ตารางการใช้ห้อง
ศูนย์ ม.ราชภัฏนครราชสีมา ออนไลน์
วัน  | ทุกวัน|อาทิตย์|จันทร์|อังคาร|พุธ|พฤหัสบดี|ศุกร์|เสาร์
 ปีการศึกษา2566  / 1 2 3 ระหว่าง  25/2/2567 - 2/3/2567 
 
Day/Time
 
 
   ROOM   
 
8:00-9:009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:0017:00-18:0018:00-19:0019:00-20:00
จันทร์    0201ออนไลน์      209256
(3) 1,
L12
    
    0202ออนไลน์      215333
(3) 1,
L12
    
    0203ออนไลน์  215333
(3) 4,
L12
        
    0205ออนไลน์  209318
(3) 1,
L12
  207218
(3) 2,
L12
   
    0206ออนไลน์ 207218
(3) 1,
L12
        
อังคาร    0001ออนไลน์  000124
(3) 1,
L12
        
    0202ออนไลน์      215375
(3) 1,
L12
  217461
(2) 1,
L12
 
    0203ออนไลน์  215434
(3) 2,
L12
  215333
(3) 3,
L12
    
    0204ออนไลน์  215335
(3) 1,
L12
        
    0205ออนไลน์  215375
(3) 2,
L12
        
    0206ออนไลน์ 207218
(3) 3,
L12
        
    0401ออนไลน์ 424313
(3) 1,
L12
        
พุธ    0201ออนไลน์  209158
(3) 1,
L12
        
  224111
(3) 3,
L12
        
    0202ออนไลน์  215273
(3) 4,
L12
        
    0203ออนไลน์  215252
(3) 1,
L12
        
    0204ออนไลน์  215347
(3) 1,
L12
  215347
(3) 4,
L12
    
    0301ออนไลน์ 061207
(2) 9,
L12
 061207
(2) 9,
L12
        
 061207
(2) 8,
L12
 061207
(2) 8,
L12
        
พฤหัสบดี    0201ออนไลน์  224111
(3) 2,
L12
  224261
(3) 3,
L12
  217362
(3) 1,
L12
    0202ออนไลน์      215142
(3) 1,
L12
  224412
(3) 1,
L12
    0203ออนไลน์  215273
(3) 2,
L12
  215273
(3) 3,
L12
 215273
(3) 1,
L12
 
    0204ออนไลน์  215333
(3) 2,
L12
  215347
(3) 2,
L12
    
    0205ออนไลน์  215465
(3) 2,
L12
  215434
(3) 1,
L12
    
    0206ออนไลน์  215252
(3) 2,
L12
  215335
(3) 2,
L12
    
    0301ออนไลน์  304208
(3) 1,
L12
        
    0401ออนไลน์      401105
(3) 2,
L12
    
ศุกร์    0201ออนไลน์  224261
(3) 1,
L12
  224111
(3) 1,
L12
    
    0202ออนไลน์  215142
(3) 3,
L12
      224412
(3) 2,
L12
    0203ออนไลน์  209158
(3) 2,
L12
  215142
(3) 4,
L12
 215142
(3) 2,
L12
 
    0204ออนไลน์  215465
(3) 1,
L12
     224261
(3) 2,
L12
 
    0205ออนไลน์      215347
(3) 3,
L12
    
    0301ออนไลน์ 061202
(3) 13,
L12
 061202
(3) 12,
L12
        
 061202
(3) 12,
L12
 061202
(3) 13,
L12
        
    0401ออนไลน์ 407401
(2) 1,
L12
 407401
(2) 2,
L12
        
    0402ออนไลน์ 425231
(3) 1,
L12
        
เสาร์    9901ออนไลน์      328611
(3) 2,
L76
   
    9902ออนไลน์ 701513
(3) 1,
L96
  701511
(3) 1,
L96
   
อาทิตย์    9901ออนไลน์  700501
(2) 4,
L76
        

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม ระดับการศึกษา

L11 = อนุปริญญา ภาคปกติ
L12 = ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
L13 = ปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ภาคปกติ
L14 = วุฒิบัตร ภาคปกติ
L15 = ปริญญาโท ภาคปกติ
L16 = ประกาศนียบัตรบัณฑิต ภาคปกติ
L17 = ปริญญาตรี(เทียบโอน) ภาคปกติ
L18 = ปริญญาตรี 5 ปี ภาคปกติ
L21 = อนุปริญญา ภาคกศ.ปช.
L22 = ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคกศ.ปช.
L23 = ปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ภาคกศ.ปช.
L24 = วุฒิบัตร ภาคกศ.ปช.
L25 = ปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) โครงการพิเศษ
L27 = ปริญญาตรี(เทียบโอน) ภาคกศ.ปช.
L28 = ปริญญาตรี 5 ปี ภาคกศ.ปช.
L35 = ปริญญาโท ภาคพิเศษ
L36 = ประกาศนียบัตรบัณฑิต ภาคพิเศษ
L37 = ปริญญาเอก
L38 = ปริญญาเอก ภาคปกติ
L42 = ปริญญาตรี (4 ปี) Ex.B.A.
L43 = ปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) Ex.B.A.
L51 = อนุปริญญา ภาคบ่าย
L52 = ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคบ่าย
L53 = ปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ภาคบ่าย
L62 = ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคกศ.ปช. 63 ขึ้นไป
L63 = ปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ภาคกศ.ปช. 63 ขึ้นไป
L67 = ปริญญาตรี(เทียบโอน) ภาคกศ.ปช. 63 ขึ้นไป
L69 = บุคคลทั่วไป
L70 = นักศึกษาแลกเปลี่ยน
L75 = ปริญญาโท ภาคปกติ (พระ)
L76 = ปริญญาโท ภาคพิเศษ เข้า 63
L77 = ปริญญาเอก ภาคพิเศษ เข้า 63
L78 = ประกาศนียบัตรบัณฑิต ภาคพิเศษ เข้า 63
L83 = ปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) พ.ค.ป.
L84 = ปริญญาตรี 5 ปี พ.ค.ป.
L86 = ประกาศนียบัตรบัณฑิต พ.ค.ป.
L92 = ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคพิเศษ (ท้องถิ่น)
L93 = ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคพิเศษ (กลาโหม)
L96 = ปริญญาโท ภาคพิเศษ เข้า 66
L97 = ปริญญาเอก ภาคพิเศษ เข้า 66
L98 = ประกาศนียบัตรบัณฑิต ภาคพิเศษ เข้า 65 ขึ้นไป
L99 = ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคพิเศษ (2 ปริญญา)
L105 = ปริญญาโท ภาคพิเศษ (ศูนย์บัวใหญ่)
L999 = ไม่กำหนด
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123