รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา000401 : คนราชภัฏ
กลุ่มK2
ศูนย์ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคกศ.ปช. 63 ขึ้นไป
ปีการศึกษา 2566 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1 6630901101 นางสาวชนิสรา การเร็ว รปศ.10
2 6630901102 นางสาวโชติกา ดวงธรรมโกศล รปศ.10
3 6630901103 นางสาวฐิติรัตน์ จันทอง รปศ.10
4 6630901104 นางสาวศรัณย์พร อ่อนนอก รปศ.10
5 6630901105 นางสาวณัฐฑริกา เติมสุข รปศ.10
6 6630901106 นางสาวนายิกา โรจน์นอก รปศ.10
7 6630901107 นางสาวเบญจวรรณ กลับเป็นสุข รปศ.10
8 6630901108 นางสาวปวีณวงศ์ ล่ากระโทก รปศ.10
9 6630901109 นางสาวพิชามญชุ์ ไชยพันธ์ รปศ.10
10 6630901110 นางสาวพิมลพรรณ แก้วมณี รปศ.10
11 6630901111 นางสาวพิยดา พึ่งกระโทก รปศ.10
12 6630901112 นางสาวฟ้ารุ่ง เยี่ยมกระโทก รปศ.10
13 6630901113 นางสาวภัทรชา ทองศรี รปศ.10
14 6630901114 นางสาวยุพาวรรณ อินโนนเชือก รปศ.72
15 6630901115 นางสาวศศิธร อยู่สบาย รปศ.10
16 6630901116 นางสาวศิรินทร์ธิชา ราวกลาง รปศ.10
17 6630901117 นางสาวอรวรรณ หาญณรงค์ รปศ.10
18 6630901118 นางสาวอริสรา ไชยพจน์ รปศ.10
19 6630901119 นายชยุตพงศ์ มนไธสง รปศ.10
20 6630901120 จ่าอากาศเอก พชรพล พงษ์รัตน์ รปศ.10
21 6630901121 นายภัทรภณ กินขุนทด รปศ.10
22 6630901122 สิบเอก รัฐเขต ประทุม รปศ.10
23 6630901124 นายวิทวัส ศรีสูงเนิน รปศ.10
24 6630901125 นายสิทธิชัย จันทะแพน รปศ.10
25 6630901126 นายเอกพัน เหล็กอยู่มะดัน รปศ.10
26 6630901127 นางพัฒนา โพนพุฒ รปศ.10
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = ปกติ(รออนุมัติจบ)  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ลาพัก (ชำระค่าบำรุงการศึกษา)  30 = รับย้ายจากสถานศึกษาอื่น  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  62 = ย้ายภาค  63 = ย้ายไปสถานศึกษาอื่น  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  71 = พ้นสภาพนักศึกษา (ขาดการติดต่อ)  72 = พ้นสภาพนักศึกษา (ไม่ลงทะเบียน)  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123