รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา002102 : ภาษาอังกฤษเพื่อการใช้ชีวิต
กลุ่มP13
ศูนย์ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
ปีการศึกษา 2566 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1 6540307210 นางสาวบุปผาชาติ เก่าจอหอ อังกฤษธุรกิจ10
2 6540307214 นางสาวพรวิภา สิทธิ์ประเสริฐ อังกฤษธุรกิจ10
3 6540307217 นางสาวมนทกานต์ สมุทรกลาง อังกฤษธุรกิจ10
4 6540307218 นางสาวลลนา ลีบุญญะ อังกฤษธุรกิจ10
5 6540501410 นางสาวนัทนรินทร์ สิริเจริญมิตร นิติ10
6 6640301143 นายเศรษฐพงศ์ ประโพธิ์ศรี ไทย10
7 6640302129 นายกฤตภาส แสนชัยยา อังกฤษ10
8 6640302213 นางสาวปภัศรา ศรีรัตนพงษ์ อังกฤษ10
9 6640302219 นางสาวไพรินทร์ เจริญเกียรติ อังกฤษ60
10 6640302226 นางสาวอนันดา แก้วเมืองกลาง อังกฤษ10
11 6640302228 นางสาวอารียา รอดสวัสดิ์ อังกฤษ10
12 6640302231 นายทรงพล แก้วมะดัน อังกฤษ10
13 6640302235 นายพงษ์สุชน พลอยสมบูรณ์ อังกฤษ10
14 6640302434 นายปิยกร ศรีภูวงศ์ อังกฤษ10
15 6640302435 นายพลศักดิ์ วิบูลย์เพ็ง อังกฤษ10
16 6640304115 นางสาวภัทรวรินทร์ เมืองพนัส พัฒนาสังคม10
17 6641801226 นางสาวอิศริยา เจริญดี ร.บ.10
18 6641801304 นางสาวชณัญญา ดิลกชาติ ร.บ.10
19 6641801310 นางสาวบัณฑิตา พาลี ร.บ.10
 คณะวิทยาการจัดการ
20 6640701129 นางสาวสุภาวินี อาษานอก การจัดการ10
21 6640701135 นายธนภูมิ นาดี การจัดการ10
22 6640702221 นางสาวสุธิดา แพร่งสุวรรณ์ โลจิสติกส์10
23 6640702322 นางสาวอนงค์นาฎ โพธิ์ศรี โลจิสติกส์10
24 6640704235 นายสรรพสิทธิ์ สอนสุภาพ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
25 6641001103 นางสาวจิรัชญา เฟยริวงษ์ นิเทศศาสตร์10
 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
26 6640207232 นายรพีภัทร จิวแส วิทย์กีฬา10
 คณะสาธารณสุขศาสตร์
27 6640217105 นางสาวจิรนันท์ ฦาชา อนามัยสิ่งแวดล้อม10
28 6640217109 นางสาวณัฐวรรณ ผุดพรมราช อนามัยสิ่งแวดล้อม10
29 6640217121 นางสาวภนิดา ขออินกลาง อนามัยสิ่งแวดล้อม10
30 6640217126 นางสาวศลิษา สิงห์ลี อนามัยสิ่งแวดล้อม10
31 6640801136 นางสาวอาทิตยา พึ่งขุนทด สาธารณสุขชุมชน10
32 6640801139 นายปฐวิกานต์ จรจันทึก สาธารณสุขชุมชน10
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = ปกติ(รออนุมัติจบ)  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ลาพัก (ชำระค่าบำรุงการศึกษา)  30 = รับย้ายจากสถานศึกษาอื่น  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  62 = ย้ายภาค  63 = ย้ายไปสถานศึกษาอื่น  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  71 = พ้นสภาพนักศึกษา (ขาดการติดต่อ)  72 = พ้นสภาพนักศึกษา (ไม่ลงทะเบียน)  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123