รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา000401 : คนราชภัฏ
กลุ่มK1
ศูนย์ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคกศ.ปช. 63 ขึ้นไป
ปีการศึกษา 2566 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 คณะวิทยาการจัดการ
1 6630701101 นางสาวกนกลดา ดวงดาว การจัดการ10
2 6630701102 นางสาวกฤษณา ภาษาสุข การจัดการ10
3 6630701103 นางสาวจารุวรรณ โพรงกลาง การจัดการ10
4 6630701104 นางสาวจิณณ์วรัชญา เสือสารัตน์ การจัดการ10
5 6630701105 นางสาวจิราภรณ์ บรรจงปรุ การจัดการ10
6 6630701106 นางสาวชนันดา จันทร์ทอง การจัดการ10
7 6630701107 นางสาวฐิติมา ลมกิ่ง การจัดการ10
8 6630701108 นางสาวฑิตยา เจือจันทึก การจัดการ10
9 6630701109 นางสาวธันยานุช สุขเสนี การจัดการ10
10 6630701110 นางสาวธารารัตน์ หิรัญญสุทธิ์ การจัดการ10
11 6630701111 นางสาวปณิชา สุขประเสริฐ การจัดการ10
12 6630701112 นางสาวปภาดา ทับผักแว่น การจัดการ10
13 6630701113 นางสาวปราณชล บอกสันเทียะ การจัดการ10
14 6630701114 นางสาวปิยณัฐ จอกทอง การจัดการ10
15 6630701115 นางสาวพรรณวษา อ่างรัมย์ การจัดการ10
16 6630701116 นางสาววิจิตราภรณ์ ปะจิคะ การจัดการ10
17 6630701117 นางสาวสวรรยา สุขกำเนิด การจัดการ10
18 6630701118 นางสาวสายธาร ศรีปรุ การจัดการ10
19 6630701119 นางสาวสุกันยา ชุมกระโทก การจัดการ10
20 6630701120 นางสาวสุทธิตา ลาภกระโทก การจัดการ10
21 6630701121 นางสาวสุภัทรียา พุดทะเล การจัดการ10
22 6630701122 นางสาวสุวิมล ลาดแก้ว การจัดการ10
23 6630701123 นางสาวอพัชา ยางนอก การจัดการ10
24 6630701124 สิบเอก กฤษณ์ธนพน วิริยะรัชชานนท์ การจัดการ10
25 6630701125 นายชนะชัย หวังปรุงกลาง การจัดการ10
26 6630701126 นายชัยรัตน์ กองสูงเนิน การจัดการ10
27 6630701127 นายณัฐธัญ ไชยพฤกษ์ การจัดการ10
28 6630701128 นายณัฐพล ดำรงเสถียร การจัดการ10
29 6630701129 นายธนกร เกตุโชติ การจัดการ10
30 6630701130 นายประสิทธิ์ แพทย์สันเทียะ การจัดการ10
31 6630701131 นายพิชญ์พงศ์ อัครทวีทอง การจัดการ10
32 6630701132 นายยศกร สันติลินนท์ การจัดการ10
33 6630701133 นายศุภกร จึงเจริญ การจัดการ10
34 6630701134 นายสิรวิชญ์ อินทรทัต การจัดการ10
35 6630701135 นายอธิศักดิ์ พลอยฉิมพลี การจัดการ10
36 6630701136 นางสาวเกวรินทร์ นิตย์ภักดี การจัดการ10
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = ปกติ(รออนุมัติจบ)  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ลาพัก (ชำระค่าบำรุงการศึกษา)  30 = รับย้ายจากสถานศึกษาอื่น  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  62 = ย้ายภาค  63 = ย้ายไปสถานศึกษาอื่น  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  71 = พ้นสภาพนักศึกษา (ขาดการติดต่อ)  72 = พ้นสภาพนักศึกษา (ไม่ลงทะเบียน)  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123