รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา002102 : ภาษาอังกฤษเพื่อการใช้ชีวิต
กลุ่มP10
ศูนย์ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
ปีการศึกษา 2566 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1 6540501227 นายกิตติพศ พรหมสิงห์ นิติ10
2 6540501307 นางสาวดวงกมล หมอแพทย์ นิติ10
3 6540901122 นางสาวศุภานัน สอาดรัมย์ รปศ.10
4 6540901201 นางสาวกมลลักษณ์ การบรรจง รปศ.10
5 6540901209 นางสาวนริศรา เปลี้ยจันทึก รปศ.10
6 6540901214 นางสาวพิชญ์สินี ศรีสูงเนิน รปศ.10
7 6540901229 นายกิตติพงษ์ กอบัวแก้ว รปศ.10
8 6540901236 นายปรมัตย์ เปียทอง รปศ.10
9 6540901238 นายยศกฤต บุญผา รปศ.10
10 6540901239 นายวศิน บุญเต็ม รปศ.10
11 6540901403 นางสาวจารุวรรณ จัดจอหอ รปศ.10
12 6540901414 นางสาวพิยมล อังขุนทด รปศ.10
13 6540901415 นางสาวภัทรศยา ปลิงกระโทก รปศ.10
14 6540901425 นางสาวอนงค์ กอสูงเนิน รปศ.10
15 6540901426 นางสาวอโรชา แก้วสาคร รปศ.10
16 6540901433 นายณัฐวุฒิ ศรีสว่าง รปศ.10
17 6640302107 นางสาวฑิฆัมพร ชาติบุรี อังกฤษ10
18 6640302138 นายศิริศักดิ์ โคบาล อังกฤษ10
19 6640302229 นายกุมภาพันธ์ วัชรภิรมย์ อังกฤษ10
20 6640302232 นายธนกร เทิ่งขุนทด อังกฤษ10
21 6640302317 นางสาวพิมพ์ลภัส หลอนโพนทัน อังกฤษ10
22 6640302318 นางสาวพิรัลรัตน์ ภามะลิวัลย์ อังกฤษ10
23 6640302413 นางสาวประไพพัตร ประพันธ์พล อังกฤษ10
24 6640302430 นายณัฐพงศ์ มูลลิสาร อังกฤษ10
25 6640302436 นายภูมินทร์ วิเศษทรัพย์ อังกฤษ10
26 6640307220 นางสาวศรีสุดา โสรมรรค อังกฤษธุรกิจ10
27 6640601140 นายศราวุฒิ สันตะคุ นิเทศศิลป์10
28 6641801121 นางสาวศิริธิดา ขุนศักดา ร.บ.10
29 6641801207 นางสาวณัฐณิชา เฮ้ากอก ร.บ.10
30 6641801208 นางสาวตระการตา ประภาพิทยาพงษ์ ร.บ.10
31 6641801212 นางสาวปิยธิดา เยี้ยงกลาง ร.บ.10
 คณะวิทยาการจัดการ
32 6540705212 นางสาวญาดา ธนาวัฒนกุล การตลาด10
33 6541001133 นายมงคล พึ่งทอง นิเทศศาสตร์10
34 6541001214 นางสาวแพรวา ชิดนอก นิเทศศาสตร์10
35 6541001218 นางสาวอภินทร์พร กิจกังวล นิเทศศาสตร์10
36 6541601223 นางสาวสุชาดา ทนครบุรี บัญชี10
37 6541601224 นางสาวอมรกานต์ เทศเขียว บัญชี10
38 6640701305 นางสาวจิตรทิวา เลิศสกุล การจัดการ10
39 6640701342 นายพัชระ วู้ชัยภูมิ การจัดการ10
40 6640702110 นางสาวบัณฑิตา หูกขุนทด โลจิสติกส์10
41 6640702202 นางสาวเขมิกา เยอสูงเนิน โลจิสติกส์10
42 6640702203 นางสาวจิรภัทร์ คามขุนทด โลจิสติกส์10
43 6640702206 นางสาวณัฐทริกา เหลื่อมกลาง โลจิสติกส์10
44 6640702222 นางสาวอธิชา เพียรนอก โลจิสติกส์10
45 6640702233 นายอรุชา สวนบุญ โลจิสติกส์10
46 6640702328 นายนครินทร์ ปันทะนะ โลจิสติกส์10
47 6640705233 นายณธกร ภูริตาวริศ การตลาด10
48 6640705239 นายภูมิพัฒน์ ฐานวิสัย การตลาด10
 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
49 6540207126 นายพลพัชร ช่วงสันเทียะ วิทย์กีฬา10
50 6540207133 นายศุภชัย ตวงไธสง วิทย์กีฬา10
51 6540213104 นางสาวพรสวรรค์ ปราณีตพลกรัง วิทย์คอม10
52 6540213105 นางสาวภาณิชา กรุงสันเทียะ วิทย์คอม10
53 6540213111 นายจิรายุ อินทรจินดา วิทย์คอม10
54 6540213116 นายนรบดี มีกำปัง วิทย์คอม10
55 6540213121 นายมานะศักดิ์ ร่มเริง วิทย์คอม10
56 6540213131 นางสาวเกศรินทร์ ปิ่นสุวรรณ วิทย์คอม10
57 6540213203 นางสาวนุจรีภรณ์ สุภาพพูล วิทย์คอม10
58 6640201115 นางสาวพรพรรณ มูลสิน คหกรรม10
59 6640207213 นายเชิดชัย ฉลอมพงศ์ วิทย์กีฬา10
60 6640207308 นายกฤษณพงศ์ บ่อเพชร วิทย์กีฬา10
61 6640207316 นายณัฐสิทธิ์ สวนกลาง วิทย์กีฬา10
62 6640207337 นายศิรสิทธิ์ สุพร วิทย์กีฬา10
63 6640207437 นายศิริราช ประจิตร วิทย์กีฬา10
64 6640215128 นายรัตน์พงษ์ หงส์พันธุ์ เทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย10
 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
65 6541402102 นางสาวกัญญารัตน์ ลาเมือง วิศวกรรมการก่อสร้าง10
66 6541402104 นางสาวชนิดาภา นาคใหม่ วิศวกรรมการก่อสร้าง10
67 6541402112 นางสาวอภิณห์พร กุลอุปฮาด วิศวกรรมการก่อสร้าง10
68 6541402113 นางสาวอัจฉรา โสนารินทร์ วิศวกรรมการก่อสร้าง10
69 6641402119 นายภควัต โพธิขำ วิศวกรรมการก่อสร้าง10
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = ปกติ(รออนุมัติจบ)  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ลาพัก (ชำระค่าบำรุงการศึกษา)  30 = รับย้ายจากสถานศึกษาอื่น  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  62 = ย้ายภาค  63 = ย้ายไปสถานศึกษาอื่น  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  71 = พ้นสภาพนักศึกษา (ขาดการติดต่อ)  72 = พ้นสภาพนักศึกษา (ไม่ลงทะเบียน)  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123