รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา224471 : การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางรัฐศาสตร์
กลุ่มK1
ศูนย์ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคกศ.ปช. 63 ขึ้นไป
ปีการศึกษา 2566 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1 6330702101 นางสาวจินตนา สาสูงเนิน ร.บ.10
2 6330702102 นางสาวชลิดา โลนไธสง ร.บ.10
3 6330702105 นางสาวเพ็ญนภา พะยุงแก้ว ร.บ.10
4 6330702106 นางสาวศุภาพิชญ์ เพิ่มกลาง ร.บ.10
5 6330702107 นางสาวสิริมณีกร เที่ยงธรรม ร.บ.10
6 6330702108 นางสาวสุกัญญา สมอเมือง ร.บ.10
7 6330702110 จ่าสิบตรี จักรกฤษณ์ วัชรจำรูญ ร.บ.10
8 6330702111 สิบตำรวจเอก จิรโชติ ก้านค้างพลู ร.บ.10
9 6330702112 สิบเอก จิรานุวัฒน์ นาดี ร.บ.10
10 6330702113 สิบตรี ชญานนท์ ฆ้องนอก ร.บ.10
11 6330702114 สิบเอก ชนาธิป สิทธิพรชัยกุล ร.บ.10
12 6330702118 สิบเอก ณัฐพล วงษ์บุญภัทร ร.บ.10
13 6330702121 นายธนพล สุทธิอาคาร ร.บ.10
14 6330702124 สิบเอก ธนาวุฒิ ทองภูบาล ร.บ.10
15 6330702125 สิบเอก ธีระยุทธ ชะดารา ร.บ.10
16 6330702126 สิบเอก นัทธพงศ์ วงศ์สิริวัฒนกุล ร.บ.10
17 6330702127 สิบเอก นาวิน ชัยศิลป์ ร.บ.10
18 6330702128 สิบเอก นิติศักดิ์ นราพงษ์ ร.บ.10
19 6330702129 สิบเอก บุญนิธิ ทิตตวรางกูร ร.บ.10
20 6330702130 สิบเอก ปองพล หลอดทอง ร.บ.10
21 6330702131 จ่าสิบเอก พลรัตน์ จิไธสง ร.บ.10
22 6330702132 สิบเอก พัชรพล คำมนตรี ร.บ.10
23 6330702134 สิบเอก พีระพันธ์ จันทร์เขียด ร.บ.10
24 6330702135 นายภานุพงษ์ แพงวงษ์ ร.บ.10
25 6330702136 สิบตรี ภูมิ ฤทธิ์กำลัง ร.บ.10
26 6330702139 นายวรพจน์ สิงห์พยัคเดช ร.บ.10
27 6330702142 สิบเอก สมประสงค์ สมสะอาด ร.บ.10
28 6330702143 สิบเอก สุรชัย ศรีรัตนะ ร.บ.10
29 6330702144 สิบเอก อัษฎาวุธ จันเพ็ง ร.บ.10
30 6330702146 สิบตำรวจโท อิทธิพล แสงแก้วพะเนาว์ ร.บ.10
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = ปกติ(รออนุมัติจบ)  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ลาพัก (ชำระค่าบำรุงการศึกษา)  30 = รับย้ายจากสถานศึกษาอื่น  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  62 = ย้ายภาค  63 = ย้ายไปสถานศึกษาอื่น  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  71 = พ้นสภาพนักศึกษา (ขาดการติดต่อ)  72 = พ้นสภาพนักศึกษา (ไม่ลงทะเบียน)  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123