รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา002102 : ภาษาอังกฤษเพื่อการใช้ชีวิต
กลุ่มP1
ศูนย์ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
ปีการศึกษา 2566 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1 6540307101 นางสาวกชกร รอรักกลาง อังกฤษธุรกิจ10
2 6540307115 นางสาวพัชรพร มุ่งย่อมกลาง อังกฤษธุรกิจ10
3 6540307205 นางสาวโชติรส วงศ์สมอ อังกฤษธุรกิจ10
4 6540307208 นางสาวธนพร แย้มบาน อังกฤษธุรกิจ10
5 6540307212 นางสาวปัญจมาภรณ์ อรุณอภิราม อังกฤษธุรกิจ10
6 6540307220 นางสาวศิโรรัตน์ พุ่มจันทร์ อังกฤษธุรกิจ10
7 6540307221 นางสาวสุชาดา บุญมี อังกฤษธุรกิจ10
8 6540901302 นางสาวกัลยกร ศรีไตรรัตน์ รปศ.10
9 6540901304 นางสาวชฎาภรณ์ แบนกระโทก รปศ.10
10 6540901309 นางสาวนันทิชา ประจิตร รปศ.10
11 6540901311 นางสาวปิยธิดา นพคุณ รปศ.10
12 6540901323 นางสาวสุชาดา ศรีบรม รปศ.10
13 6540901340 นายศรันย์ แก้วพิลา รปศ.10
14 6540901341 นายอดิรุจ เดชสำโรง รปศ.10
15 6640302121 นางสาวโมณิกา ขำกล่อม อังกฤษ10
16 6640307108 นางสาวณิชาพัชร์ สุขกุล อังกฤษธุรกิจ10
17 6640307111 นางสาวนภัสนันท์ คุ้มญาติ อังกฤษธุรกิจ10
18 6640307201 นางสาวกฤษณี ศรีแก้ว อังกฤษธุรกิจ10
 คณะวิทยาการจัดการ
19 6640702102 นางสาวกัญญารัตน์ มากนาคา โลจิสติกส์10
20 6640702103 นางสาวจิดาภา มำขุนทด โลจิสติกส์10
21 6640702108 นางสาวทยิดา ทุมเทียง โลจิสติกส์10
22 6640702116 นางสาวมาริสา เตยสระน้อย โลจิสติกส์10
23 6640702118 นางสาวลอเรน จอย คลีเมนท์ส โลจิสติกส์10
24 6640702131 นายภูมิพัฒน์ แสนพิมพ์ โลจิสติกส์10
25 6640702213 นางสาวพัชรพร ขวัญเกษม โลจิสติกส์10
26 6640702217 นางสาวรัชฎาวรรณ โลกระโทก โลจิสติกส์10
27 6640702301 นางสาวกวิสรา ผุยคำพิ โลจิสติกส์10
28 6640702303 นางสาวจุฬาลักษณ์ ปัญญา โลจิสติกส์10
29 6640704108 นางสาวภรศศิร์ สงวนวงษ์วิจิตร คอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
30 6640704110 นางสาวสิรินดา มีชำนาญ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
31 6640704115 นายจักรพงษ์ ณุวงษ์ศรี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
32 6640704125 นายปรมัตถ์ รอดไทย คอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
33 6640704126 นายปรานต์ภูมิ มีประเสริฐ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
34 6640704127 นายพงศ์ธนัช รัตติรวีโรจน์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
35 6640704128 นายพันธกานต์ เที่ยงธรรม คอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
36 6640704136 นายสิทธิพล สายขุนทด คอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
37 6640704227 นายพรมนัส เมฆชุ่ม คอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
38 6640705219 นางสาวรุ่งนภา เพชรกระโทก การตลาด10
39 6641601107 นางสาวดวงรัตน์ กริ่งกระโทก บัญชี10
40 6641601120 นางสาวพิมพ์ณดา โอภาชาติ บัญชี10
41 6641601122 นางสาวรชกร ศรีธรรมพงษ์ บัญชี10
 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
42 6540207101 นางสาวกนกวรรณ ค่ากระโทก วิทย์กีฬา10
43 6540207104 นางสาวนภัสนันท์ เก่าจอหอ วิทย์กีฬา10
44 6540207107 นางสาวลภัสรดา ธงสันเทียะ วิทย์กีฬา10
45 6540207108 นางสาวสกุณา เสนาจอหอ วิทย์กีฬา10
46 6540207109 นางสาวอรพิน วรไธสง วิทย์กีฬา10
47 6540207116 นายณภัทร ผ่อนจรุง วิทย์กีฬา10
48 6540207124 นายนาทาม จันทานิตย์ วิทย์กีฬา10
49 6540207127 นายพีรฉัตร สาภิราช วิทย์กีฬา10
50 6540207131 นายราเมศร์ บัวชิต วิทย์กีฬา10
51 6540207138 นายอภิวัฒน์ เนณเลิศ วิทย์กีฬา10
52 6540207141 นางสาวณัฏฐธิดา ไกลสน วิทย์กีฬา10
53 6540207314 นายชลชาติ ไชยณรงค์ วิทย์กีฬา10
54 6540207322 นายธีรภัทร ฉลองกลาง วิทย์กีฬา10
55 6540213117 นายนันธวัฒน์ ตากกระโทก วิทย์คอม10
56 6540215122 นายเมธัส บ่มกลาง เทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย10
57 6640215118 นายปรีดาพงศ์ พูลศิริ เทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย60
 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
58 6581501101 นางสาวกรรภิรมย์ มุ่งเจริญกลาง สถาปัตยกรรม10
59 6581501102 นางสาวกัณนิกา ไขแสง สถาปัตยกรรม10
60 6581501103 นางสาวกุลจิรา หาดี สถาปัตยกรรม10
61 6581501104 นางสาวชมพูนุท วัชรวิศิษฏ์ สถาปัตยกรรม10
62 6581501105 นางสาวธนพร กาญจนา สถาปัตยกรรม10
63 6581501106 นางสาววิมลวรรณ สุขหอม สถาปัตยกรรม10
64 6581501109 นายนิติศาสตร์ คำเขียว สถาปัตยกรรม10
65 6581501111 นายศุภเสกข์ แซ่เล้า สถาปัตยกรรม10
 คณะสาธารณสุขศาสตร์
66 6540801122 นางสาววรินทิรา อินทศร สาธารณสุขชุมชน10
67 6540801126 นางสาวสโรชา ชมโคกสูง สาธารณสุขชุมชน10
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = ปกติ(รออนุมัติจบ)  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ลาพัก (ชำระค่าบำรุงการศึกษา)  30 = รับย้ายจากสถานศึกษาอื่น  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  62 = ย้ายภาค  63 = ย้ายไปสถานศึกษาอื่น  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  71 = พ้นสภาพนักศึกษา (ขาดการติดต่อ)  72 = พ้นสภาพนักศึกษา (ไม่ลงทะเบียน)  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123