รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา109317 : การสัมมนาทางพลศึกษา
กลุ่มP2
ศูนย์ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
ปีการศึกษา 2566 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 คณะครุศาสตร์
1 6440110201 นางสาวจุฬารัตน์ นาวัง พลศึกษา10
2 6440110202 นางสาวตวงรัตน์ โชตินิกร พลศึกษา10
3 6440110203 นางสาวบุษกร มลวัง พลศึกษา10
4 6440110204 นางสาวพัทธ์ธิรา แซ่เลา พลศึกษา10
5 6440110205 นางสาวศศิปภาดา พิมพ์ทองครบุรี พลศึกษา10
6 6440110206 นางสาวศิลามณี สมัยกลาง พลศึกษา10
7 6440110208 นางสาวสุภาพร เครือนาค พลศึกษา10
8 6440110210 นางสาวอินทกานต์ อดทน พลศึกษา10
9 6440110211 นายกิตติศักดิ์ แสงภักดิ์ พลศึกษา10
10 6440110212 นายคณัสนันท์ หวานเเท้ พลศึกษา10
11 6440110213 นายเจษฎาภรณ์ สันติภพ พลศึกษา10
12 6440110214 นายชลธี ไพรเขียว พลศึกษา10
13 6440110216 นายธดากรณ์ อุทธาทอง พลศึกษา10
14 6440110217 นายธนพนธ์ ศรีนาค พลศึกษา10
15 6440110218 นายธนาธิป ปกสันเทียะ พลศึกษา10
16 6440110219 นายนิเวศน์ วงค์เงิน พลศึกษา72
17 6440110221 นายเพียงบุญพา โพธิ์ชา พลศึกษา10
18 6440110222 นายภัคพล ทับทิมศรี พลศึกษา10
19 6440110224 นายวัชระ สีลาเรือง พลศึกษา10
20 6440110225 นายศักดิ์สิทธิ์ ดิษฐ์สุวรรณ์ พลศึกษา10
21 6440110226 นายศุภพงษ์ สุวรรณบุตร พลศึกษา10
22 6440110227 นายสิทธิศักดิ์ โยริบุตร พลศึกษา72
23 6440110228 นายอดุลวิทย์ วิสาธร พลศึกษา10
24 6440110229 นายอภิสิทธิ์ ทองมี พลศึกษา10
25 6440110231 นายกรวี ทำพล พลศึกษา10
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = ปกติ(รออนุมัติจบ)  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ลาพัก (ชำระค่าบำรุงการศึกษา)  30 = รับย้ายจากสถานศึกษาอื่น  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  62 = ย้ายภาค  63 = ย้ายไปสถานศึกษาอื่น  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  71 = พ้นสภาพนักศึกษา (ขาดการติดต่อ)  72 = พ้นสภาพนักศึกษา (ไม่ลงทะเบียน)  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123