รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา061109 : ภาษาญี่ปุ่นพื้นฐาน
กลุ่มP1
ศูนย์ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
ปีการศึกษา 2566 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 คณะครุศาสตร์
1 6540104102 นางสาวกัญญารัตน์ เณรธรณี ชีววิทยา72
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2 6340802105 นางสาวปาริชาต คลังใหญ่ ทัศนศิลป์10
3 6440302102 นางสาวกรพินธุ์ สุริยา อังกฤษ10
4 6440302113 นางสาวธนันท์ณุดา สมนาม อังกฤษ10
5 6440302114 นางสาวเบญญาภา สุขทรัพย์กวิน อังกฤษ10
6 6440302123 นางสาวลภัสภร ชุ่มใจ อังกฤษ10
7 6440302134 นางสาวอนันตญา สารรัมย์ อังกฤษ10
8 6440302142 นายภคพล คงเล็ก อังกฤษ10
9 6440302207 นางสาวชาลิสา รุ่งแจ้ง อังกฤษ10
10 6440302216 นางสาวปิยวรรณ แสนโบราณ อังกฤษ10
11 6440302218 นางสาวพิรชา ขีดโนนโจด อังกฤษ10
12 6440302224 นางสาววริศรา หนูบ้านเกาะ อังกฤษ10
13 6440302229 นางสาวสิริวรรณ เชิดชื่อ อังกฤษ10
14 6440302230 นางสาวสุดารัตน์ ตู้พิมาย อังกฤษ10
15 6440302232 นางสาวสุวพิชย์ บุญชาญ อังกฤษ10
16 6440302233 นางสาวเสาวลักษณ์ วงเยาว์ อังกฤษ10
17 6440302235 นางสาวอาทิตยา กุมขุนทด อังกฤษ10
18 6440302237 นายชลันธร เรืองกระโทก อังกฤษ10
19 6440302238 นายณัฐพงษ์ ประดิษฐ อังกฤษ10
20 6440302337 นายชัยอนันต์ คะระนันท์ อังกฤษ10
21 6440303132 นางสาวอรวรา พัดนาน จีน10
22 6440303205 นางสาวชนัญชิดา สร้อยสังวาลย์ จีน10
23 6440303213 นางสาวน้ำทิพย์ หุยขุนทด จีน10
24 6440303218 นางสาวพิมพร ปอดดี จีน10
25 6440303222 นางสาวไลลา อินทร์รักษา จีน10
26 6440303228 นางสาวสิรภัทร พยัคฆเดชสกุล จีน10
27 6440303233 นายณัฐวุฒิ เกิดกลาง จีน10
28 6440303235 นางสาวอรพิชชา ศิลปะ จีน10
29 6440305109 นายณัฐพันธ์ ฉัตรสูงเนิน สารสนเทศศาสตร์ฯ10
30 6440306110 นางสาวพัทธ์ธีรา ชาวงษ์ ญี่ปุ่น10
31 6440306123 นางสาวศรัยฉัตร ฉัตรสูงเนิน ญี่ปุ่น10
32 6440306133 นายธนพล เกล็ดพลี ญี่ปุ่น10
33 6440306136 นายนาโอยะ อิชิฮาระ ญี่ปุ่น10
34 6440306137 นายบัญชากานต์ ภู่มาลา ญี่ปุ่น10
35 6440306140 นายวิศรุต เมืองแก้ว ญี่ปุ่น10
36 6440306141 นายศิรชัช ลีผาสุข ญี่ปุ่น10
37 6440306144 นายอภิวัฒน์ ปักษา ญี่ปุ่น10
38 6440306145 นายอภิสิทธิ์ ทองหล่อ ญี่ปุ่น10
39 6440307122 นางสาววราภรณ์ สาดใหม่ อังกฤษธุรกิจ10
40 6440307125 นางสาวศิริการ เนตรไธสง อังกฤษธุรกิจ10
41 6440307127 นางสาวสิริกร ศิริปิตุภูมิ อังกฤษธุรกิจ10
42 6440601116 นางสาวลักษมน บุญเผย นิเทศศิลป์10
43 6440601127 นายณรงค์ พวงมาลี นิเทศศิลป์10
