รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา207316 : การแปลเบื้องต้น
กลุ่มK1
ศูนย์ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคกศ.ปช. 63 ขึ้นไป
ปีการศึกษา 2566 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1 6430302102 นางสาวกมลชนก คุณานนต์พัสกร อังกฤษ10
2 6430302104 นางสาวดลนภา ประพรม อังกฤษ10
3 6430302105 นางสาวนนท์ฤมล ศรีนิลพันธ์ อังกฤษ10
4 6430302107 นางสาวนุชนาฏ ไชยศรีสงคราม อังกฤษ10
5 6430302110 นางสาวสุภารักษ์ พรหมดีสาร อังกฤษ10
6 6430302112 นางสาวอารียา ช่วยค้ำชู อังกฤษ10
7 6430302113 สิบโท กฤษณะพัฒน์ นิคม อังกฤษ10
8 6430302114 นายกุลธร พัฒนพงษ์วรากุล อังกฤษ10
9 6430302118 นายพศิน นามวงค์ อังกฤษ10
10 6430302119 นายภวดล สมัครการ อังกฤษ10
11 6430302122 นายอลังการ แสงตะวัน อังกฤษ10
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = ปกติ(รออนุมัติจบ)  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ลาพัก (ชำระค่าบำรุงการศึกษา)  30 = รับย้ายจากสถานศึกษาอื่น  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  62 = ย้ายภาค  63 = ย้ายไปสถานศึกษาอื่น  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  71 = พ้นสภาพนักศึกษา (ขาดการติดต่อ)  72 = พ้นสภาพนักศึกษา (ไม่ลงทะเบียน)  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123