รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา002102 : ภาษาอังกฤษเพื่อการใช้ชีวิต
กลุ่มP5
ศูนย์ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
ปีการศึกษา 2566 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1 6540304103 นางสาวชญาภรณ์ ทรัพย์สุข พัฒนาสังคม10
2 6540304107 นางสาวนฤตยา พลอยใหญ่ พัฒนาสังคม10
3 6540304117 นางสาวศกาวรัตน์ รัตนกุล พัฒนาสังคม10
4 6540304118 นางสาวศวิตา บุญช่วย พัฒนาสังคม10
5 6540307211 นางสาวปภัสรา พืชพันธุ์ อังกฤษธุรกิจ10
6 6640301144 นายอภินันท์ พสุรัตน์ ไทย10
7 6640302111 นางสาวนฤมล แสไพศาล อังกฤษ10
8 6640302113 นางสาวปนัดดา รักษาทรัพย์ อังกฤษ10
9 6640302128 นางสาวอารยา ชนะเพีย อังกฤษ10
10 6640302204 นางสาวจิราภรณ์ พระริต อังกฤษ10
11 6640302209 นางสาวทวีพร ไชยเสนา อังกฤษ10
12 6640302222 นางสาวรุจีพัชร แซ่ตั้น อังกฤษ10
13 6640302301 นางสาวกนกพร แกมมงคล อังกฤษ10
14 6640302306 นางสาวชุติมา ทองคำชู อังกฤษ10
15 6640302311 นางสาวน้ำฝน ยกกระโทก อังกฤษ10
16 6640302322 นางสาววนิดา พูลเล็ก อังกฤษ10
17 6640302326 นางสาวอนันตญา ฉิมยงค์ อังกฤษ10
18 6640302420 นางสาวเมษยานี ตะโคตร อังกฤษ10
19 6640306145 นายวงศธร แววสระ ญี่ปุ่น10
 คณะวิทยาการจัดการ
20 6540309111 นายวีรภัทร คำวงศ์ อุตท่องเที่ยว10
21 6540704103 นางสาวชลธิชา รวมสันเทียะ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
22 6540704104 นางสาวณัทภรณ์ มิตรชอบ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
23 6540704113 นางสาวสิรีธร แป้สูงเนิน คอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
24 6540704116 นางสาวอรพิณ ชอบเรียบร้อย คอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
25 6540704117 นายกรกฤษณ์ สีดา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
26 6540704119 นายจิรวัฒน์ ธีรพงษ์พัฒนา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
27 6540704127 นายปกรณ์ โรพันดุง คอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
28 6540704209 นางสาวประภัสสร ดีหมื่นไวย คอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
29 6540704214 นางสาวสุรินทร พูลโพธิ์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
30 6541001123 นายณภัทร จันทะเลิศ นิเทศศาสตร์10
31 6640702109 นางสาวธีรนุช จอดนอก โลจิสติกส์10
32 6640702112 นางสาวปิญาภา สียางนอก โลจิสติกส์10
33 6640702123 นางสาวอนุตตรีย์ ด่านนา โลจิสติกส์10
34 6640702126 นายจิรภัทร ดีไพร โลจิสติกส์10
35 6640702132 นายศุภกิจ สินมะเริง โลจิสติกส์10
36 6640702215 นางสาวมนัสนันท์ นาคบุญเลิศ โลจิสติกส์10
37 6640702226 นายฐนกร ทะมาดี โลจิสติกส์10
38 6640702232 นายศุภวิชญ์ ไข่กระโทก โลจิสติกส์10
39 6640702305 นางสาวณัฐฌากร ล้ามสระน้อย โลจิสติกส์10
40 6640702308 นางสาวธิดาภรณ์ ผัดโพธิ์ โลจิสติกส์60
41 6640702326 นายเดชาวัต ภณนิชากร โลจิสติกส์10
42 6640702329 นายพันธ์ศักดิ์ สุวรรณ โลจิสติกส์10
 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
43 6540207128 นายพีรพัฒน์ พิมพ์พา วิทย์กีฬา10
44 6540207129 นายภาณุพงษ์ สูนสูงเนิน วิทย์กีฬา10
45 6640204202 นางสาวเพชรทองแท้ เบิกขุนทด ชีววิทยา10
46 6640212116 นายระชพีพัฒน์ รัตนสมบูรณ์ เทคโนอาหาร10
47 6640214109 นายจิระเดช ยอดสิงห์ เทคโนสารสนเทศ10
48 6640214112 นายธีรพจน์ เบียดกลาง เทคโนสารสนเทศ10
49 6640214121 นายอภิวัฒน์ วังสงคราม เทคโนสารสนเทศ10
 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
50 6541403101 นางสาวกาญจนา กลองสูงเนิน วิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหกรรม10
51 6541403102 นางสาวกุลสินีรัตน์ หน่างกระโทก วิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหกรรม10
52 6541403104 นางสาวณัฐณิชา จอดนอก วิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหกรรม10
53 6541403105 นางสาวณัฐธิดา สว่างใหญ่ วิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหกรรม10
54 6541403106 นางสาวสมัญญา มังประโคน วิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหกรรม10
55 6541403112 นายธนภูมิ ไชยเสริม วิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหกรรม10
56 6541403115 นายบัณฑิต ดีโวล์ฟ วิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหกรรม10
57 6541403122 นายรวิพล พุกพิลา วิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหกรรม10
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = ปกติ(รออนุมัติจบ)  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ลาพัก (ชำระค่าบำรุงการศึกษา)  30 = รับย้ายจากสถานศึกษาอื่น  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  62 = ย้ายภาค  63 = ย้ายไปสถานศึกษาอื่น  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  71 = พ้นสภาพนักศึกษา (ขาดการติดต่อ)  72 = พ้นสภาพนักศึกษา (ไม่ลงทะเบียน)  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123