รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา002102 : ภาษาอังกฤษเพื่อการใช้ชีวิต
กลุ่มP9
ศูนย์ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
ปีการศึกษา 2566 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1 6140305218 นางสาวภุมรี กองสกุล อังกฤษธุรกิจ10
2 6540501234 นายรณัญชัย บุญตาม นิติ72
3 6540501309 นางสาวธิดารัตน์ เหล็กจีน นิติ10
4 6541801101 นางสาวกชพร หอมนาน ร.บ.10
5 6541801104 นางสาวจันทกานติ์ ขมสันเทียะ ร.บ.10
6 6541801107 นางสาวฐิติมา ถอยกระโทก ร.บ.10
7 6541801110 นางสาวธนชพร ชาลีสงค์ ร.บ.10
8 6541801114 นางสาวบุญสิตา เหล็กหมื่นไวย์ ร.บ.10
9 6541801117 นางสาวพรศิริ พักกระโทก ร.บ.10
10 6640302106 นางสาวชลษา กิจหิรัญวงศ์ อังกฤษ10
11 6640302117 นางสาวพิชชาภรณ์ หลงมา อังกฤษ10
12 6640302119 นางสาวเพ็ญพิชชา พลชัย อังกฤษ10
13 6640302127 นางสาวอมรรัตน์ เอี่ยมคงบุญมี อังกฤษ10
14 6640302137 นายภูมิรพี เทียมรัตน์ อังกฤษ10
15 6640302237 นายวรายุทธ วิเศษรัตน์ อังกฤษ10
16 6640302406 นางสาวฐนิชา โพธิ์ไทร อังกฤษ10
17 6641801234 นายปัณณวิชญ์ บาดกลาง ร.บ.10
 คณะวิทยาการจัดการ
18 6540702101 นางสาวกมนนุช ปะละฤทธิ์ โลจิสติกส์10
19 6540702102 นางสาวณัชชา เปรียงกระโทก โลจิสติกส์10
20 6540702108 นางสาวปวันรัตน์ ราวพิมาย โลจิสติกส์10
21 6540702121 นางสาวสุรีย์พร โลสันเทียะ โลจิสติกส์10
22 6540704110 นางสาวประภัสสร วิเซีย คอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
23 6540704131 นายศุภณัฐ บรรยงค์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
24 6540704132 นายสาโรจน์ กรุกลางดอน คอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
25 6540704216 นางสาวอัจฉรา ปากกระโทก คอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
26 6640704223 นายธีระพันธ์ หรดี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
27 6640213110 นายจิรายุทธ จันทร์ไพศรี วิทย์คอม10
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = ปกติ(รออนุมัติจบ)  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ลาพัก (ชำระค่าบำรุงการศึกษา)  30 = รับย้ายจากสถานศึกษาอื่น  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  62 = ย้ายภาค  63 = ย้ายไปสถานศึกษาอื่น  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  71 = พ้นสภาพนักศึกษา (ขาดการติดต่อ)  72 = พ้นสภาพนักศึกษา (ไม่ลงทะเบียน)  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123