รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา215425 : การประเมินผลโครงการ
กลุ่มK1
ศูนย์ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคกศ.ปช. 63 ขึ้นไป
ปีการศึกษา 2566 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1 6330701101 นางสาวกนกวรรณ เกขุนทด รปศ.10
2 6330701102 นางสาวขนิษฐา สมบูรณ์ รปศ.10
3 6330701104 นางสาวนิรชา นนกระโทก รปศ.10
4 6330701107 นางสาวพรรณวรท เกษรแก้ว รปศ.10
5 6330701108 นางสาวพลอยไพลิน ศรีหิรัญ รปศ.10
6 6330701110 นางสาวพิมพ์ประภัทร์ ล้อมในเมือง รปศ.10
7 6330701111 นางวัลนิภา คูณแก้ว รปศ.10
8 6330701114 นางสาวอนัญญา โตระพิมาย รปศ.10
9 6330701115 นางสาวอารยา ผันกระโทก รปศ.10
10 6330701119 นายจิรวัฒน์ แซดกระโทก รปศ.10
11 6330701120 นายจิรศักดิ์ บุญขยาย รปศ.10
12 6330701121 จ่าอากาศตรี เจนหัสดินทร์ วิจิตรานุช รปศ.10
13 6330701122 นายชนินทร์ กมลศิริประเสริฐ รปศ.10
14 6330701123 นายชินโชติ ชาญ รปศ.72
15 6330701124 สิบตรี ชุติพนธ์ เข็มทิศ รปศ.10
16 6330701126 พันจ่าอากาศเอก นันทชัย ชอบสวน รปศ.10
17 6330701127 จ่าสิบตำรวจ บรรพต ฉัตรไธสง รปศ.10
18 6330701130 พันจ่าอากาศเอก พิธิภรณ์ จินชัย รปศ.10
19 6330701134 จ่าอากาศเอก รวิพล เทียมสอน รปศ.10
20 6330701135 นายรัชพล กิ่งชัยภูมิ รปศ.10
21 6330701138 จ่าอากาศโท วุฒิชัย ศุภวรเดช รปศ.10
22 6330701141 นายสหพล ธรรมวิชุกร รปศ.10
23 6330701143 นายอานันท์ เรืองแสง รปศ.72
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = ปกติ(รออนุมัติจบ)  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ลาพัก (ชำระค่าบำรุงการศึกษา)  30 = รับย้ายจากสถานศึกษาอื่น  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  62 = ย้ายภาค  63 = ย้ายไปสถานศึกษาอื่น  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  71 = พ้นสภาพนักศึกษา (ขาดการติดต่อ)  72 = พ้นสภาพนักศึกษา (ไม่ลงทะเบียน)  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123