ตารางการใช้ห้อง
ศูนย์ ม.ราชภัฏนครราชสีมา อาคาร 27
วัน  |ทุกวัน|อาทิตย์| จันทร์|อังคาร|พุธ|พฤหัสบดี|ศุกร์|เสาร์
 ปีการศึกษา2566  / 1 2 3 ระหว่าง  18/2/2567 - 24/2/2567 
 
Day/Time
 
 
   ROOM   
 
7:00-8:008:00-9:009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:0017:00-18:00
จันทร์    27.03.05**  206102
(3) 1,
L12
  206102
(3) 2,
L12
 
    27.03.06(คู่)  003115
(3) 1,
L12
  003115
(3) 3,
L12
 
    27.03.07(คี่)  219341
(3) 1,
L12
      
    27.03.07(คู่)       003115
(3) 2,
L12
 
    27.03.08(คี่)  000205
(3) 2,
L12
  000206
(3) 1,
L12
 
    27.03.08(คู่)  000205
(3) 1,
L12
  000206
(3) 2,
L12
 
    27.03.09(คู่)  003117
(3) 1,
L12
      
    27.03.09**       601311
(3) 1,
L12
 
    27.03.10(คี่)  003114
(3) 1,
L12
  003114
(3) 2,
L12
 
    27.03.10(คู่)  003114
(3) 5,
L12
  003114
(3) 6,
L12
 
    27.04.06(คี่)  207313
(3) 2,
L12
      
    27.04.06(คู่)   207322
(3) 3,
L12
  207316
(3) 3,
L12
  
    27.04.07(คี่)   002108
(3) 1,
L12
  215324
(3) 4,
L12
  
    27.04.07(คู่)  207209
(3) 1,
L12
  062306
(3) 10,
L12
 
    27.04.09(คี่)  062203
(3) 4,
L12
  207312
(3) 2,
L12
 
    27.04.09(คู่)  207016
(3) 2,
L12
  062306
(3) 13,
L12
 
    27.04.11**  062101
(3) 17,
L12
      
    27.04.13(คี่)       215449
(3) 1,
L12
  
    27.04.13**   225202
(3) 1,
L12
     215481
(1) 1,
L12
    27.04.15(คี่)   224458
(3) 2,
L12
      
    27.04.15(คู่)  062306
(3) 8,
L12
      
    27.04.15**       210461
(1) 1,
L12
 210461
(1) 2,
L12
 
    27.05.01(คี่)       000404
(3) 1,
L12
    27.05.01(คู่)       000404
(3) 2,
L12
    27.05.06(คี่)  212272
(3) 1,
L12
      
    27.05.07(คี่) 403021
(3) 1,
L12
  204018
(3) 1,
L12
 
    27.05.08(คี่)  000401
(3) 1,
L12
   000401
(3) 5,
L12
  
    27.05.08(คู่)  000401
(3) 2,
L12
   000401
(3) 6,
L12
  
    27.05.09(คี่)  000401
(3) 3,
L12
   000401
(3) 7,
L12
  
    27.05.09(คู่)  000401
(3) 4,
L12
   000401
(3) 8,
L12
  
 
อังคาร
 
 
-
 
           
 
พุธ
 
 
-
 
           
 
พฤหัสบดี
 
 
-
 
           
 
ศุกร์
 
 
-
 
           

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม ระดับการศึกษา

L9 = ประกาศนียบัตร ภาคปกติ
L10 = ประกาศนียบัตร ภาคพิเศษ
L11 = อนุปริญญา ภาคปกติ
L12 = ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
L13 = ปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ภาคปกติ
L14 = วุฒิบัตร ภาคปกติ
L15 = ปริญญาโท ภาคปกติ
L16 = ประกาศนียบัตรบัณฑิต ภาคปกติ
L17 = ปริญญาตรี(เทียบโอน) ภาคปกติ
L18 = ปริญญาตรี 5 ปี ภาคปกติ
L21 = อนุปริญญา ภาคกศ.ปช.
L22 = ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคกศ.ปช.
L23 = ปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ภาคกศ.ปช.
L24 = วุฒิบัตร ภาคกศ.ปช.
L25 = ปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) โครงการพิเศษ
L27 = ปริญญาตรี(เทียบโอน) ภาคกศ.ปช.
L28 = ปริญญาตรี 5 ปี ภาคกศ.ปช.
L35 = ปริญญาโท ภาคพิเศษ
L36 = ประกาศนียบัตรบัณฑิต ภาคพิเศษ
L37 = ปริญญาเอก
L38 = ปริญญาเอก ภาคปกติ
L42 = ปริญญาตรี (4 ปี) Ex.B.A.
L43 = ปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) Ex.B.A.
L51 = อนุปริญญา ภาคบ่าย
L52 = ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคบ่าย
L53 = ปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ภาคบ่าย
L62 = ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคกศ.ปช. 63 ขึ้นไป
L63 = ปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ภาคกศ.ปช. 63 ขึ้นไป
L67 = ปริญญาตรี(เทียบโอน) ภาคกศ.ปช. 63 ขึ้นไป
L69 = บุคคลทั่วไป
L70 = นักศึกษาแลกเปลี่ยน
L75 = ปริญญาโท ภาคปกติ (พระ)
L76 = ปริญญาโท ภาคพิเศษ เข้า 63
L77 = ปริญญาเอก ภาคพิเศษ เข้า 63
L78 = ประกาศนียบัตรบัณฑิต ภาคพิเศษ เข้า 63
L83 = ปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) พ.ค.ป.
L84 = ปริญญาตรี 5 ปี พ.ค.ป.
L86 = ประกาศนียบัตรบัณฑิต พ.ค.ป.
L92 = ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคพิเศษ (ท้องถิ่น)
L93 = ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคพิเศษ (กลาโหม)
L96 = ปริญญาโท ภาคพิเศษ เข้า 66
L97 = ปริญญาเอก ภาคพิเศษ เข้า 66
L98 = ประกาศนียบัตรบัณฑิต ภาคพิเศษ เข้า 65 ขึ้นไป
L99 = ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคพิเศษ (2 ปริญญา)
L105 = ปริญญาโท ภาคพิเศษ (ศูนย์บัวใหญ่)
L999 = ไม่กำหนด
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123