รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา000124 : ความงดงามของความรัก
กลุ่มP2
ศูนย์ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
ปีการศึกษา 2566 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1 6540302235 นายปฏิยุทธ์ ค้ำชู อังกฤษ10
2 6540305102 นางสาวชวัลนุช ลาสุด สารสนเทศศาสตร์ฯ10
3 6540305104 นางสาวนฏกร สลับศรี สารสนเทศศาสตร์ฯ10
4 6540306102 นางสาวกนกกาญจน์ พรมชาติ ญี่ปุ่น10
5 6540306120 นางสาวสิริมา จันทร์กลาง ญี่ปุ่น10
6 6540501114 นางสาวพรพิมล สนาคินิตร นิติ10
7 6540501224 นางสาวสุธิมา ดุลกลาง นิติ10
8 6540901107 นางสาวณัฏฐิกา วนพฤกษาศิลป์ รปศ.10
9 6540901120 นางสาววริษา บูชา รปศ.10
10 6540901130 นายคณนาถ ศรีชำนาญ รปศ.10
11 6540901133 นายณัฐพนธ์ มุ่งเตย รปศ.10
12 6540901139 นายวรรณชาติ ไชยสิงห์ รปศ.10
13 6640302206 นายชานิตา งามพร้อม อังกฤษ10
14 6640302429 นายจตุรานนท์ เพ็ญจันทร์ อังกฤษ10
15 6640501235 นายนนทนันต์ ราศรี นิติ10
16 6640901104 นางสาวจันทกานติ์ ชานอก รปศ.10
17 6640901109 นางสาวธิญาดา ฝานคำ รปศ.10
18 6640901127 นายกวิน สินสงวน รปศ.10
19 6640901215 นางสาวภัทรศยา แพวตะคุ รปศ.10
20 6640901221 นางสาวศศินา เจียนมะเริง รปศ.10
21 6640901226 นางสาวอิงภา โอปมาวุฒิกุล รปศ.10
22 6640901232 นายเนติบัณฑิต แม่นปืน รปศ.10
23 6640901301 นางสาวกนกวรรณ หมั่นกระโทก รปศ.10
24 6640901322 นางสาวสกาวรัตน์ บำรุงนา รปศ.10
25 6640901435 นายสาธิต ขำหินตั้ง รปศ.10
26 6640901436 นายอภิสาน ศักดิ์อุดม รปศ.10
 คณะวิทยาการจัดการ
27 6540701116 นางสาวนิศิตา ชงชิด การจัดการ10
28 6540701203 นางสาวกัตติกา หีบไธสง การจัดการ10
29 6540701213 นางสาวธนัตดา ทานกิ่ง การจัดการ10
30 6540701221 นางสาวปาริตา เจิมจอหอ การจัดการ10
31 6540701225 นางสาวพัชรินทร์ เยาว์ไธสง การจัดการ10
32 6540701237 นางสาวอัจฉริยา ทะลาไธสง การจัดการ10
33 6540704133 นายอภิวิชญ์ อาจคงหาญ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
34 6541001131 นายพีรพล มะลิใหม่ นิเทศศาสตร์72
35 6541101201 นางสาวฐิตาภา ผลกระโทก เศรษฐศาสตร์10
36 6541101204 นางสาวปรียานุช พิมประสาร เศรษฐศาสตร์10
37 6640310113 นางสาวฑิญาดา ดีด่านค้อ การโรงแรม10
38 6640310120 นางสาวเนตรนภาพร งามสุขสวัสดิ์ การโรงแรม72
39 6640310123 นางสาวพรรพษา รสกระโทก การโรงแรม10
40 6640310137 นายธีระยุทธ จงพึ่งกลาง การโรงแรม10
41 6640702223 นางสาวอนุศรา วิจิตรจันทร์ โลจิสติกส์10
42 6640702310 นางสาวเบญจพร จงคลาดกลาง โลจิสติกส์10
43 6640702314 นางสาวเพ็ญพิธชา มั่นคง โลจิสติกส์10
44 6640702321 นางสาวสุนันทา ดวงใจ โลจิสติกส์10
45 6640702323 นางสาวอภิญญา ชินโคตร โลจิสติกส์10
46 6640705119 นางสาวรุ่งทิวา บุญพามา การตลาด10
 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
47 6540207240 นายกฤษฎา เจนบ้านผือ วิทย์กีฬา10
48 6540213203 นางสาวนุจรีภรณ์ สุภาพพูล วิทย์คอม10
49 6540213229 นายอัสธาดา เบิกขุนทด วิทย์คอม10
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = ปกติ(รออนุมัติจบ)  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ลาพัก (ชำระค่าบำรุงการศึกษา)  30 = รับย้ายจากสถานศึกษาอื่น  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  62 = ย้ายภาค  63 = ย้ายไปสถานศึกษาอื่น  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  71 = พ้นสภาพนักศึกษา (ขาดการติดต่อ)  72 = พ้นสภาพนักศึกษา (ไม่ลงทะเบียน)  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123