ตารางการใช้ห้อง
ศูนย์ ม.ราชภัฏนครราชสีมา อาคาร 27
วัน  | ทุกวัน|อาทิตย์|จันทร์|อังคาร|พุธ|พฤหัสบดี|ศุกร์|เสาร์
 ปีการศึกษา2563  / 1 2 3 ระหว่าง  18/2/2567 - 24/2/2567 
 
Day/Time
 
 
   ROOM   
 
7:00-8:008:00-9:009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:0017:00-18:0018:00-19:0019:00-20:0020:00-21:00
จันทร์    27.03.03**   061304
(2) 1,
L12
   513008
(3) 1,
L12
      
    27.03.04  202421
(3) 1,
L12
  201327
(3) 1,
L12
    
    27.03.05**   601311
(3) 1,
L12
  402462
(1) 1,
L12
      
    27.03.06**   103014
(3) 1,
L12
  212033
(3) 2,
L12
     
    27.03.07**   402464
(3) 1,
L12
   411412
(3) 1,
L12
     
    27.03.08**   061303
(2) 4,
L12
   061303
(2) 8,
L12
      
   061303
(2) 3,
L12
   061303
(2) 6,
L12
      
   061303
(2) 1,
L12
   061303
(2) 5,
L12
      
   061303
(2) 2,
L12
   061303
(2) 7,
L12
      
    27.03.09**   061304
(2) 2,
L12
          
    27.03.10**   219322
(3) 1,
L12
  202212
(3) 1,
L12
    
    27.04.07**   206211
(3) 2,
L18
   210210
(3) 1,
L12
     
    27.04.09**   207413
(3) 1,
L18
  207324
(3) 3,
L12
      
    27.04.11**   207473
(3) 1,
L18
  062203
(3) 6,
L12
     
    27.04.13**   225331
(3) 1,
L12
   212122
(3) 1,
L12
     
    27.04.15**   210314
(3) 1,
L12
  210110
(3) 1,
L12
     
    27.05.01**   061305
(2) 1,
L12
   061305
(2) 5,
L12
      
   061305
(2) 2,
L12
   061305
(2) 3,
L12
      
    27.05.02**   061304
(2) 8,
L12
 061304
(2) 7,
L12
  435533
(3) 1,
L15
     
   061304
(2) 7,
L12
 061304
(2) 8,
L12
         
    27.05.06**   103471
(3) 1,
L18
         
    27.05.07**   409361
(3) 2,
L18
         
    27.05.08**   003001
(3) 4,
L12
   204020
(3) 1,
L12
     
    27.05.09**       204103
(3) 1,
L12
     
อังคาร    27.03.03**   410207
(3) 1,
L12
  061304
(2) 4,
L12
 202432
(3) 1,
L12
  
    27.03.04   408361
(3) 1,
L18
  202423
(3) 1,
L12
    
    27.03.05**   103223
(3) 1,
L12
         
    27.03.06**   103263
(3) 1,
L18
         
    27.03.07**   304304
(3) 1,
L12
  304304
(3) 3,
L12
     
    27.03.08**   061303
(2) 11,
L12
   061303
(2) 16,
L12
      
   061303
(2) 9,
L12
   061303
(2) 15,
L12
      
   061303
(2) 12,
L12
   061303
(2) 14,
L12
      
   061303
(2) 10,
L12
   061303
(2) 13,
L12
      
    27.03.09**   061304
(2) 3,
L12
   061304
(2) 5,
L12
      
    27.04.07**   402211
(3) 1,
L18
          
    27.04.09**   219204
(3) 1,
L12
   207331
(3) 1,
L18
      
    27.04.11**   409431
(3) 1,
L12
   206211
(3) 1,
L18
      
    27.04.13**   062101
(3) 9,
L12
  207102
(3) 1,
L12
     
    27.04.15**   210340
(3) 1,
L12
          
    27.05.01**   061305
(2) 8,
L12
   061305
(2) 6,
L12
      
   061305
(2) 4,
L12
   061305
(2) 7,
L12
      
    27.05.06**   409361
(3) 1,
L18
  103112
(3) 1,
