รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา002102 : ภาษาอังกฤษเพื่อการใช้ชีวิต
กลุ่มP11
ศูนย์ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
ปีการศึกษา 2566 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1 6640301107 นางสาวจิรวดี หะขุนทด ไทย10
2 6640301108 นางสาวจิราภา บาทโพธิ์ ไทย10
3 6640301123 นางสาวมะลิวรรณ กรุยกระโทก ไทย10
4 6640301136 นางสาวอรพิน กัณหาเขียว ไทย10
5 6640302114 นางสาวปราญชลี แจ้งโรจน์ อังกฤษ10
6 6640302224 นางสาวศิริทิพย์ หงอกวิลัย อังกฤษ10
7 6640302230 นายชินกร ใจภักดิ์ อังกฤษ10
8 6640302233 นายธราเทพ ตุ่มพงษ์ อังกฤษ10
9 6640302315 นางสาวเปมิกา แก่กลางดอน อังกฤษ10
10 6640302337 นายวริทธิ์นันท์ อดิศักดิ์ อังกฤษ10
11 6640302401 นางสาวกมลนัทธ์ พวงสำเภา อังกฤษ10
12 6640302415 นางสาวพรธิตา ดีประโคน อังกฤษ10
 คณะวิทยาการจัดการ
13 6540309106 นางสาวรุ้งคุณ กองภาค อุตท่องเที่ยว10
14 6540702114 นางสาวรัตนา อสิพงษ์ โลจิสติกส์10
15 6540702220 นางสาวสุรัสวดี กันรัมย์ โลจิสติกส์10
16 6540704126 นายธิติ บุญเเสน คอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
17 6540704134 นายฉัตรนรินทร์ ชำกรม คอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
18 6640702120 นางสาวศิริลักษณ์ นามวิจิตร โลจิสติกส์10
19 6640702323 นางสาวอภิญญา ชินโคตร โลจิสติกส์10
20 6640704103 นางสาวชนิภรณ์ สุขประเสริฐ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
21 6640704105 นางสาวบงกช เกษกุล คอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
22 6640704106 นางสาวปาริชาติ จันทะเจียง คอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
23 6640704119 นายณัธฐวัฒน์ จี๊ดกล่ำ  คอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
24 6640704121 นายธนาทรณ์ ฉ่ำพะเนา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
25 6640704237 นายอนาวิล ชำนาญกลาง คอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
26 6640705101 นางสาวกมลวรรณ ดีล้อม การตลาด10
27 6640705211 นางสาวนิภาพร ทบวงศรี การตลาด10
28 6640705214 นางสาวเพ็ญพิชชา โชสูงเนิน การตลาด10
29 6640705215 นางสาวภัทราพร ภาอ่อน การตลาด10
30 6640705217 นางสาวมัดทอง แก้วบุญเมือง การตลาด10
31 6640705218 นางสาวรัชนีกร โพธิ์ดี การตลาด10
32 6640705220 นางสาวรุ่งราวัลย์ ชูใจ การตลาด10
33 6640705221 นางสาวลักษณา ระวังสระน้อย การตลาด10
34 6641001141 นายสุวิจักรณ์ ธรรมธนากร นิเทศศาสตร์10
 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
35 6640204105 นางสาวณัฐธิดา หน่อทองหลาง ชีววิทยา10
36 6640204123 นางสาวสุภัสสร ตะติสูงเนิน ชีววิทยา10
37 6640204124 นางสาวอุทุมพร กางนอก ชีววิทยา10
38 6640204125 นายฐิตินันท์ ปัญญาวงค์ ชีววิทยา10
39 6640204201 นางสาวปรีญาณ์ดา โสโป ชีววิทยา10
40 6640204205 นายพิสิษฐ์ ปิดตะคุ ชีววิทยา10
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = ปกติ(รออนุมัติจบ)  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ลาพัก (ชำระค่าบำรุงการศึกษา)  30 = รับย้ายจากสถานศึกษาอื่น  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  62 = ย้ายภาค  63 = ย้ายไปสถานศึกษาอื่น  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  71 = พ้นสภาพนักศึกษา (ขาดการติดต่อ)  72 = พ้นสภาพนักศึกษา (ไม่ลงทะเบียน)  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123