ตารางการใช้ห้อง
ศูนย์ ม.ราชภัฏนครราชสีมา อาคาร 27
วัน  | ทุกวัน|อาทิตย์|จันทร์|อังคาร|พุธ|พฤหัสบดี|ศุกร์|เสาร์
 ปีการศึกษา2563  / 1 2 3 ระหว่าง  25/2/2567 - 2/3/2567 
 
Day/Time
 
 
   ROOM   
 
7:00-8:008:00-9:009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:0017:00-18:0018:00-19:0019:00-20:00
จันทร์    27.03.03**   061304
(2) 1,
L17
   061304
(2) 3,
L17
     
    27.03.04   103352
(3) 1,
L18
  103361
(3) 1,
L18
    
    27.03.05**   301206
(3) 1,
L12
  301206
(3) 2,
L12
    
    27.03.06**   061304
(2) 8,
L17
   061304
(2) 6,
L17
     
    27.03.07**   103351
(2) 1,
L18
   306242
(3) 1,
L17
    
    27.03.08**   061303
(2) 1,
L12
   061303
(2) 4,
L12
     
   061303
(2) 2,
L12
   061303
(2) 3,
L12
     
    27.03.09**   322408
(3) 2,
L17
  227124
(3) 1,
L12
    
    27.03.10**   306213
(3) 3,
L17
  414029
(3) 2,
L12
    
    27.04.07**   207106
(3) 1,
L12
  062101
(3) 7,
L12
    
    27.04.09**   211101
(3) 2,
L12
  207412
(3) 1,
L18
    
    27.04.11**   210320
(3) 1,
L12
  207313
(3) 2,
L18
    
    27.04.13**   207251
(3) 1,
L12
  207319
(3) 1,
L12
     
    27.04.15**   215261
(3) 2,
L12
   210313
(3) 1,
L12
    
    27.05.01**   061305
(2) 2,
L12
   061305
(2) 3,
L12
     
   061305
(2) 7,
L12
   061305
(2) 4,
L12
     
    27.05.02**   435561
(3) 1,
L15
  435521
(3) 1,
L15
    
    27.05.08**   204321
(2) 2,
L18
   204321
(2) 1,
L18
     
อังคาร    27.03.03**   061304
(2) 2,
L17
   061304
(2) 4,
L17
 201276
(3) 1,
L12
 
    27.03.04   103027
(3) 1,
L12
        
    27.03.05**   401284
(3) 1,
L12
  402462
(1) 2,
L18
     
    27.03.06**   061304
(2) 7,
L17
   061304
(2) 5,
L17
     
    27.03.08**   061303
(2) 5,
L12
   061303
(2) 7,
L12
     
   061303
(2) 6,
L12
   061303
(2) 8,
L12
     
    27.03.09**   413215
(3) 1,
L12
        
    27.03.10**   306101
(3) 8,
L12
  414029
(3) 1,
L12
    
    27.04.07**   207104
(3) 1,
L12
  207372
(3) 1,
L18
    
    27.04.09**   062203
(3) 7,
L12
  061104
(2) 9,
L12
     
    27.04.11**   062101
(3) 1,
L12
  207318
(3) 2,
L12
     
    27.04.13**   207363
(3) 2,
L12
  207104
(3) 2,
L12
    
    27.04.15**   062101
(3) 8,
L12
  100205
(3) 3,
L12
    
    27.05.01**   061305
(2) 1,
L12
   061305
(2) 8,
L12
     
   061305
(2) 6,
L12
   061305
(2) 5,
L12
     
    27.05.02**   435512
(3) 1,
L15
  435522
(3) 1,
L15
    
    27.05.06**   227124
(3) 2,
L12
        
    27.05.07**    402466
(3) 1,
L18
        
    27.05.08**   204462
(4) 1,
L18
  204462
(4) 1,
L18
      
พุธ    27.03.03**   061304
(2) 9,
L17
         
    27.03.04   307215
(3) 1,
L12
         
    27.03.05**   402462
(1) 1,
L12
         
    27.03.06**   061304
(2) 10,
L17
         
    27.03.07**   306101
(3) 5,
L12
        
    27.03.08**   061303
(2) 9,
L12
         
   061303
(2) 10,
L12
         
    27.03.09**   306101
(3) 12,
L17
        
    27.03.10**   306101
(3) 4,
L12
        
    27.04.07**   210313
(3) 2,
L12
  210315
(3) 1,
L12
    
    27.04.09**   227334
(3) 2,
L12
  207210
(3) 2,
L12
    
    27.04.11**   207114
(3) 4,
L12
   207363
(3) 1,
L12
    
    27.04.13**   210214
(3) 3,
L12
  207353
(3) 1,
L12
     
    27.04.15**   207319
(3) 2,
L12
   207312
(3) 2,
L12
    
    27.05.06**   103462
(3) 1,
L18
        
    27.05.07**   317241
(3) 1,
L12
  508471
(3) 1,
L18
    
    27.05.08**   215316
(3) 1,
L12
         
พฤหัสบดี    27.03.03**   302205
(3) 1,
L12
  402108
(2) 1,
L12
     
    27.03.04   103224
(3) 1,
L12
        
    27.03.05**   306101
(3) 9,
L12
        
    27.03.06**       203411
(3) 1,
L18
   
    27.03.07**   408211
(3) 1,
L12
        
    27.03.09**   413223
(3) 1,
L12
        
    27.03.10**       212272
(3) 1,
L12
    
    27.04.07**   207311
(3) 1,