L12
     
    27.05.07**  508440
(3) 1,
L18
  103223
(3) 1,
L18
     
    27.05.08**   204023
(3) 1,
L12
         
    27.05.09**       301101
(3) 5,
L12
 301101
(3) 3,
L12
    
พุธ    27.03.03**       305303
(3) 1,
L12
     
    27.03.04  202422
(3) 1,
L12
         
    27.03.05**       101405
(1) 3,
L18
       
    27.03.06**       212451
(3) 1,
L18
     
    27.03.07**       402466
(3) 1,
L18
      
    27.03.08**   061303
(2) 18,
L12
          
   061303
(2) 20,
L12
          
   061303
(2) 17,
L12
          
   061303
(2) 19,
L12
          
    27.03.09**       408472
(3) 1,
L18
     
    27.04.07**   210210
(3) 2,
L12
  210310
(3) 1,
L12
     
    27.04.09**   207333
(3) 1,
L12
   210314
(3) 2,
L12
     
    27.04.11**       062203
(3) 2,
L12
     
    27.04.13**   227110
(3) 1,
L12
   207361
(3) 1,
L12
      
    27.04.15**   207324
(3) 2,
L12
   210422
(3) 1,
L12
      
    27.05.08**    003001
(3) 3,
L12
  204461
(3) 1,
L18
    
    27.05.09**   061306
(3) 1,
L12
   204023
(3) 2,
L12
     
พฤหัสบดี    27.03.03**   410001
(3) 2,
L12
         
    27.03.04  202301
(3) 1,
L12
  202201
(3) 1,
L12
    
    27.03.05**   104303
(3) 1,
L18
  103281
(2) 1,
L18
      
    27.03.06**  201226
(3) 1,
L12
  418311
(3) 1,
L12
    
    27.03.07**   219323
(3) 1,
L12
  417002
(3) 1,
L12
     
    27.03.08**   322408
(3) 1,
L12
         
    27.03.09**   411302
(3) 1,
L12
  411301
(3) 1,
L12
     
    27.03.10**  202211
(3) 1,
L12
  404111
(3) 1,
L12
     
    27.04.07**   207492
(3) 1,
L12
  206207
(3) 2,
L12
 206207
(3) 1,
L12
    
    27.04.09**   207316
(3) 1,
L12
   207322
(3) 1,
L12
      
    27.04.11**   206102
(3) 2,
L12
  207364
(3) 1,
L12
     
    27.04.13**   207364
(3) 2,
L12
  062203
(3) 12,
L12
     
    27.04.15**   210112
(3) 1,
L12
  210213
(3) 4,
L12
     
    27.05.01**   322408
(3) 2,
L12
  325307
(3) 1,
L12
     
    27.05.02**   435511
(3) 1,
L15
         
    27.05.06**   103371
(3) 1,
L18
         
    27.05.07**  203032
(3) 1,
L12
  103206
(2) 1,
L18
      
    27.05.08**   204102
(3) 1,
L12
  204422
(2) 1,
L18
 204341
(2) 1,
L18
    
    27.05.09**   204345
(2) 2,
L18
   204345
(2) 1,
L18
      
ศุกร์    27.03.03**       317250
(3) 1,
L12
     
    27.03.05**   103444
(3) 1,
L18
  103271
(3) 1,
L18
     
    27.03.06**       212033
(3) 1,
L12
     
       306373
(3) 2,
L12
     
    27.03.07**   304304
(3) 2,
L12
         
    27.03.09**       403391
(2) 1,
L18
      
    27.04.07**   227322
(3) 1,
L12
  207411
(3) 1,
L18
     
    27.04.09**   207413
(3) 2,
L18
  227110
(3) 2,
L12
      
    27.04.11**   062203
(3) 4,
L12
  212122
(3) 2,
L12
     
    27.04.13**   062101
(3) 14,
L12
  062101
(3) 15,
L12
     
    27.04.15**   207113
