ตารางการใช้ห้อง
ศูนย์ ม.ราชภัฏนครราชสีมา อาคาร 27
วัน  | ทุกวัน|อาทิตย์|จันทร์|อังคาร|พุธ|พฤหัสบดี|ศุกร์|เสาร์
 ปีการศึกษา2564  / 1 2 3 ระหว่าง  3/3/2567 - 9/3/2567 
 
Day/Time
 
 
   ROOM   
 
7:00-8:008:00-9:009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:0017:00-18:0018:00-19:0019:00-20:0020:00-21:00
จันทร์    27.03.03**   061304
(2) 1,
L18
   061304
(2) 3,
L18
      
    27.03.04  503141
(3) 1,
L12
 508114
(3) 2,
L12
    
    27.03.05**   062203
(3) 12,
L12
  402108
(2) 1,
L12
      
    27.03.06**   061304
(2) 2,
L18
   061304
(2) 4,
L18
      
    27.03.07**   220318
(3) 1,
L12
  103241
(3) 1,
L12
     
    27.03.08**   061303
(2) 4,
L12
   061303
(2) 5,
L12
      
   061303
(2) 1,
L17
   061303
(2) 8,
L12
      
   061303
(2) 2,
L17
   061303
(2) 7,
L12
      
   061303
(2) 3,
L12
   061303
(2) 6,
L12
      
    27.03.09**   401284
(3) 1,
L12
  204018
(3) 1,
L12
 322408
(3) 1,
L12
  
    27.03.10**   408020
(3) 1,
L12
  062203
(3) 7,
L12
     
    27.04.07**   062310
(3) 16,
L12
     061103
(2) 13,
L12
    
    27.04.09**    061103
(2) 18,
L12
  061103
(2) 24,
L12
      
    27.04.11**   100101
(3) 9,
L12
  207021
(3) 2,
L12
     
    27.04.13**   061103
(2) 8,
L12
   061102
(2) 13,
L12
 061103
(2) 23,
L12
    
    27.04.15**   207412
(3) 2,
L18
  061103
(2) 27,
L12
      
    27.05.06**       062203
(3) 11,
L12
     
    27.05.07**       061305
(2) 4,
L12
      
    27.05.08**   204209
(3) 1,
L12
  204422
(2) 2,
L18
      
    27.05.09**   204314
(3) 2,
L12
         
อังคาร    27.03.03**   061304
(2) 5,
L18
   061304
(2) 7,
L18
 416409
(3) 1,
L12
   
    27.03.04       501326
(3) 1,
L13
    
    27.03.05**   414105
(3) 1,
L12
  062203
(3) 5,
L12
     
    27.03.06**   061304
(2) 6,
L18
   061304
(2) 8,
L18
 411205
(3) 1,
L12
   
    27.03.07**   103444
(3) 1,
L18
  402488
(1) 1,
L18
 416314
(3) 1,
L12
   
    27.03.08**   061303
(2) 10,
L12
   061305
(2) 8,
L12
      
   061303
(2) 9,
L12
          
   061303
(2) 12,
L12
          
   061303
(2) 11,
L12
          
    27.03.09**   062203
(3) 9,
L12
  062203
(3) 13,
L12
     
    27.03.10**   212272
(3) 2,
L12
     416106
(3) 1,
L12
   
    27.04.07**   210111
(3) 2,
L12
  061103
(2) 14,
L12
  062310
(3) 26,
L12
  
    27.04.09**   062310
(3) 2,
L12
  210120
(3) 2,
L12
     
    27.04.11**   210120
(3) 1,
L12
  100103
(3) 10,
L12
     
    27.04.13**   061104
(2) 5,
L12
   061103
(2) 9,
L12
 061104
(2) 2,
L12
    
    27.04.15**   061103
(2) 26,
L12
   062310
(3) 22,
L12
     
    27.05.06**  508428
(3) 1,
L12
  100103
(3) 15,
L12
     
    27.05.07**   062203
(3) 10,
L12
         
    27.05.08**   212062
(3) 1,
L12
  204313
(3) 1,
L12
    
    27.05.09**  204313