44 6441801244 นายปรเมศวร์ คุ้มกุดขมิ้น ร.บ.10
45 6640302402 นางสาวกุลภัทรา ทับอาษา อังกฤษ10
 คณะวิทยาการจัดการ
46 6440704208 นางสาวพิมพร หมายชัย คอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
47 6441001102 นางสาวกุลณัฐ นาชัยโชติ นิเทศศาสตร์10
48 6441001111 นางสาวปริยาภัทร ชุ่มชัย นิเทศศาสตร์10
49 6441001113 นางสาวพลอยไพลิน โสภาบุตร นิเทศศาสตร์10
50 6441001114 นางสาวเพ็ญพิชญา ศรีมังคละ นิเทศศาสตร์10
51 6441001117 นางสาวสโรชา พาจันทึก นิเทศศาสตร์10
52 6441001119 นางสาวสุดารัตน์ ไพศาล นิเทศศาสตร์10
53 6441001121 นางสาวสุพรรษา แก้วดอนรี นิเทศศาสตร์10
54 6441001125 นางสาวอัญธิดา อวบสันเทียะ นิเทศศาสตร์10
55 6441001127 นายชลกร มะเริงสิทธิ์ นิเทศศาสตร์10
56 6441001135 นายพงศธร หน่ายโคกสูง  นิเทศศาสตร์10
57 6441001137 นายพีรพล เปรี่ยมสูงเนิน นิเทศศาสตร์10
58 6441001143 นายอัครภัทร เดชพงษ์โสภณ นิเทศศาสตร์10
59 6441001233 นายปัณณวิชญ์ สังฆมณี นิเทศศาสตร์10
60 6441601134 นายปัญญวิชญ์ อินทิตานนท์ บัญชี10
61 6441901101 นางสาวภคกฤษฏิ์ ไชยเชษฐ์ ทล.บ. (การจัดการข้อมูลดิจิทัล)10
62 6441901102 นายสุเมธัส ก้อนศิลา ทล.บ. (การจัดการข้อมูลดิจิทัล)10
63 6460701133 นางสาวสุธิดา คานนิม การจัดการ72
64 6641001231 นายนฤสรณ์ ล้ำเลิศธรรม นิเทศศาสตร์10
65 6641001233 นายพีรเดช วงศ์หาญ นิเทศศาสตร์10
 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
66 6440201112 นางสาววรรณริษา ศรีอ่อน คหกรรม10
67 6440207117 นายฐิติลักษณ์ ปรุสันเทียะ วิทย์กีฬา10
68 6440207121 นายธนชิต เกษสกุล วิทย์กีฬา10
69 6440207122 นายธนพล ใยไธสง วิทย์กีฬา72
70 6440207132 นายพิริยะ เกิดกลาง วิทย์กีฬา10
71 6440207134 นายภากร ปาลพันธ์ วิทย์กีฬา10
72 6440207135 นายภานุพงศ์ หาญหนองสังข์ วิทย์กีฬา72
73 6440207145 นายสรัล เถื่อนหมื่นไว วิทย์กีฬา10
74 6440207146 นายสุรกาญจน์ โพธิ์ศรี วิทย์กีฬา10
75 6440207203 นางสาวชัยญาพร กรพรม วิทย์กีฬา10
76 6440207204 นางสาวธันย์ชนก หมายใยกลาง วิทย์กีฬา10
77 6440207205 นางสาวเนตรดาว ใจปิง วิทย์กีฬา10
78 6440207206 นางสาวไพรินทร์ ลมสูงเนิน วิทย์กีฬา10
79 6440207207 นางสาวรัตนาศิริ พันง้าว วิทย์กีฬา10
80 6440207208 นางสาววรรณภาพร สางชัยภูมิ วิทย์กีฬา10
81 6440207229 นายพงศกร รุ่งเป้า วิทย์กีฬา10
82 6440207240 นายวาคิม อิงไธสง วิทย์กีฬา10
83 6440207316 นายญาณพัฒน์ แสนทวีสุข  วิทย์กีฬา10
84 6440207317 นายณัฐกิจ จงเอื้อนกลาง วิทย์กีฬา10
85 6440207411 นายกิตติศักดิ์ นามพุทธา วิทย์กีฬา10
86 6440207414 นายชนะพล รักษากิ่ง วิทย์กีฬา10