L12
  207112
(3) 3,
L12
    
    27.04.08   207211
(3) 2,
L12
  207211
(3) 1,
L12
    
    27.04.09**   207112
(3) 2,
L12
  211251
(3) 1,
L12
    
    27.04.11**   207017
(3) 1,
L12
  211241
(3) 1,
L12
    
    27.04.13**   061103
(2) 21,
L12
   207017
(3) 2,
L12
    
    27.04.15**   207105
(3) 2,
L12
  207319
(3) 3,
L12
     
    27.05.02**   306101
(3) 11,
L12
  306101
(3) 11,
L12
      
    27.05.08**   204402
(3) 1,
L18
  204017
(3) 1,
L12
    
ศุกร์    27.03.03**   212272
(3) 2,
L12
  308408
(1) 1,
L12
  411204
(3) 1,
L12
  
    27.03.04   103321
(3) 1,
L18
        
    27.03.05**   308302
(3) 1,
L12
  308302
(3) 2,
L12
    
    27.03.06**   219206
(3) 1,
L12
         
    27.03.07**       408211
(3) 2,
L12
    
    27.03.08**       322408
(3) 1,
L12
    
    27.03.09**   317240
(3) 3,
L12
        
    27.04.07**   062203
(3) 14,
L12
  062203
(3) 5,
L12
    
    27.04.09**   211101
(3) 1,
L12
  061104
(2) 16,
L13
     
    27.04.11**   207471
(3) 1,
L18
  062203
(3) 12,
L12
    
    27.04.13**   207114
(3) 2,
L12
   215274
(3) 3,
L12
     
    27.04.15**   207106
(3) 2,
L12
  062203
(3) 8,
L12
    
    27.05.06**     308408
(1) 2,
L12
        
    27.05.07**   508470
(3) 1,
L18
  508428
(3) 1,
L12
   
    27.05.08**   204209
(3) 1,
L12
  204209
(3) 2,
L12
    
เสาร์    27.03.03**        306101
(3) 2,
L67
   
    27.03.05**      306222
(3) 1,
L67
     
    27.03.06**  061305
(2) 1,
L62
          
    27.03.07**          306242
(3) 1,
L62
  
    27.05.02**       435522
(3) 1,
L35
    
อาทิตย์    27.03.06**     061303
(2) 1,
L62
  061303
(2) 2,
L62
    

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม ระดับการศึกษา

L9 = ประกาศนียบัตร ภาคปกติ
L10 = ประกาศนียบัตร ภาคพิเศษ
L11 = อนุปริญญา ภาคปกติ
L12 = ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
L13 = ปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ภาคปกติ
L14 = วุฒิบัตร ภาคปกติ
L15 = ปริญญาโท ภาคปกติ
L16 = ประกาศนียบัตรบัณฑิต ภาคปกติ
L17 = ปริญญาตรี(เทียบโอน) ภาคปกติ
L18 = ปริญญาตรี 5 ปี ภาคปกติ
L21 = อนุปริญญา ภาคกศ.ปช.
L22 = ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคกศ.ปช.
L23 = ปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ภาคกศ.ปช.
L24 = วุฒิบัตร ภาคกศ.ปช.
L25 = ปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) โครงการพิเศษ
L27 = ปริญญาตรี(เทียบโอน) ภาคกศ.ปช.
L28 = ปริญญาตรี 5 ปี ภาคกศ.ปช.
L35 = ปริญญาโท ภาคพิเศษ
L36 = ประกาศนียบัตรบัณฑิต ภาคพิเศษ
L37 = ปริญญาเอก
L38 = ปริญญาเอก ภาคปกติ
L42 = ปริญญาตรี (4 ปี) Ex.B.A.
L43 = ปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) Ex.B.A.
L51 = อนุปริญญา ภาคบ่าย
L52 = ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคบ่าย
L53 = ปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ภาคบ่าย
L62 = ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคกศ.ปช. 63 ขึ้นไป
L63 = ปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ภาคกศ.ปช. 63 ขึ้นไป
L67 = ปริญญาตรี(เทียบโอน) ภาคกศ.ปช. 63 ขึ้นไป
L69 = บุคคลทั่วไป
L70 = นักศึกษาแลกเปลี่ยน
L75 = ปริญญาโท ภาคปกติ (พระ)
L76 = ปริญญาโท ภาคพิเศษ เข้า 63
L77 = ปริญญาเอก ภาคพิเศษ เข้า 63
L78 = ประกาศนียบัตรบัณฑิต ภาคพิเศษ เข้า 63
L83 = ปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) พ.ค.ป.
L84 = ปริญญาตรี 5 ปี พ.ค.ป.
L86 = ประกาศนียบัตรบัณฑิต พ.ค.ป.
L92 = ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคพิเศษ (ท้องถิ่น)
L93 = ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคพิเศษ (กลาโหม)
L96 = ปริญญาโท ภาคพิเศษ เข้า 66
L97 = ปริญญาเอก ภาคพิเศษ เข้า 66
L98 = ประกาศนียบัตรบัณฑิต ภาคพิเศษ เข้า 65 ขึ้นไป
L99 = ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคพิเศษ (2 ปริญญา)
L105 = ปริญญาโท ภาคพิเศษ (ศูนย์บัวใหญ่)
L999 = ไม่กำหนด
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123