(3) 2,
L12
  204021
(3) 2,
L12
     
พุธ    27.03.03**  202214
(3) 1,
L12
  202324
(3) 1,
L12
    
    27.03.05**   413215
(3) 1,
L12
  402462
(1) 1,
L18
      
    27.03.06**   306271
(3) 2,
L12
  062203
(3) 2,
L12
     
    27.03.07**   413215
(3) 1,
L12
  103462
(3) 1,
L18
     
    27.03.08**   061304
(2) 9,
L18
   308302
(3) 1,
L12
     
    27.03.09**   306271
(3) 1,
L12
  062203
(3) 8,
L12
     
    27.03.10**   317241
(3) 1,
L12
  203411
(3) 1,
L18
    
    27.04.07**   210113
(3) 2,
L12
  061103
(2) 21,
L12
 061103
(2) 22,
L12
    
    27.04.09**   207251
(3) 1,
L12
  207251
(3) 2,
L12
     
    27.04.11**   207218
(3) 1,
L12
  207021
(3) 1,
L12
 101302
(1) 3,
L12
    
    27.04.13**   061104
(2) 9,
L12
   207312
(3) 1,
L12
     
    27.04.15**       206432
(3) 1,
L18
     
    27.05.06**   306214
(3) 2,
L12
         
พฤหัสบดี    27.03.03**   408020
(3) 2,
L12
  202315
(3) 1,
L12
    
    27.03.04       508114
(3) 1,
L12
    
    27.03.05**   306361
(3) 2,
L12
  413215
(3) 2,
L12
     
    27.03.06**   100103
(3) 14,
L12
  062203
(3) 6,
L12
     
    27.03.07**   308302
(3) 2,
L12
  103224
(3) 1,
L12
     
    27.03.08**   414210
(3) 1,
L12
  302205
(3) 1,
L12
     
    27.03.09**   212272
(3) 1,
L12
  103203
(3) 1,
L18
     
    27.03.10**   306101
(3) 9,
L17
  414210
(3) 2,
L12
     
    27.04.07**   061103
(2) 10,
L12
   061103
(2) 11,
L12
      
    27.04.09**   062310
(3) 17,
L12
  207217
(3) 1,
L12
     
    27.04.11**   207412
(3) 1,
L18
  062310
(3) 25,
L12
     
    27.04.13**   061103
(2) 3,
L12
   061102
(2) 4,
L12
 061103
(2) 12,
L12
    
    27.04.15**   061102
(2) 12,
L12
   061104
(2) 4,
L12
      
    27.05.06**   306373
(3) 1,
L12
  508470
(3) 1,
L18
     
    27.05.07**   306101
(3) 7,
L12
  306101
(3) 7,
L12
       
    27.05.08**   204422
(2) 1,
L18
   204462
(4) 1,
L18
    
    27.05.09**   215143
(3) 1,
L12
   224113
(3) 3,
L12
      
ศุกร์    27.03.03**   306101
(3) 6,
L12
  414210
(3) 3,
L12
     
    27.03.04       508130
(3) 1,
L12
    
    27.03.05**   204018
(3) 2,
L12
  062203
(3) 3,
L12
     
    27.03.06**   413223
(3) 1,
L12
  413223
(3) 2,
L12
     
    27.03.07**   103027
(3) 1,
L12
     201276
(3) 1,
L12
  
    27.03.08**   317252
(3) 1,
L12
         
    27.03.09**   062203
(3) 4,
L12
     416405
(3) 1,
L12
   
    27.03.10**   306213
(3) 1,
L12
     417412
(3) 1,
L12
   
    27.04.07**   207217
(3) 2,
L12
  061103
(2) 25,
L12
      
    27.04.09**   062310
(3) 5,
L12
  207218
(3) 2,
L12
     
   062310
(3) 1,
L12
         
    27.04.11**       210114
(3) 1,
L12
     
    27.04.13**   210130
(3) 1,
L12
  061103
(2) 6,
L12
      
    27.04.15**   206432
(3) 2,
L18
  061103
