รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา002102 : ภาษาอังกฤษเพื่อการใช้ชีวิต
กลุ่มP12
ศูนย์ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
ปีการศึกษา 2566 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1 6540501112 นางสาวปภาดา วรรณสังข์ นิติ10
2 6540501301 นางสาวกษมา สิมพะราช นิติ10
3 6540601122 นางสาวอภิชญา จำปาโพธิ์ นิเทศศิลป์10
4 6540901123 นางสาวสิรินทรา สมนึก รปศ.10
5 6540901211 นางสาวประวีณา ภมรฤทธิชัย รปศ.10
6 6540901212 นางสาวพรชนก ฟ้าคุ้ม รปศ.10
7 6540901242 นางสาวอาภัสรา จันทา รปศ.10
8 6540901416 นางสาวยุภา กรมนวล รปศ.72
9 6640301127 นางสาวลลิตา จันณรงค์ ไทย10
10 6640301131 นางสาวศิริรัตน์ เหมือนคิด ไทย10
11 6640302109 นางสาวดวงฤดี ขัดโพธิ์ อังกฤษ10
12 6640302116 นางสาวพรนภา พิมพ์อุบล อังกฤษ10
13 6640302120 นางสาวมัสธุรส เนินทอง อังกฤษ10
14 6640302139 นายอดิศักดิ์ เจริญสุข อังกฤษ10
15 6640302325 นางสาวโสภิตนภา สิมขุนทด อังกฤษ10
16 6640302332 นายธนโชติ บุญสูงเพชร อังกฤษ10
17 6640302411 นางสาวนิตญา ประเสริฐกุล อังกฤษ10
18 6640302412 นางสาวปนัฐพร นาชัย อังกฤษ10
 คณะวิทยาการจัดการ
19 6540704102 นางสาวจันทิมา อิ่มร้อยเอ็ด คอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
20 6540704105 นางสาวธัญญารัตน์ ฉลูพันธ์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
21 6540704106 นางสาวธันยธรณ์ ยอดสง่า คอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
22 6540704112 นางสาวสิริประภา งานโคกสูง คอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
23 6540704115 นางสาวหทัยรัตน์ ด่านลำมะจาก คอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
24 6640702205 นางสาวฐิติรัตน์ ไปรแดน โลจิสติกส์10
25 6640702224 นางสาวอรอนงค์ สีลา โลจิสติกส์10
26 6640702228 นายธีรนันท์ ยิ้มสงบ โลจิสติกส์10
27 6640702310 นางสาวเบญจพร จงคลาดกลาง โลจิสติกส์10
28 6640702311 นางสาวปานปรียา แก้วเปี้ย โลจิสติกส์10
29 6640702314 นางสาวเพ็ญพิธชา มั่นคง โลจิสติกส์10
30 6640702315 นางสาวมัสยา เอ็มประโคน โลจิสติกส์10
31 6640702318 นางสาววาสนา จัดงูเหลือม โลจิสติกส์10
32 6640702320 นางสาวสุกัญญา น้อยประเทศ โลจิสติกส์10
33 6640702321 นางสาวสุนันทา ดวงใจ โลจิสติกส์10
34 6640702325 นายโกวิทย์ หันผักแว่น โลจิสติกส์10
35 6640702331 นายวัชรพล กล้าหาญ โลจิสติกส์10
36 6640705228 นายกนก ร่ายสูงเนิน การตลาด10
37 6640705240 นายรัชชานนท์ ขจร การตลาด10
38 6640706124 นางสาวธัญกัญจน์ แสนธิ การจัดการทรัพยากรมนุษย์10
 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
39 6540207433 นายสนธิยา เกยสุวรรณ วิทย์กีฬา10
40 6540207439 นายเอกพล สอนจ้อย วิทย์กีฬา10
41 6540207440 นายปิยวัฒน์ บุญหาญ วิทย์กีฬา10
42 6540212102 นางสาวชญานิน สืบจิตต์ เทคโนอาหาร10
43 6540212107 นางสาวเบญญาภา ดวงเงิน เทคโนอาหาร10
44 6540212108 นางสาวปรีณาพรรณ วันสูงเนิน เทคโนอาหาร10
45 6640204103 นางสาวจีรานันท์ แขโคกกรวด ชีววิทยา10
46 6640204106 นางสาวธิดารัตน์ บ่องกระโทก ชีววิทยา10
47 6640204114 นางสาวเพ็ญพิชชา เพิ่มพูล ชีววิทยา10
48 6640204121 นางสาวสุชานันท์ พันธนาม ชีววิทยา10
49 6640207103 นางสาวณัฐชยา เขยกลาง วิทย์กีฬา10
50 6640207122 นายธีรภัทร กิ่งนอก วิทย์กีฬา10
51 6640207222 นายธีรภัทร จันสิมมา วิทย์กีฬา10
52 6640207329 นายเพชรทวี นิลสง่า วิทย์กีฬา10
53 6640212112 นายธนดล กว้างนอก เทคโนอาหาร10
54 6640212113 นายธนทัต อินอ่อน เทคโนอาหาร60
 คณะสาธารณสุขศาสตร์
55 6540216103 นางสาวกาญดามณี บำรุงศรี อาชีวอนามัย10
56 6540216111 นางสาวณัฐกาญจน์ เนื้อนา อาชีวอนามัย10
57 6540216124 นางสาวพัชรพร ศรีทองหลาง อาชีวอนามัย10
58 6540216143 นางสาวสุภาภรณ์ สินปรุ อาชีวอนามัย10
59 6540216148 นางสาวอาทิตยา วงศ์ศร อาชีวอนามัย10
60 6540216150 นายธนพงศ์ หงษ์ทอง อาชีวอนามัย10
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = ปกติ(รออนุมัติจบ)  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ลาพัก (ชำระค่าบำรุงการศึกษา)  30 = รับย้ายจากสถานศึกษาอื่น  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  62 = ย้ายภาค  63 = ย้ายไปสถานศึกษาอื่น  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  71 = พ้นสภาพนักศึกษา (ขาดการติดต่อ)  72 = พ้นสภาพนักศึกษา (ไม่ลงทะเบียน)  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123