รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา000124 : ความงดงามของความรัก
กลุ่มP1
ศูนย์ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
ปีการศึกษา 2566 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1 6540301107 นางสาวจิรประภา แสงงาม ไทย10
2 6540301113 นางสาวพรทิพย์ ลูกชัยสง ไทย10
3 6540301129 นางสาวอารียา พันธ์สวัสดิ์ ไทย10
4 6540303102 นางสาวกนกภรณ์ ทองคลี่ จีน10
5 6540303130 นางสาววรัญญา วรดิษฐวงษ์ จีน10
6 6540306142 นายสุพรรณภูมิ นามจันทึก ญี่ปุ่น10
7 6540501310 นางสาวนฤมล บำรุงนา นิติ10
8 6540501314 นางสาวพลอยไพลิน ลืมพิศ นิติ10
9 6540501403 นางสาวฉัตรวิไล ช่องงาม นิติ10
10 6540501404 นางสาวชนิสรา วังนาค นิติ10
11 6540501407 นางสาวทักษภรณ์ อินกกผึ้ง นิติ10
12 6540501412 นางสาวปาณิสรา นาคะพงศ์พันธ์ นิติ10
13 6540501422 นางสาวศิริลักษณ์ บุตรนิตย์ นิติ10
14 6540601103 นางสาวจารุนิภา ปิตาทาโน นิเทศศิลป์10
15 6540601104 นางสาวจิรภิญญา เนียมีดี นิเทศศิลป์10
16 6540601109 นางสาวธิดารัตน์ คำศรีสุข นิเทศศิลป์10
17 6540601126 นายชัชฤทธิ์ แป้นหาญ นิเทศศิลป์10
18 6640301117 นางสาวปณิตา ปุลาสะเก ไทย72
19 6640301145 นางสาวณัฎฐนิชา บุญพลี ไทย10
20 6640302136 นายพัชรพงศ์ ใหญ่นอก อังกฤษ10
21 6640307104 นางสาวจิรชยา พรหมโสฬส อังกฤษธุรกิจ10
22 6640307106 นางสาวชฎาพร กลั่นสาร อังกฤษธุรกิจ10
23 6640307126 นางสาวสิริกร อยู่สุข อังกฤษธุรกิจ10
24 6640307128 นางสาวเอเฟวส์ ไอซ์รีน โฟกท์ อังกฤษธุรกิจ10
25 6640307129 นายณัฐสิทธิ์ กึนรัมย์ อังกฤษธุรกิจ10
26 6640307211 นางสาวนภัสพร เรืองทอง อังกฤษธุรกิจ10
27 6640901130 นายณัฐวุฒิ วรชาติ รปศ.10
28 6640901216 นางสาวมนัสวี โยเหลา รปศ.10
29 6640901217 นางสาวรดามณี นารีจันทร์ รปศ.10
30 6640901320 นางสาวศรีสกุลกาญจน์ เจิมแหล่ รปศ.10
31 6640901326 นายกรกช นฤมาณนลินี รปศ.10
32 6640901429 นายณภัทร อัยแก้ว รปศ.10
33 6640901434 นายวิชญ์พงศ์ พิลาสมบัติ รปศ.10
34 6641801219 นางสาววริศรา มีหลง ร.บ.10
35 6641801336 นายยศกร ปักสีระเก ร.บ.10
36 6641801341 นายโอสธี ปัดถามัง ร.บ.10
 คณะวิทยาการจัดการ
37 6540310103 นางสาวเจกิตาน์ สียางนอก การโรงแรม10
38 6540310125 นางสาวสุภาวดี คมเฉลียว การโรงแรม10
39 6540705220 นางสาวพัชราภา อบอุ่น การตลาด10
40 6540705225 นางสาววิไลลักษณ์ แก่นมาลี การตลาด10
41 6541101108 นางสาวนรินทรา วิพรรณะ เศรษฐศาสตร์72
 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
42 6540207404 นางสาวปัทมา โหรานิคม วิทย์กีฬา10
43 6540210121 นายอนุสรณ์ ขอหน่วงกลาง เกษตรศาสตร์10
 คณะสาธารณสุขศาสตร์
44 6640216103 นางสาวจินตรา มูลช่วย อาชีวอนามัย10
45 6640216111 นางสาวณัฐิดา เมิ่งกระโทก อาชีวอนามัย10
46 6640216134 นางสาวสุพัตรา เย็นอารมณ์ อาชีวอนามัย10
47 6640216136 นางสาวหนึ่งฤทัย สุขศรีนาค อาชีวอนามัย10
48 6640801201 นางสาวกฤตกนก สมารังคะสุต สาธารณสุขชุมชน10
49 6640801224 นางสาววัญวิสา วันทอง สาธารณสุขชุมชน10
50 6640801231 นางสาวสุมิลตรา พรมบุ สาธารณสุขชุมชน10
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = ปกติ(รออนุมัติจบ)  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ลาพัก (ชำระค่าบำรุงการศึกษา)  30 = รับย้ายจากสถานศึกษาอื่น  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  62 = ย้ายภาค  63 = ย้ายไปสถานศึกษาอื่น  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  71 = พ้นสภาพนักศึกษา (ขาดการติดต่อ)  72 = พ้นสภาพนักศึกษา (ไม่ลงทะเบียน)  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123