รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา002102 : ภาษาอังกฤษเพื่อการใช้ชีวิต
กลุ่มP3
ศูนย์ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
ปีการศึกษา 2566 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1 6540305101 นางสาวกมลชนก นารี สารสนเทศศาสตร์ฯ10
2 6540305107 นางสาวพีรณัฐ พิมพ์ทองหลาง สารสนเทศศาสตร์ฯ10
3 6540307328 นายศรัณย์ คัมภิรานนท์ อังกฤษธุรกิจ10
4 6540501215 นางสาวพัณณิตา เทียวประสงค์ นิติ10
5 6540501237 นายอำนวยศิลป์ ประกอบสุข นิติ10
6 6540501310 นางสาวนฤมล บำรุงนา นิติ10
7 6540501314 นางสาวพลอยไพลิน ลืมพิศ นิติ10
8 6540901208 นางสาวธันย์ชนก มณีศรี รปศ.10
9 6540901213 นางสาวพรพรหม สุวรรณภูมิ รปศ.10
10 6540901217 นางสาวรัตนา ลายนอก รปศ.10
11 6640302321 นางสาวรัชนีกร นิลออ อังกฤษ10
12 6640302421 นางสาวรัตนาภรณ์ เปล่งกระโทก อังกฤษ10
13 6640302437 นายศรายุทธ ปัดถาวัน อังกฤษ10
14 6640307120 นางสาวศรัณญ่า บุญจันทร์ อังกฤษธุรกิจ10
15 6640601101 นางสาวจรรย์กมล สินธุวงสานนท์ นิเทศศิลป์10
16 6640601106 นางสาวเชอลิตา เทียนศรี นิเทศศิลป์10
17 6640601122 นางสาวอรปรียา เครือนิล นิเทศศิลป์10
18 6640601129 นายธนพัฒน์ รอดเวียง นิเทศศิลป์10
 คณะวิทยาการจัดการ
19 6541001103 นางสาวกุลนิดา แก้ววิลัย นิเทศศาสตร์72
20 6541001230 นายพงศ์ศุลี วงศรี นิเทศศาสตร์10
21 6640310133 นางสาวอาทิตยา ปทุมสูตร การโรงแรม10
22 6640701306 นางสาวชนาภา ภักดิ์กระโทก การจัดการ10
23 6640701308 นางสาวณิชชานันท์ ดวงศรี การจัดการ10
24 6640701328 นางสาวอารีณี เหียนขุนทด การจัดการ10
25 6640701340 นายพงศธร ประโพทิง การจัดการ10
26 6640705103 นางสาวกุลธิดา พรหมเวทวงศ์ การตลาด10
27 6640705106 นางสาวณัฐฉรียาร์ ธิดาทรัพย์ การตลาด10
28 6640705110 นางสาวนริศรา กุลมา การตลาด10
29 6640705111 นางสาวน้ำริน อุ่มอาสา การตลาด10
30 6640705113 นางสาวผกากรอง เนาว์กลาง การตลาด10
31 6640705131 นายชยานันท์ ขันโคกกรวด การตลาด10
32 6640705132 นายชาญณรงค์ บัวกลาง การตลาด10
33 6640705138 นายปรีชาชาญ ปราณีตพลกรัง การตลาด10
34 6640705139 นายภูธเนศ อุทัยวัฒนา การตลาด10
35 6640705141 นายอภิรักษ์ เมฆะวงค์ การตลาด10
36 6640705212 นางสาวปิวิยดา ประจิตร การตลาด10
37 6640705231 นายชลชัย ศิลปะ การตลาด10
38 6640705232 นายชินกฤต เดิมขุนทด การตลาด10
39 6640705235 นายธนบูลย์ นิลบดี การตลาด10
40 6640705237 นายปรินทร สุดหอม การตลาด10
41 6640707122 นายพีรวัฒน์ พินิจพงศ์ การเงิน10
42 6641601113 นางสาวเบญจมาภรณ์ รักษากูล บัญชี10
43 6641601212 นางสาวบัณฑิตา จิตรแจ้ง บัญชี10
44 6641601215 นางสาวปัทมาพร เกมกลาง บัญชี10
 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
45 6540206108 นายเฉลิมชาติ เอี่ยมภิรมย์ ภูมิสารสนเทศ10
46 6540206109 นายอภิลักษณ์ ทองทั้งใบ ภูมิสารสนเทศ10
47 6540206110 นายอาทิตต์ ปิยะฉัตรสุวรรณ ภูมิสารสนเทศ10
48 6540208104 นางสาวจีรนันท์ ด่านกระโทก เทคนิคการสัตวแพทย์10
49 6540208108 นางสาวฐิตาภา แต่งทรัพย์ เทคนิคการสัตวแพทย์10
50 6540208109 นางสาวฐิตาภา ฝ่ายสอน เทคนิคการสัตวแพทย์10
51 6540208127 นางสาวอารดา หนองบุญ เทคนิคการสัตวแพทย์10
52 6540208128 นางสาวอินทิรา เยี่ยมจัตุรัส เทคนิคการสัตวแพทย์10
53 6540208134 นายนฤดล ปันดอน เทคนิคการสัตวแพทย์10
54 6540208135 นายบูรภา ชาตรี เทคนิคการสัตวแพทย์10
55 6540212101 นางสาวจันทร์ทิรา พิณทะปะกัง เทคโนอาหาร10
56 6540212103 นางสาวชัชวาลี เร็วสูงเนิน เทคโนอาหาร10
57 6540212105 นางสาวนริศรา แก้วงาม เทคโนอาหาร10
58 6540212109 นางสาวปิยธิดา กล้ามสันเทียะ เทคโนอาหาร10
59 6540212110 นางสาวภัณฑิรา มุ่งพูนกลาง เทคโนอาหาร10
60 6540212111 นางสาวรวิภา สาครขันธ์ เทคโนอาหาร10
61 6540212112 นางสาวสลิลญา ลาดสลุง เทคโนอาหาร10
62 6540212114 นางสาวอลิสา แก้วอำไพ เทคโนอาหาร10
63 6540213214 นายธิติวรรธ สิริพัฒน์ธนโชติ วิทย์คอม72
64 6640212118 นางสาวสรัยณี แนน เทคโนอาหาร10
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = ปกติ(รออนุมัติจบ)  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ลาพัก (ชำระค่าบำรุงการศึกษา)  30 = รับย้ายจากสถานศึกษาอื่น  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  62 = ย้ายภาค  63 = ย้ายไปสถานศึกษาอื่น  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  71 = พ้นสภาพนักศึกษา (ขาดการติดต่อ)  72 = พ้นสภาพนักศึกษา (ไม่ลงทะเบียน)  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123