(2) 28,
L12
      
    27.05.06**   062203
(3) 1,
L12
  508471
(3) 1,
L18
     
    27.05.07**   306101
(3) 8,
L12
  306101
(3) 8,
L12
       
    27.05.08**   204017
(3) 1,
L12
  204462
(4) 2,
L18
    
    27.05.09**   204021
(3) 1,
L12
  204314
(3) 1,
L12
     
เสาร์    27.03.03**  061303
(2) 2,
L62
 061305
(2) 1,
L62
         
    27.03.07**          501326
(3) 1,
L63
 
    27.05.02**   435561
(3) 1,
L76
  435522
(3) 1,
L76
     
อาทิตย์    27.03.03**  061303
(2) 1,
L62
     501441
(3) 1,
L63
   
    27.03.04      306365
(3) 2,
L67
      
    27.05.02**   435512
(3) 1,
L76
         

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม ระดับการศึกษา

L9 = ประกาศนียบัตร ภาคปกติ
L10 = ประกาศนียบัตร ภาคพิเศษ
L11 = อนุปริญญา ภาคปกติ
L12 = ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
L13 = ปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ภาคปกติ
L14 = วุฒิบัตร ภาคปกติ
L15 = ปริญญาโท ภาคปกติ
L16 = ประกาศนียบัตรบัณฑิต ภาคปกติ
L17 = ปริญญาตรี(เทียบโอน) ภาคปกติ
L18 = ปริญญาตรี 5 ปี ภาคปกติ
L21 = อนุปริญญา ภาคกศ.ปช.
L22 = ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคกศ.ปช.
L23 = ปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ภาคกศ.ปช.
L24 = วุฒิบัตร ภาคกศ.ปช.
L25 = ปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) โครงการพิเศษ
L27 = ปริญญาตรี(เทียบโอน) ภาคกศ.ปช.
L28 = ปริญญาตรี 5 ปี ภาคกศ.ปช.
L35 = ปริญญาโท ภาคพิเศษ
L36 = ประกาศนียบัตรบัณฑิต ภาคพิเศษ
L37 = ปริญญาเอก
L38 = ปริญญาเอก ภาคปกติ
L42 = ปริญญาตรี (4 ปี) Ex.B.A.
L43 = ปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) Ex.B.A.
L51 = อนุปริญญา ภาคบ่าย
L52 = ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคบ่าย
L53 = ปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ภาคบ่าย
L62 = ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคกศ.ปช. 63 ขึ้นไป
L63 = ปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ภาคกศ.ปช. 63 ขึ้นไป
L67 = ปริญญาตรี(เทียบโอน) ภาคกศ.ปช. 63 ขึ้นไป
L69 = บุคคลทั่วไป
L70 = นักศึกษาแลกเปลี่ยน
L75 = ปริญญาโท ภาคปกติ (พระ)
L76 = ปริญญาโท ภาคพิเศษ เข้า 63
L77 = ปริญญาเอก ภาคพิเศษ เข้า 63
L78 = ประกาศนียบัตรบัณฑิต ภาคพิเศษ เข้า 63
L83 = ปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) พ.ค.ป.
L84 = ปริญญาตรี 5 ปี พ.ค.ป.
L86 = ประกาศนียบัตรบัณฑิต พ.ค.ป.
L92 = ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคพิเศษ (ท้องถิ่น)
L93 = ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคพิเศษ (กลาโหม)
L96 = ปริญญาโท ภาคพิเศษ เข้า 66
L97 = ปริญญาเอก ภาคพิเศษ เข้า 66
L98 = ประกาศนียบัตรบัณฑิต ภาคพิเศษ เข้า 65 ขึ้นไป
L99 = ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคพิเศษ (2 ปริญญา)
L105 = ปริญญาโท ภาคพิเศษ (ศูนย์บัวใหญ่)
L999 = ไม่กำหนด
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123