รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา002102 : ภาษาอังกฤษเพื่อการใช้ชีวิต
กลุ่มP7
ศูนย์ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
ปีการศึกษา 2566 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1 6640302214 นางสาวปริยกร พรมลา อังกฤษ10
2 6640302215 นางสาวปิยะธิดา เดชสำโรง อังกฤษ10
3 6640302223 นางสาววรรณวิสา ขวัญยืน อังกฤษ10
4 6640302329 นายโกศล ดาวจันอัด อังกฤษ10
5 6640302334 นายปรวัฒน์ อุดมปิยะนันท์ อังกฤษ10
6 6641801213 นางสาวพรรณิภา รัตทรินทร์ ร.บ.10
7 6641801214 นางสาวพัชราพรรณ บรรดาศักดิ์ ร.บ.10
8 6641801223 นางสาวสุมิตา โตชมภู ร.บ.10
9 6641801235 นายพิทยา ดาพัวพันธ์ ร.บ.10
 คณะวิทยาการจัดการ
10 6540702113 นางสาวมณีรัตน์ คุ้มทอง โลจิสติกส์10
11 6540702125 นางสาวอาทิตติยา แสงวิเชียร โลจิสติกส์10
12 6540702127 นายชัยบัญชา ชาลี โลจิสติกส์10
13 6540702201 นางสาวจันทกานต์ หวังเติมกลาง โลจิสติกส์10
14 6540702221 นางสาวสุวิมล เพียรการ โลจิสติกส์10
15 6541601114 นางสาวพรรณษา เกนขุนทด บัญชี10
16 6541601125 นางสาวอัญญารัตน์ ศรีสุข บัญชี10
17 6640702101 นางสาวกนกวรรณ จันทวงษ์ โลจิสติกส์10
18 6640702105 นางสาวญาดารัตน์ มุ่งผลกลาง โลจิสติกส์10
19 6640702106 นางสาวณัฐณิชา สงสันเทียะ โลจิสติกส์10
20 6640702107 นางสาวณัฐธิดา มะลิรัมย์ โลจิสติกส์10
21 6640702122 นางสาวสุพรรณิการ์ นาสุรีย์ โลจิสติกส์10
22 6640702128 นายธัญวิสิฏฐ์ จำปาโพธิ์ โลจิสติกส์10
23 6640702129 นายนวพล แขนรัมย์ โลจิสติกส์10
24 6640702133 นายสิขรินทร์ จันทรชัย โลจิสติกส์10
25 6640702201 นางสาวกมลวรรณ รัตนศฤษค์ โลจิสติกส์10
26 6640702209 นางสาวนวพร จันที โลจิสติกส์10
27 6640702218 นางสาววรินทร มูลครบุรี โลจิสติกส์10
28 6640702230 นายภัทรพล หอมตา โลจิสติกส์72
29 6640702306 นางสาวณัฐธมนกาญจน์ กองไธสง โลจิสติกส์10
30 6640702312 นางสาวพรทิพย์ แก้วเนียม โลจิสติกส์10
31 6640702313 นางสาวพิยดา เดยะดี โลจิสติกส์10
32 6640702317 นางสาวรัชนีวรรณ ดวงอ่อน โลจิสติกส์10
33 6640702319 นางสาววีรวรรณ สังขพิมพ์ โลจิสติกส์10
34 6640702324 นางสาวอรอนงค์ อัมภรัตน์ โลจิสติกส์10
35 6640702327 นายธวิฎพล สุริยะฉัตร โลจิสติกส์10
36 6640702332 นายศุภวิชญ์ ความหมั่น โลจิสติกส์10
37 6640705210 นางสาวน้ำเพชร วิปสูงเนิน การตลาด10
 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
38 6540207316 นายณรงค์ฤทธิ์ ประสมทรัพย์ วิทย์กีฬา10
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = ปกติ(รออนุมัติจบ)  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ลาพัก (ชำระค่าบำรุงการศึกษา)  30 = รับย้ายจากสถานศึกษาอื่น  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  62 = ย้ายภาค  63 = ย้ายไปสถานศึกษาอื่น  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  71 = พ้นสภาพนักศึกษา (ขาดการติดต่อ)  72 = พ้นสภาพนักศึกษา (ไม่ลงทะเบียน)  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123