รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา002102 : ภาษาอังกฤษเพื่อการใช้ชีวิต
กลุ่มP4
ศูนย์ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
ปีการศึกษา 2566 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1 6540302104 นางสาวเครือวัลย์ ภูมิพันธุ์ อังกฤษ10
2 6540302127 นางสาวสุวนันต์ บุตรพรม อังกฤษ10
3 6540305109 นางสาววีรยา ศรีสวัสดิ์ สารสนเทศศาสตร์ฯ10
4 6540305110 นางสาวอภิรดี ประโรกิจจักร์ สารสนเทศศาสตร์ฯ10
5 6540305112 นายธนาตย์ปราชญ์ โกฏสระน้อย สารสนเทศศาสตร์ฯ10
6 6640302110 นางสาวธนัญญา เจนศิริวงษ์ อังกฤษ10
7 6640302131 นายณัฐวุฒิ อาสาคะติ อังกฤษ10
8 6640302207 นางสาวณฤพร สร้อยมาลัย อังกฤษ10
9 6640302208 นางสาวณัฐวรา ศรีทาสังข์ อังกฤษ10
10 6640302236 นายพีระยุทธ โม่งปราณีต อังกฤษ10
11 6640302239 นายอาคม สมวงค์ อังกฤษ10
12 6640302304 นางสาวจิราภรณ์ พุ่มพวง อังกฤษ10
13 6640302312 นางสาวปทุมมาศ พุทธชนม์ อังกฤษ10
14 6640302314 นางสาวปวีณ์ธิดา หวังฝากกลาง อังกฤษ10
15 6640302331 นายทรรศนกร ตรองจิต อังกฤษ10
16 6640302339 นางสาวสุวนันท์ แสนแก้ว อังกฤษ72
17 6640304131 นายสถาพร ไชยสง พัฒนาสังคม10
 คณะวิทยาการจัดการ
18 6540701233 นางสาวศินากานต์ ด่านกระโทก การจัดการ10
19 6540701244 นายพีรชัช นาคเครือ การจัดการ10
20 6540705104 นางสาวกัญญาณัฐ จันภูงา การตลาด10
21 6540705115 นางสาวณัฐนรี เจริญศิริ การตลาด10
22 6540705116 นางสาวนลินี บุญประสาท การตลาด10
23 6540705121 นางสาวเพชรรัตน์ เชิบรัมย์ การตลาด10
24 6541001206 นางสาวณัฐชยา ศรีภาชน์ นิเทศศาสตร์10
25 6541001236 นายสุขุมธร แจ้งสูงเนิน นิเทศศาสตร์10
26 6640702223 นางสาวอนุศรา วิจิตรจันทร์ โลจิสติกส์10
27 6640705229 นายทรรศนันทน์ ขันตี การตลาด10
28 6640705241 นายอรุณินท์ จันทร์สด การตลาด10
29 6641001124 นายจิระพงษ์ พรหมจรรย์ นิเทศศาสตร์10
30 6641001202 นางสาวกุมภา เรืองเดช นิเทศศาสตร์10
31 6641001232 นายพิชชาทร ปุ่มโคกกรวด นิเทศศาสตร์10
 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
32 6540206107 นายเก่งคมชาญ ประสานเนตร ภูมิสารสนเทศ10
33 6540210103 นางสาวธัญญานุช โคกเกษม เกษตรศาสตร์10
34 6540210108 นางสาวรุจินัทชา จันสำโรง เกษตรศาสตร์10
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = ปกติ(รออนุมัติจบ)  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ลาพัก (ชำระค่าบำรุงการศึกษา)  30 = รับย้ายจากสถานศึกษาอื่น  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  62 = ย้ายภาค  63 = ย้ายไปสถานศึกษาอื่น  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  71 = พ้นสภาพนักศึกษา (ขาดการติดต่อ)  72 = พ้นสภาพนักศึกษา (ไม่ลงทะเบียน)  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123