87 6440207419 นายตะวันฉาย เหิงขุนทด วิทย์กีฬา10
88 6440207426 นายปฏิพล ศรีทัด วิทย์กีฬา10
89 6440207427 นายประทีป มาวัน วิทย์กีฬา10
90 6440207428 นายผดุงเกียรติ กันไธสง วิทย์กีฬา10
91 6440207432 นายพุฒิพงษ์ ภูศรี วิทย์กีฬา10
92 6440207438 นายลัทธพล ดุงสูงเนิน วิทย์กีฬา10
93 6440207439 นายวริศ ผลนา วิทย์กีฬา10
94 6440207441 นายวิทวัส หอพิกลาง วิทย์กีฬา10
95 6440207445 นายสามารถ เทียมกระโทก วิทย์กีฬา10
96 6440207449 นายอุดมศักดิ์ สิทธิ์ขุนทด วิทย์กีฬา10
97 6440208101 นางสาวกังสดาล วัดอิ่ม เทคนิคการสัตวแพทย์10
98 6440208102 นางสาวกัลยา โสสดา เทคนิคการสัตวแพทย์10
99 6440208103 นางสาวเกษมณี แพงป้อง เทคนิคการสัตวแพทย์10
100 6440208110 นางสาวพัชราวลัย ถิรพัฒน์ เทคนิคการสัตวแพทย์10
101 6440208113 นางสาววรรณดี เบ็ญจา เทคนิคการสัตวแพทย์10
102 6440208117 นางสาวสุพิชญา ณีสูงเนิน เทคนิคการสัตวแพทย์10
103 6440208118 นางสาวสุภาวดี อารีรมย์ เทคนิคการสัตวแพทย์10
104 6440208119 นางสาวอารีรัตน์ รังกระโทก เทคนิคการสัตวแพทย์10
105 6440214121 นายทัศน์พล เหิงขุนทด เทคโนสารสนเทศ10
106 6440214128 นายยุทธพล มูลสาร เทคโนสารสนเทศ10
107 6440214132 นายสิทธิศักดิ์ โฮเบ้อร์มันน์ เทคโนสารสนเทศ10
108 6440214133 นายสุชิชาติ ชุดทะเล เทคโนสารสนเทศ10
109 6640210126 นายสุทิวัส ทั่งกลาง เกษตรศาสตร์72
 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
110 6441401101 นางสาวกรรณิการ์ แก้วรัมย์ วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม10
111 6441401107 นางสาวนริศรา เนื่องนรินทร์ วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม10
112 6441401112 นางสาวมัลลิกา พาชอบ วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม10
113 6441401119 นางสาวอาภาพร เป้าสอน วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม10
 คณะสาธารณสุขศาสตร์
114 6440801108 นางสาวทวีพร มหาโพธิ์ สาธารณสุขชุมชน10
115 6440801112 นางสาวนิตยา สาระผล สาธารณสุขชุมชน10
116 6440801123 นางสาวศศิกาญจน์ ชีวะวิโรจน์ สาธารณสุขชุมชน10
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = ปกติ(รออนุมัติจบ)  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ลาพัก (ชำระค่าบำรุงการศึกษา)  30 = รับย้ายจากสถานศึกษาอื่น  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  62 = ย้ายภาค  63 = ย้ายไปสถานศึกษาอื่น  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  71 = พ้นสภาพนักศึกษา (ขาดการติดต่อ)  72 = พ้นสภาพนักศึกษา (ไม่ลงทะเบียน)  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123