รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา002102 : ภาษาอังกฤษเพื่อการใช้ชีวิต
กลุ่มP6
ศูนย์ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
ปีการศึกษา 2566 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1 6540302218 นางสาวลักษิกา ทิพย์เนตร อังกฤษ10
2 6540302225 นางสาวสุทธิดา ชินสันเทียะ อังกฤษ10
3 6540307329 นายสรยุทธ ใต้สันเทียะ อังกฤษธุรกิจ10
4 6640302104 นางสาวจิรภัทร์ เรืองจันทึก อังกฤษ10
5 6640302112 นางสาวนุชรดี สมสิน อังกฤษ10
6 6640302135 นายปุณณวิช รุ่งไร่โคก อังกฤษ10
7 6640302202 นางสาวกิ่งกาญจน์ ดิษฐสายทอง อังกฤษ10
8 6640302217 นางสาวพิชญา ขาวจันทร์แย้ม อังกฤษ10
9 6640302225 นางสาวเสาวลักษณ์ ปลั่งกลาง อังกฤษ10
10 6640302403 นางสาวจิดาภา ทิวาวรชัย อังกฤษ10
11 6640302423 นางสาววัลภา ปัญญา อังกฤษ10
12 6640302433 นายธีรภัทร ฟูทรัพย์นิรันดร์ อังกฤษ10
13 6641801119 นางสาววราภรณ์ เก่งกลางดอน ร.บ.10
14 6641801216 นางสาวมะลิวรรณ์ ดีหมื่นไวย์ ร.บ.10
 คณะวิทยาการจัดการ
15 6541001106 นางสาวณัฐชยา เก่งนอก นิเทศศาสตร์10
16 6541001203 นางสาวจุฑาพัชร เก่งนอก นิเทศศาสตร์10
17 6541001205 นางสาวณัชชา รจนาสม นิเทศศาสตร์10
18 6640702113 นางสาวพลอยชมพู ครุฑวงค์ โลจิสติกส์10
19 6640702207 นางสาวณัฐพร นวลหอม โลจิสติกส์10
20 6640702216 นางสาวมาลินี มีศิริ โลจิสติกส์10
21 6641601106 นางสาวฐิตินันท์ หาริกัน บัญชี10
22 6641601108 นางสาวถนอมรัตน์ ทาสืบ บัญชี10
 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
23 6640208111 นางสาวณัฐณิชาฉัตร ฉัตรมนัสกุล เทคนิคการสัตวแพทย์10
24 6640208113 นางสาวธิติมา โกเทริปู เทคนิคการสัตวแพทย์10
25 6640208115 นางสาวปลื้มจิต มาตตรี เทคนิคการสัตวแพทย์10
26 6640208118 นางสาวแพรพลอย โรจนพร เทคนิคการสัตวแพทย์10
27 6640208121 นางสาววิภาวดี แก้ววิเศษ เทคนิคการสัตวแพทย์12
28 6640208123 นางสาวสาวิกา หงษ์หาร เทคนิคการสัตวแพทย์10
29 6640208127 นางสาวอินทิรา แสงสว่าง เทคนิคการสัตวแพทย์10
30 6640208128 นายกัมปนาท สิวกระโทก เทคนิคการสัตวแพทย์10
31 6640208131 นายธนกร คำวิโส เทคนิคการสัตวแพทย์10
32 6640208132 นายนุตินันท์ หวือขุนทด เทคนิคการสัตวแพทย์10
 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
33 6541402107 นางสาวพจมาน จักร์ศรีรัตน์ วิศวกรรมการก่อสร้าง10
34 6541402111 นางสาวหฤทัยรัตน์ พิมพ์ศรี วิศวกรรมการก่อสร้าง10
35 6541402129 นายเอกภพ พึ่งภูมิ วิศวกรรมการก่อสร้าง10
 คณะสาธารณสุขศาสตร์
36 6640801106 นางสาวจันทกานต์ กระฉอดนอก สาธารณสุขชุมชน10
37 6640801122 นางสาวเมริสา ใกล้กลาง สาธารณสุขชุมชน10
38 6640801135 นางสาวอรทัย บัวกด สาธารณสุขชุมชน10
39 6640801138 นายณัฐพงษ์ ใจกล้า สาธารณสุขชุมชน10
40 6640801214 นางสาวนิภัสสร อาบสุวรรณ์ สาธารณสุขชุมชน10
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = ปกติ(รออนุมัติจบ)  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ลาพัก (ชำระค่าบำรุงการศึกษา)  30 = รับย้ายจากสถานศึกษาอื่น  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  62 = ย้ายภาค  63 = ย้ายไปสถานศึกษาอื่น  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  71 = พ้นสภาพนักศึกษา (ขาดการติดต่อ)  72 = พ้นสภาพนักศึกษา (ไม่ลงทะเบียน)  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123