
(3) 1,
L12
       
    24.421**  401103
(3) 1,
L12
  402103
(3) 1,
L12
  
    24.425  404025
(3) 1,
L12
  403243
(3) 1,
L12
   
พุธ    24.205**       401310
(3) 1,
L12
  
    24.208       401396
(2) 1,
L12
  
    24.223**   401101
(3) 1,
L12
       
    24.319 (คี่)       404036
(3) 1,
L12
  
    24.319**           503117
(1) 1,
L12
    24.320**       402491
(1) 1,
L12
   
    24.323**       402122
(1) 1,
L12
   
    24.421**   403106
(1) 5,
L12
  403106
(1) 1,
L12
   
    24.425 (คี่)       403208
(3) 1,
L12
 
พฤหัสบดี    24.205**   401204
(3) 1,
L12
  404324
(3) 1,
L12
  
    24.208       401494
(1) 1,
L12
    
    24.208 (คี่)  401449
(3) 1,
L12
       
    24.219  401104
(3) 1,
L12
       
    24.223**   401105
(3) 1,
L12
  402104
(3) 1,
L12
    
    24.319**   402102
(1) 1,
L12
  402106
(1) 3,
L12
 402106
(1) 1,
L12
    24.323**   402106
(1) 4,
L12
     402222
(1) 1,
L12
    24.421**   403106
(1) 3,
L12
  403106
(1) 4,
L12
 403106
(1) 8,
L12
    24.425  404113
(3) 1,
L12
  403106
(1) 2,
L12
 403102
(1) 1,
L12
ศุกร์    24.205**  401311
(3) 1,
L12
  513005
(1) 1,
L12
   
    24.208    503113
(1) 1,
L12
  401385
(3) 1,
L12
  
    24.208 (คี่)   401423
(3) 1,
L12
       
    24.219   401106
(1) 1,
L12
       
    24.223**   403104
(3) 1,
L12
       
    24.319**   402102
(1) 1,
L12
  402106
(1) 5,
L12
 402106
(1) 1,
L12
    24.323**   402102
(1) 2,
L12
  402209
(3) 1,
L12
    
    24.421**  403106
(1) 6,
L12
   403106
(1) 9,
L12
 403106
(1) 7,
L12
    24.425   403106
(1) 10,
L12
  403106
(1) 1,
L12
 403102
(1) 1,
L12
เสาร์    24.107   430511
(2) 1,
L96
  430512
(3) 1,
L96
 
    24.205**       430516
(1) 1,
L76
   
อาทิตย์    24.107   430515
(1) 1,
L96
  430513
(3) 1,
L96
 

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม ระดับการศึกษา

L9 = ประกาศนียบัตร ภาคปกติ
L10 = ประกาศนียบัตร ภาคพิเศษ
L11 = อนุปริญญา ภาคปกติ
L12 = ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
L13 = ปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ภาคปกติ
L14 = วุฒิบัตร ภาคปกติ
L15 = ปริญญาโท ภาคปกติ
L16 = ประกาศนียบัตรบัณฑิต ภาคปกติ
L17 = ปริญญาตรี(เทียบโอน) ภาคปกติ
L18 = ปริญญาตรี 5 ปี ภาคปกติ
L21 = อนุปริญญา ภาคกศ.ปช.
L22 = ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคกศ.ปช.
L23 = ปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ภาคกศ.ปช.
L24 = วุฒิบัตร ภาคกศ.ปช.
L25 = ปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) โครงการพิเศษ
L27 = ปริญญาตรี(เทียบโอน) ภาคกศ.ปช.
L28 = ปริญญาตรี 5 ปี ภาคกศ.ปช.
L35 = ปริญญาโท ภาคพิเศษ
L36 = ประกาศนียบัตรบัณฑิต ภาคพิเศษ
L37 = ปริญญาเอก
L38 = ปริญญาเอก ภาคปกติ
L42 = ปริญญาตรี (4 ปี) Ex.B.A.
L43 = ปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) Ex.B.A.
L51 = อนุปริญญา ภาคบ่าย
L52 = ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคบ่าย
L53 = ปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ภาคบ่าย
L62 = ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคกศ.ปช. 63 ขึ้นไป
L63 = ปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ภาคกศ.ปช. 63 ขึ้นไป
L67 = ปริญญาตรี(เทียบโอน) ภาคกศ.ปช. 63 ขึ้นไป
L69 = บุคคลทั่วไป
L70 = นักศึกษาแลกเปลี่ยน
L75 = ปริญญาโท ภาคปกติ (พระ)
L76 = ปริญญาโท ภาคพิเศษ เข้า 63
L77 = ปริญญาเอก ภาคพิเศษ เข้า 63
L78 = ประกาศนียบัตรบัณฑิต ภาคพิเศษ เข้า 63
L83 = ปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) พ.ค.ป.
L84 = ปริญญาตรี 5 ปี พ.ค.ป.
L86 = ประกาศนียบัตรบัณฑิต พ.ค.ป.
L92 = ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคพิเศษ (ท้องถิ่น)
L93 = ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคพิเศษ (กลาโหม)
L96 = ปริญญาโท ภาคพิเศษ เข้า 66
L97 = ปริญญาเอก ภาคพิเศษ เข้า 66
L98 = ประกาศนียบัตรบัณฑิต ภาคพิเศษ เข้า 65 ขึ้นไป
L99 = ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคพิเศษ (2 ปริญญา)
L105 = ปริญญาโท ภาคพิเศษ (ศูนย์บัวใหญ่)
L999 = ไม่กำหนด
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123