รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา000124 : ความงดงามของความรัก
กลุ่มK2
ศูนย์ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคกศ.ปช. 63 ขึ้นไป
ปีการศึกษา 2566 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1 6630901103 นางสาวฐิติรัตน์ จันทอง รปศ.10
2 6630901106 นางสาวนายิกา โรจน์นอก รปศ.10
3 6630901107 นางสาวเบญจวรรณ กลับเป็นสุข รปศ.10
4 6630901111 นางสาวพิยดา พึ่งกระโทก รปศ.10
5 6630901112 นางสาวฟ้ารุ่ง เยี่ยมกระโทก รปศ.10
6 6630901116 นางสาวศิรินทร์ธิชา ราวกลาง รปศ.10
7 6631801104 นางสาวเจนจิรา ลือธิสาร ร.บ.10
8 6631801106 นางสาวช่อผกา คูณขุนทด ร.บ.10
9 6631801108 นางสาวบุตรตรี สร้อยไข ร.บ.10
10 6631801110 นางสาวพรพรรณ เป้าพะเนาว์ ร.บ.10
11 6631801112 นางสาวศุภสุตา ภูมิประโคน ร.บ.10
12 6631801113 นางสาวสุพรรณี ศรีรักษา ร.บ.10
13 6631801125 สิบโท ณครินทร์ วงษ์ชู ร.บ.10
14 6631801126 นายธนวัฒน์ ปัดทุม ร.บ.10
15 6631801127 สิบตรี ธนากร เพ็ชรกระโทก ร.บ.10
16 6631801130 นายนภัทร เจริญใส ร.บ.10
17 6631801131 นายนราธิป ช่อประทีป ร.บ.10
18 6631801133 สิบโท เพชรอนันต์ คงแป้น ร.บ.10
19 6631801136 นายอนันต์ ภูมิศาสตร์ ร.บ.10
 คณะวิทยาการจัดการ
20 6650701101 นางสาวกุสุมา ปิ่นทองพันธุ์ การจัดการ10
21 6650701102 นางจียวรรณ พรมงคลกุล การจัดการ10
22 6650701103 นางสาวชณิดา เสนีย์วงค์ การจัดการ10
23 6650701105 นางสาวธัญมาส กาญจนสมวงศ์ การจัดการ10
24 6650701106 นางสาวนัทธมน หาญณรงค์ การจัดการ10
25 6650701108 นางสาวเบญจวรรณ คำขวา การจัดการ10
26 6650701109 นางสาวปภาวรินทร์ ซาพิมพ์ การจัดการ10
27 6650701110 นางสาวพิชญ์สินี ดวงผุยทอง การจัดการ10
28 6650701112 นางสาววิภารัตน์ สมเมือง การจัดการ10
29 6650701113 นางสาวศุธิดา บุระกรณ์ การจัดการ10
30 6650701116 นางสาวอมรรัตน์ แสวงดี การจัดการ10
31 6650701117 นางสาวอรยา วงษ์พา การจัดการ10
32 6650701118 จ่าอากาศโท จักรพันธุ์ ชูเลิศ การจัดการ10
33 6650701119 นายเจษฎา จิตรตรี การจัดการ10
34 6650701121 จ่าอากาศตรี ธัชกร คล้อยจันทึก การจัดการ10
35 6650701122 นายภูบดินทร์ จันทีนอก การจัดการ10
36 6650701123 นายเมธวัจน์ นุ่มฉิมพลี การจัดการ10
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = ปกติ(รออนุมัติจบ)  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ลาพัก (ชำระค่าบำรุงการศึกษา)  30 = รับย้ายจากสถานศึกษาอื่น  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  62 = ย้ายภาค  63 = ย้ายไปสถานศึกษาอื่น  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  71 = พ้นสภาพนักศึกษา (ขาดการติดต่อ)  72 = พ้นสภาพนักศึกษา (ไม่ลงทะเบียน)  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123