รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา002102 : ภาษาอังกฤษเพื่อการใช้ชีวิต
กลุ่มP9
ศูนย์ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
ปีการศึกษา 2566 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1 6540901210 นางสาวบลิรัตน์ เกวียนสำโรง รปศ.10
2 6640303112 นางสาวนันทริดา จงสูงเนิน จีน10
3 6640303114 นางสาวปรางสาคร พันธุรัตน์ จีน10
4 6640303116 นางสาวพวงผกา สียางนอก จีน10
5 6640303201 นางสาวกมลวรรณ กิ่งแก้ว จีน10
6 6640303202 นางสาวกาติมา แพงสุดศรี จีน10
7 6640303204 นางสาวจุฬาลักษณ์ ปักกาโร จีน10
8 6640303222 นางสาววรนุช หล่าสกุล จีน10
9 6640303223 นางสาววริษา คะเนรัมย์ จีน10
10 6640303227 นางสาวสุชาวดี คงนอก จีน10
11 6640303235 นายชินพัฒน์ ฉันทะ จีน10
12 6640303312 นางสาวบราลี สมพงษ์ จีน10
13 6640303314 นางสาวปาจรีย์ เสงี่ยมกลาง จีน10
14 6640303322 นางสาววรภรณ์ เทียมขุนทด จีน10
15 6640303326 นางสาวสุกัญญา กายตะขบ จีน10
16 6640303335 นายตรีบูร นิวัฒนุวงค์ จีน10
17 6640306133 นายชินวัตร มานาเสียว ญี่ปุ่น10
18 6640306137 นายธราธิป กล้าเมืองกลาง ญี่ปุ่น10
19 6640306141 นายพีรพล พรหมบุตร ญี่ปุ่น10
20 6640501116 นางสาวปาณนิภา มาตรังศรี นิติ10
21 6640501118 นางสาวพฤกษา เทือกทา นิติ10
22 6640501210 นางสาวณิชกานต์ จุนโพธิ์ นิติ10
23 6640501305 นางสาวจิราพร พิมูลชาติ นิติ72
24 6640501306 นางสาวจุฬาลักษณ์ วิชาฤทธิ์ นิติ10
25 6640501313 นางสาวนาถชนก ทับทิมกลาง นิติ10
26 6640501320 นางสาวภูวนิดา สัตบุตร นิติ10
27 6640501337 นายพรหมมินทร์ ขันกิ่ง นิติ10
28 6640501403 นางสาวกาญจนาพร จำเริญทิพย์ นิติ10
29 6640501405 นางสาวจีรนันทร์ ภูผาพันธ์ นิติ10
30 6640501407 นางสาวชุติกาญจน์ นาคดิลก นิติ10
31 6640501410 นางสาวตรีทิพยนิภา ทาจวง นิติ10
32 6640901332 นายบารเมษฐ์ สีดาบัว รปศ.10
 คณะวิทยาการจัดการ
33 6540701210 นางสาวณัฏฐณิชา โนมขุนทด การจัดการ10
34 6540701212 นางสาวณัฐริกา เอี่ยมอยู่แท้ การจัดการ10
35 6540701218 นางสาวเบญจวรรณ ทรัพย์สมบัติ การจัดการ10
36 6540701245 นายรุจิกร คงศักดิ์ตระกูล การจัดการ10
37 6640309101 นางสาวกชกร แบบกระโทก อุตท่องเที่ยว10
38 6640309102 นางสาวจันทิมา เขียมสันเทียะ อุตท่องเที่ยว72
39 6640309106 นางสาวชลธิชา ไชยเผือก อุตท่องเที่ยว10
40 6640309107 นางสาวณัฐธิชา กรุงโคกกรวด อุตท่องเที่ยว10
41 6640309109 นางสาวทิชา ตูมขาม อุตท่องเที่ยว72
42 6640309119 นางสาวอรไพริน ด่านกระโทก อุตท่องเที่ยว10
43 6640701104 นางสาวจิราพร จ้อยเชื้อ การจัดการ10
44 6640701210 นางสาวทัญญาพัชร ชาวดง การจัดการ10
45 6640701217 นางสาวภัณฑิรา เคาะผักแว่น การจัดการ10
46 6640701228 นางสาวสุภาวดี ฉิมวาส การจัดการ10
47 6640702111 นางสาวปรารีย์ญา ทองนอก โลจิสติกส์10
48 6640702210 นางสาวเบญจพร แก้วไพทูรย์ โลจิสติกส์10
49 6640704124 นายปฏิภาน ศิริคุณ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
50 6640213127 นายอาณกร จีนจันอัด วิทย์คอม10
 คณะสาธารณสุขศาสตร์
51 6540216106 นางสาวแก้วตา แทนผักแว่น อาชีวอนามัย10
52 6540216117 นางสาวธิติพร ทองหล่อ อาชีวอนามัย10
53 6540216123 นางสาวปิ่นมณี มัตธิตะถัง อาชีวอนามัย10
54 6540216127 นางสาวเพ็ญพิชชา คุ้ยมอญ อาชีวอนามัย10
55 6540216145 นางสาวอรวรรณ หวลระลึก อาชีวอนามัย10
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = ปกติ(รออนุมัติจบ)  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ลาพัก (ชำระค่าบำรุงการศึกษา)  30 = รับย้ายจากสถานศึกษาอื่น  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  62 = ย้ายภาค  63 = ย้ายไปสถานศึกษาอื่น  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  71 = พ้นสภาพนักศึกษา (ขาดการติดต่อ)  72 = พ้นสภาพนักศึกษา (ไม่ลงทะเบียน)  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123