ตารางการใช้ห้อง
ศูนย์ ม.ราชภัฏนครราชสีมา อาคาร 34
วัน  | ทุกวัน|อาทิตย์|จันทร์|อังคาร|พุธ|พฤหัสบดี|ศุกร์|เสาร์
 ปีการศึกษา2566  / 1 2 3 ระหว่าง  25/2/2567 - 2/3/2567 
 
Day/Time
 
 
   ROOM   
 
7:00-8:008:00-9:009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:0017:00-18:0018:00-19:0019:00-20:0020:00-21:00
จันทร์    34.02.02**  109207
(3) 1,
L12
  109318
(2) 2,
L12
     
    34.02.03**       062309
(3) 1,
L12
    
    34.03.01** 407430
(1) 1,
L12
     109021
(2) 1,
L12
 109021
(2) 2,
L12
  
    ห้องช้างเอราวัณ  062309
(3) 4,
L12
  062309
(3) 13,
L12
    
    ห้องพระพลบดี  109315
(3) 2,
L12
  062309
(3) 14,
L12
    
อังคาร    34.02.02(คี่)       109316
(2) 1,
L12
 109314
(2) 1,
L12
  
    34.02.02(คู่)       109314
(2) 2,
L12
 109316
(2) 2,
L12
  
    34.02.02**  109315
(3) 1,
L12
         
    34.02.03**  109037
(3) 2,
L12
         
    34.03.01**       109024
(2) 2,
L12
 109024
(2) 1,
L12
  
    ห้องช้างเอราวัณ  109209
(3) 1,
L12
  109101
(2) 1,
L12
     
    ห้องพระพลบดี  062309
(3) 8,
L12
  109208
(2) 1,
L12
 109208
(2) 2,
L12
  
พุธ    34.02.02**       109207
(3) 2,
L12
    
    34.02.03**       109037
(3) 1,
L12
    
    34.03.01**       062309
(3) 7,
L12
    
    ห้องพระพลบดี  109037
(3) 3,
L12
         
พฤหัสบดี    34.02.02**       109101
(2) 2,
L12
  062309
(3) 2,
L12
    34.02.03**  062309
(3) 3,
L12
  062309
(3) 11,
L12
    
    34.03.01**  407133
(1) 1,
L12
 407133
(1) 2,
L12
  407133
(1) 3,
L12
 407133
(1) 4,
L12
    
    ห้องช้างเอราวัณ  109209
(3) 2,
L12
  062309
(3) 5,
L12
    
    ห้องพระพลบดี   109318
(2) 1,
L12
         
ศุกร์    34.02.02**  062309
(3) 10,
L12
  062309
(3) 9,
L12
    
    34.03.01**   109103
(2) 1,
L12
  109103
(2) 2,
L12
     
    ห้องช้างเอราวัณ  109037
(3) 4,
L12
         
เสาร์    34.03.01**     407334
(1) 1,
L62
        

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม ระดับการศึกษา

L11 = อนุปริญญา ภาคปกติ
L12 = ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
L13 = ปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ภาคปกติ
L14 = วุฒิบัตร ภาคปกติ
L15 = ปริญญาโท ภาคปกติ
L16 = ประกาศนียบัตรบัณฑิต ภาคปกติ
L17 = ปริญญาตรี(เทียบโอน) ภาคปกติ
L18 = ปริญญาตรี 5 ปี ภาคปกติ
L21 = อนุปริญญา ภาคกศ.ปช.
L22 = ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคกศ.ปช.
L23 = ปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ภาคกศ.ปช.
L24 = วุฒิบัตร ภาคกศ.ปช.
L25 = ปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) โครงการพิเศษ
L27 = ปริญญาตรี(เทียบโอน) ภาคกศ.ปช.
L28 = ปริญญาตรี 5 ปี ภาคกศ.ปช.
L35 = ปริญญาโท ภาคพิเศษ
L36 = ประกาศนียบัตรบัณฑิต ภาคพิเศษ
L37 = ปริญญาเอก
L38 = ปริญญาเอก ภาคปกติ
L42 = ปริญญาตรี (4 ปี) Ex.B.A.
L43 = ปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) Ex.B.A.
L51 = อนุปริญญา ภาคบ่าย
L52 = ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคบ่าย
L53 = ปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ภาคบ่าย
L62 = ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคกศ.ปช. 63 ขึ้นไป
L63 = ปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ภาคกศ.ปช. 63 ขึ้นไป
L67 = ปริญญาตรี(เทียบโอน) ภาคกศ.ปช. 63 ขึ้นไป
L69 = บุคคลทั่วไป
L70 = นักศึกษาแลกเปลี่ยน
L75 = ปริญญาโท ภาคปกติ (พระ)
L76 = ปริญญาโท ภาคพิเศษ เข้า 63
L77 = ปริญญาเอก ภาคพิเศษ เข้า 63
L78 = ประกาศนียบัตรบัณฑิต ภาคพิเศษ เข้า 63
L83 = ปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) พ.ค.ป.
L84 = ปริญญาตรี 5 ปี พ.ค.ป.
L86 = ประกาศนียบัตรบัณฑิต พ.ค.ป.
L92 = ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคพิเศษ (ท้องถิ่น)
L93 = ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคพิเศษ (กลาโหม)
L96 = ปริญญาโท ภาคพิเศษ เข้า 66
L97 = ปริญญาเอก ภาคพิเศษ เข้า 66
L98 = ประกาศนียบัตรบัณฑิต ภาคพิเศษ เข้า 65 ขึ้นไป
L99 = ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคพิเศษ (2 ปริญญา)
L105 = ปริญญาโท ภาคพิเศษ (ศูนย์บัวใหญ่)
L999 = ไม่กำหนด
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123