รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา002109 : ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร
กลุ่มP1
ศูนย์ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
ปีการศึกษา 2566 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1 6540305109 นางสาววีรยา ศรีสวัสดิ์ สารสนเทศศาสตร์ฯ10
2 6540306103 นางสาวคีตภัทร จับปินครบุรี ญี่ปุ่น10
3 6540306109 นางสาวเบญญาภา หอมจะบก ญี่ปุ่น10
4 6540306138 นายวรานนทร์ เกลากลาง ญี่ปุ่น10
5 6640303336 นายปัญญา นนท์ตานอก จีน10
6 6640306112 นางสาวปณิตา ไชยศรีษะ ญี่ปุ่น10
7 6640306113 นางสาวปวริศา ปานจุ้ยพะเนา ญี่ปุ่น10
8 6640306115 นางสาวปวีณา จันทร์เพ็ญ ญี่ปุ่น10
9 6640306117 นางสาวพิริสา โพธิ์พฤกษ์ ญี่ปุ่น10
10 6640306123 นางสาวศรุชาภรณ์ เชิดไธสง ญี่ปุ่น10
11 6640306127 นางสาวสุนิสา เพียขันทา ญี่ปุ่น10
12 6640306128 นางสาวสุพิชชา ทองสุขนอก ญี่ปุ่น10
13 6640306129 นางสาวเสาวลักษณ์ การสร้าง ญี่ปุ่น10
14 6640306131 นายกิตติภพ บัวบาน ญี่ปุ่น10
15 6640306135 นายธนภัทร บัตรจัตุรัส ญี่ปุ่น10
16 6640306144 นายราเชนทร์ อุ่นชิณ ญี่ปุ่น10
17 6640501110 นางสาวณัฐวดี ทองหลง นิติ10
18 6640501218 นางสาวพศิกา ญาติจันทึก นิติ10
19 6640501439 นายวิศิสฏ์ ศรีสุธรรม นิติ10
 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
20 6540201124 นางสาวเอมมิกา แสงจันทร์ คหกรรม10
21 6540207124 นายนาทาม จันทานิตย์ วิทย์กีฬา10
22 6540208104 นางสาวจีรนันท์ ด่านกระโทก เทคนิคการสัตวแพทย์10
23 6540208108 นางสาวฐิตาภา แต่งทรัพย์ เทคนิคการสัตวแพทย์10
24 6540208109 นางสาวฐิตาภา ฝ่ายสอน เทคนิคการสัตวแพทย์10
25 6540208127 นางสาวอารดา หนองบุญ เทคนิคการสัตวแพทย์10
26 6540208128 นางสาวอินทิรา เยี่ยมจัตุรัส เทคนิคการสัตวแพทย์10
27 6540208134 นายนฤดล ปันดอน เทคนิคการสัตวแพทย์10
28 6540210111 นายชินพัฒน์ อ่อนนอก เกษตรศาสตร์10
29 6540212101 นางสาวจันทร์ทิรา พิณทะปะกัง เทคโนอาหาร10
30 6540212103 นางสาวชัชวาลี เร็วสูงเนิน เทคโนอาหาร10
31 6540212109 นางสาวปิยธิดา กล้ามสันเทียะ เทคโนอาหาร10
32 6540212110 นางสาวภัณฑิรา มุ่งพูนกลาง เทคโนอาหาร10
33 6540212111 นางสาวรวิภา สาครขันธ์ เทคโนอาหาร10
34 6540212112 นางสาวสลิลญา ลาดสลุง เทคโนอาหาร10
35 6540212114 นางสาวอลิสา แก้วอำไพ เทคโนอาหาร10
36 6540213219 นายภัคธร ม่วงมณี วิทย์คอม10
37 6640213214 นายธีรัชชานนท์ แจ้งเขว้า วิทย์คอม10
 คณะสาธารณสุขศาสตร์
38 6540801110 นางสาวธาวินี คุณานนต์พิชญะ สาธารณสุขชุมชน10
39 6540801116 นางสาวเปรมชนก เก่าค้างพลู สาธารณสุขชุมชน10
40 6540801120 นางสาววชิราวรรณ มานะ สาธารณสุขชุมชน10
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = ปกติ(รออนุมัติจบ)  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ลาพัก (ชำระค่าบำรุงการศึกษา)  30 = รับย้ายจากสถานศึกษาอื่น  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  62 = ย้ายภาค  63 = ย้ายไปสถานศึกษาอื่น  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  71 = พ้นสภาพนักศึกษา (ขาดการติดต่อ)  72 = พ้นสภาพนักศึกษา (ไม่ลงทะเบียน)  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123