(3) 1,
L12
   062203
(3) 3,
L12
     
    27.05.02**       435501
(3) 1,
L15
     
    27.05.07**       220423
(3) 1,
L18
     
    27.05.08**   204020
(3) 2,
L12
  204341
(2) 2,
L18
      
    27.05.09**   323408
(3) 1,
L12
  204401
(3) 1,
L18
     
เสาร์    27.03.04      202422
(3) 1,
L22
     
    27.05.02**   435522
(3) 1,
L35
  435511
(3) 1,
L35
     
อาทิตย์    27.03.03**       306214
(3) 1,
L27
     
    27.03.06**      061303
(2) 5,
L67
 061303
(2) 2,
L62
    
    27.04.09**       001008
(3) 1,
L22
      
    27.05.02**   435501
(3) 1,
L35
  435561
(3) 1,
L35
     
    27.05.07**           203032
(3) 1,
L22
 

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม ระดับการศึกษา

L9 = ประกาศนียบัตร ภาคปกติ
L10 = ประกาศนียบัตร ภาคพิเศษ
L11 = อนุปริญญา ภาคปกติ
L12 = ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
L13 = ปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ภาคปกติ
L14 = วุฒิบัตร ภาคปกติ
L15 = ปริญญาโท ภาคปกติ
L16 = ประกาศนียบัตรบัณฑิต ภาคปกติ
L17 = ปริญญาตรี(เทียบโอน) ภาคปกติ
L18 = ปริญญาตรี 5 ปี ภาคปกติ
L21 = อนุปริญญา ภาคกศ.ปช.
L22 = ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคกศ.ปช.
L23 = ปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ภาคกศ.ปช.
L24 = วุฒิบัตร ภาคกศ.ปช.
L25 = ปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) โครงการพิเศษ
L27 = ปริญญาตรี(เทียบโอน) ภาคกศ.ปช.
L28 = ปริญญาตรี 5 ปี ภาคกศ.ปช.
L35 = ปริญญาโท ภาคพิเศษ
L36 = ประกาศนียบัตรบัณฑิต ภาคพิเศษ
L37 = ปริญญาเอก
L38 = ปริญญาเอก ภาคปกติ
L42 = ปริญญาตรี (4 ปี) Ex.B.A.
L43 = ปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) Ex.B.A.
L51 = อนุปริญญา ภาคบ่าย
L52 = ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคบ่าย
L53 = ปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ภาคบ่าย
L62 = ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคกศ.ปช. 63 ขึ้นไป
L63 = ปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ภาคกศ.ปช. 63 ขึ้นไป
L67 = ปริญญาตรี(เทียบโอน) ภาคกศ.ปช. 63 ขึ้นไป
L69 = บุคคลทั่วไป
L70 = นักศึกษาแลกเปลี่ยน
L75 = ปริญญาโท ภาคปกติ (พระ)
L76 = ปริญญาโท ภาคพิเศษ เข้า 63
L77 = ปริญญาเอก ภาคพิเศษ เข้า 63
L78 = ประกาศนียบัตรบัณฑิต ภาคพิเศษ เข้า 63
L83 = ปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) พ.ค.ป.
L84 = ปริญญาตรี 5 ปี พ.ค.ป.
L86 = ประกาศนียบัตรบัณฑิต พ.ค.ป.
L92 = ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคพิเศษ (ท้องถิ่น)
L93 = ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคพิเศษ (กลาโหม)
L96 = ปริญญาโท ภาคพิเศษ เข้า 66
L97 = ปริญญาเอก ภาคพิเศษ เข้า 66
L98 = ประกาศนียบัตรบัณฑิต ภาคพิเศษ เข้า 65 ขึ้นไป
L99 = ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคพิเศษ (2 ปริญญา)
L105 = ปริญญาโท ภาคพิเศษ (ศูนย์บัวใหญ่)
L999 = ไม่กำหนด
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123