รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา002102 : ภาษาอังกฤษเพื่อการใช้ชีวิต
กลุ่มP2
ศูนย์ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
ปีการศึกษา 2566 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1 6540306130 นายธนดล ดวงศรี ญี่ปุ่น10
2 6540306133 นายปรมี เหมือนนาดอน ญี่ปุ่น10
3 6540901219 นางสาววรัชยา หารขุนทด รปศ.10
4 6540901230 นายคมกริช อินทร์จอหอ รปศ.10
5 6540901232 นายฑศญะชัย พลีขันธ์ รปศ.10
6 6540901235 นายธนาคาร ทากระโทก รปศ.10
7 6540901428 นายกำพล โคระดา รปศ.12
8 6541801135 นายชัยภัทร ฉ่างกระโทก ร.บ.10
9 6541801220 นางสาวเมธาวดี เศรษฐ์กระโทก ร.บ.10
10 6541801239 นายภัทรกร ฤกษ์จันทร์ ร.บ.10
11 6640301101 นางสาวกมลวรรณ มงกุฎสระน้อย ไทย10
12 6640302101 นางสาวกนกกร ใต้วารินทร์ อังกฤษ10
13 6640302122 นางสาวราตรี โตสันเทียะ อังกฤษ10
14 6640302124 นางสาวศศิธร แสงชัย อังกฤษ10
15 6640302133 นายธนภัทร มุ่งทุ่งกลาง อังกฤษ10
16 6640302201 นางสาวกนกนุช จำงูเหลือม อังกฤษ10
17 6640302203 นางสาวเกวลี ดวงจันนี อังกฤษ10
18 6640302205 นางสาวชนานันท์ สมสาย อังกฤษ10
19 6640302206 นายชานิตา งามพร้อม อังกฤษ10
20 6640302211 นางสาวน้ำทิพย์ บุญเจริญ อังกฤษ10
21 6640302220 นางสาวมีนตรา สุวรรณโคตร์ อังกฤษ10
22 6640302234 นายนนทกร ขันบุรี อังกฤษ10
23 6640302238 นายศุภกร ศรารัตนรากร อังกฤษ10
24 6640302328 นางสาวไอรดา เทศอรุณ อังกฤษ10
25 6640302405 นางสาวชลธิชา จึงเจริญ อังกฤษ60
26 6640302414 นางสาวปาริฉัตร กัญญาวัชยุวพงษ์ อังกฤษ10
27 6640302425 นางสาวหทัยชนก โหมสันเทียะ อังกฤษ10
28 6640302429 นายจตุรานนท์ เพ็ญจันทร์ อังกฤษ10
 คณะวิทยาการจัดการ
29 6540701141 นายณัฐพล เลากลาง การจัดการ10
30 6540702131 นายธีรภัทร มโนรัตน์ โลจิสติกส์10
31 6540702132 นายพีรภัทร์ สวัสดีลาภา โลจิสติกส์10
32 6540702133 นายสุวิทย์ ขำจรครบุรี โลจิสติกส์10
33 6540702134 นายอภิวัฒน์ สายศรี โลจิสติกส์10
34 6540705102 นางสาวกนกวรรณ โพธิหล้า การตลาด10
35 6540705126 นางสาวศศินิภา อินอ่อน การตลาด10
36 6541001111 นางสาวพรรณษา ฉลาดคิด นิเทศศาสตร์10
37 6541001215 นางสาวมัณฑนา ทาวะรัตน์ นิเทศศาสตร์10
38 6541601104 นางสาวจารุวรรณ จี่กลาง บัญชี10
39 6541601218 นางสาวรุจีรัตน์ ศรีแก้ว บัญชี10
40 6641001106 นางสาวณัฏฐธิดา สุขก้อง นิเทศศาสตร์10
41 6641001126 นายชัชวีร์ เกียนแจ้ง นิเทศศาสตร์10
 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
42 6540207113 นายจิระวัฒน์ พิกุล วิทย์กีฬา10
43 6540207117 นายณัฐพล ศรีเชียงหา วิทย์กีฬา10
44 6540207120 นายทัตเทพ เพียรงูเหลือม วิทย์กีฬา10
45 6540207134 นายสหรัฐ ขาวงาม วิทย์กีฬา10
46 6540210101 นางสาวกฤษณา เฉียบแหลม เกษตรศาสตร์10
47 6540210102 นางสาวกุลธิดา ไทยแท้ เกษตรศาสตร์10
48 6640212111 นายเตชินท์ ประทุมภา เทคโนอาหาร10
49 6640213122 นายวีระวัฒน์ คุณสิงห์ วิทย์คอม10
50 6640213123 นายสนั่น นาคโปย วิทย์คอม10
51 6640213206 นายกฤษฎา อุ่นดีมะดัน วิทย์คอม10
52 6640213208 นายคณิศร เหล็กโชติ วิทย์คอม10
53 6640213216 นายพลกฤต โพธิสาร วิทย์คอม10
54 6640213225 นายอชิระ กิจประเสริฐ วิทย์คอม10
 คณะสาธารณสุขศาสตร์
55 6540801127 นางสาวสุกัญญา บัวกอง สาธารณสุขชุมชน10
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = ปกติ(รออนุมัติจบ)  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ลาพัก (ชำระค่าบำรุงการศึกษา)  30 = รับย้ายจากสถานศึกษาอื่น  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  62 = ย้ายภาค  63 = ย้ายไปสถานศึกษาอื่น  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  71 = พ้นสภาพนักศึกษา (ขาดการติดต่อ)  72 = พ้นสภาพนักศึกษา (ไม่ลงทะเบียน)  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123