รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา002102 : ภาษาอังกฤษเพื่อการใช้ชีวิต
กลุ่มP8
ศูนย์ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
ปีการศึกษา 2566 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1 6540302106 นางสาวชนกานต์ สิงห์โตแก้ว อังกฤษ10
2 6540302122 นางสาวศศิวิมล จักรพิมพ์ อังกฤษ10
3 6540307203 นางสาวจิรารัตน์ คำตา อังกฤษธุรกิจ10
4 6540501403 นางสาวฉัตรวิไล ช่องงาม นิติ10
5 6540501404 นางสาวชนิสรา วังนาค นิติ10
6 6540501407 นางสาวทักษภรณ์ อินกกผึ้ง นิติ10
7 6540501412 นางสาวปาณิสรา นาคะพงศ์พันธ์ นิติ10
8 6540501422 นางสาวศิริลักษณ์ บุตรนิตย์ นิติ10
9 6541801319 นางสาวภิญญดา อ่อนทะเล ร.บ.10
10 6541801342 นายองศา ดังกลาง ร.บ.10
11 6640302136 นายพัชรพงศ์ ใหญ่นอก อังกฤษ10
12 6640304118 นางสาวศศิกานต์ ขอพิมาย พัฒนาสังคม10
 คณะวิทยาการจัดการ
13 6540702225 นายชยธร จันทองสา โลจิสติกส์10
14 6540702227 นายณัฐวุฒิ ชื่นบุญ โลจิสติกส์10
15 6540702229 นายธนภัทร พึ่งไป โลจิสติกส์10
16 6540702230 นายธวัชชัย บุญมีมา โลจิสติกส์10
17 6540702232 นายเศรษฐพงศ์ บุตรยุทธ โลจิสติกส์10
18 6640309105 นางสาวจุฬาลักษณ์ เชียรัมย์ อุตท่องเที่ยว10
19 6640309112 นางสาวปิยาภรณ์ จันทร์อิ่ม อุตท่องเที่ยว10
20 6640309117 นางสาวโสภิดา จงเพ็งกลาง อุตท่องเที่ยว10
21 6640309127 นายณัฐกร ทองเต็ม อุตท่องเที่ยว10
22 6640309130 นายภัทรพงษ์ ทาณรงค์ อุตท่องเที่ยว10
23 6640309131 นายวิชชา เผดิมผล อุตท่องเที่ยว10
24 6640309132 นายวิษฬุต สีระสาน อุตท่องเที่ยว10
25 6640309137 นายจิรวัฒน์ มะลังศรี อุตท่องเที่ยว10
26 6640701315 นางสาวแพรวา ชาญยุทธ การจัดการ10
27 6640701320 นางสาววรนุช ตอชัยภูมิ การจัดการ10
28 6640701329 นายกิตติศักดิ์ บุญศรี การจัดการ10
29 6640701335 นายธนภัทร หนองภักดี การจัดการ10
30 6640701338 นายธีรวัสส์ นอนโพธิ์ การจัดการ10
31 6640705102 นางสาวกัญญาณัฐ จันทร์โสภา การตลาด10
32 6640705112 นางสาวปาริชาติ เอกสิงห์ การตลาด10
33 6640705125 นางสาวอมรวรรณ คนหลัก การตลาด10
34 6640705201 นางสาวกวิสรา ทองพิมพ์ การตลาด10
35 6640705222 นางสาวศิริพร คตอินทร์ การตลาด10
36 6640705224 นางสาวสุดารัตน์ โสบกระโทก การตลาด10
37 6640705230 นายจารุภัทร ยาจิตร การตลาด10
 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
38 6540206103 นางสาวรจิตพิชญ์ สิงโห ภูมิสารสนเทศ60
39 6640207135 นายวรากร ทัศนา วิทย์กีฬา10
40 6640207136 นายวีรภัทร ชาติวัฒนสุคนธ์ วิทย์กีฬา10
41 6640207331 นายรณกฤต รันสันเทียะ วิทย์กีฬา10
42 6640212102 นางสาวณัฐพร เรืองยง เทคโนอาหาร60
43 6640212105 นางสาวมุกดา ทามโคกสูง เทคโนอาหาร10
44 6640212108 นางสาวอนันตญา สินศิริ เทคโนอาหาร10
 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
45 6640402101 นางสาวณัฏฐณิชา โพคาทรัพย์ ออกแบบอุต10
46 6640402103 นายปัญญา สีสันต์ ออกแบบอุต72
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = ปกติ(รออนุมัติจบ)  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ลาพัก (ชำระค่าบำรุงการศึกษา)  30 = รับย้ายจากสถานศึกษาอื่น  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  62 = ย้ายภาค  63 = ย้ายไปสถานศึกษาอื่น  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  71 = พ้นสภาพนักศึกษา (ขาดการติดต่อ)  72 = พ้นสภาพนักศึกษา (ไม่ลงทะเบียน)  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123