ตารางการใช้ห้อง
ศูนย์ ม.ราชภัฏนครราชสีมา อาคาร 27
วัน  |ทุกวัน|อาทิตย์|จันทร์|อังคาร|พุธ| พฤหัสบดี|ศุกร์|เสาร์
 ปีการศึกษา2566  / 1 2 3 ระหว่าง  18/2/2567 - 24/2/2567 
 
Day/Time
 
 
   ROOM   
 
7:00-8:008:00-9:009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:0017:00-18:0018:00-19:00
 
จันทร์
 
 
-
 
            
 
อังคาร
 
 
-
 
            
 
พุธ
 
 
-
 
            
พฤหัสบดี    27.03.03**  414210
(3) 2,
L12
       
    27.03.04       306417
(3) 1,
L17
  
    27.03.05(คี่)  414312
(3) 1,
L12
       
    27.03.05(คู่)  408211
(3) 2,
L12
       
    27.03.06**  306121
(3) 1,
L12
  103241
(3) 1,
L12
  
    27.03.07(คี่)  103028
(3) 1,
L12
  414033
(3) 1,
L12
  
    27.03.07(คู่)  103034
(3) 2,
L12
       
    27.03.08**  306328
(3) 2,
L12
       
    27.03.09(คี่)  414033
(3) 2,
L12
       
    27.03.09(คู่) 202324
(3) 1,
L12
       
    27.03.10(คี่)  308301
(3) 2,
L12
       
    27.04.06**  207023
(3) 2,
L12
  207023
(3) 2,
L12
 
    27.04.07**   215145
(3) 3,
L12
  215145
(3) 1,
L12
 215145
(3) 4,
L12
    27.04.09**  207016
(3) 1,
L12
  207016
(3) 2,
L12
  
    27.04.11(คู่)       207452
(3) 1,
L12
   
    27.04.11**   208114
(3) 1,
L12
       
    27.04.12**  100101
(3) 13,
L12
  100101
(3) 14,
L12
  
    27.04.13(คี่)  062310
(3) 26,
L12
  217251
(3) 1,
L12
   
    27.04.13(คู่)  227222
(3) 1,
L12
  207455
(3) 2,
L12
   
    27.04.13**          208115
(3) 1,
L12
    27.04.15(คี่)  207020
(3) 1,
L12
     217251
(3) 2,
L12
    27.04.15**       208115
(3) 2,
L12
   
    27.05.01(คู่)       408211
(3) 1,
L12
  
    27.05.02**  336233
(2) 1,
L12
  336124
(3) 1,
L12
 336132
(3) 1,
L12
    27.05.06**       212272
(3) 2,
L12
  
    27.05.07**       403303
(3) 1,
L12
 402462
(1) 1,
L12
    27.05.08(คี่)  062204
(3) 1,
L12
       
    27.05.08**       224116
(3) 1,
L12
   
    27.05.09**        402241
(2) 1,
L12
   
 
ศุกร์
 
 
-
 
            

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม ระดับการศึกษา

L9 = ประกาศนียบัตร ภาคปกติ
L10 = ประกาศนียบัตร ภาคพิเศษ
L11 = อนุปริญญา ภาคปกติ
L12 = ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
L13 = ปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ภาคปกติ
L14 = วุฒิบัตร ภาคปกติ
L15 = ปริญญาโท ภาคปกติ
L16 = ประกาศนียบัตรบัณฑิต ภาคปกติ
L17 = ปริญญาตรี(เทียบโอน) ภาคปกติ
L18 = ปริญญาตรี 5 ปี ภาคปกติ
L21 = อนุปริญญา ภาคกศ.ปช.
L22 = ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคกศ.ปช.
L23 = ปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ภาคกศ.ปช.
L24 = วุฒิบัตร ภาคกศ.ปช.
L25 = ปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) โครงการพิเศษ
L27 = ปริญญาตรี(เทียบโอน) ภาคกศ.ปช.
L28 = ปริญญาตรี 5 ปี ภาคกศ.ปช.
L35 = ปริญญาโท ภาคพิเศษ
L36 = ประกาศนียบัตรบัณฑิต ภาคพิเศษ
L37 = ปริญญาเอก
L38 = ปริญญาเอก ภาคปกติ
L42 = ปริญญาตรี (4 ปี) Ex.B.A.
L43 = ปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) Ex.B.A.
L51 = อนุปริญญา ภาคบ่าย
L52 = ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคบ่าย
L53 = ปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ภาคบ่าย
L62 = ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคกศ.ปช. 63 ขึ้นไป
L63 = ปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ภาคกศ.ปช. 63 ขึ้นไป
L67 = ปริญญาตรี(เทียบโอน) ภาคกศ.ปช. 63 ขึ้นไป
L69 = บุคคลทั่วไป
L70 = นักศึกษาแลกเปลี่ยน
L75 = ปริญญาโท ภาคปกติ (พระ)
L76 = ปริญญาโท ภาคพิเศษ เข้า 63
L77 = ปริญญาเอก ภาคพิเศษ เข้า 63
L78 = ประกาศนียบัตรบัณฑิต ภาคพิเศษ เข้า 63
L83 = ปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) พ.ค.ป.
L84 = ปริญญาตรี 5 ปี พ.ค.ป.
L86 = ประกาศนียบัตรบัณฑิต พ.ค.ป.
L92 = ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคพิเศษ (ท้องถิ่น)
L93 = ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคพิเศษ (กลาโหม)
L96 = ปริญญาโท ภาคพิเศษ เข้า 66
L97 = ปริญญาเอก ภาคพิเศษ เข้า 66
L98 = ประกาศนียบัตรบัณฑิต ภาคพิเศษ เข้า 65 ขึ้นไป
L99 = ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคพิเศษ (2 ปริญญา)
L105 = ปริญญาโท ภาคพิเศษ (ศูนย์บัวใหญ่)
L999 = ไม่กำหนด
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123