รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา000401 : คนราชภัฏ
กลุ่มK4
ศูนย์ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคกศ.ปช. 63 ขึ้นไป
ปีการศึกษา 2566 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1 6630302101 นางสาวกชพร เจียมขุนทด อังกฤษ10
2 6630302102 นางสาวณัฐณิชา ชินาการ อังกฤษ10
3 6630302103 นางสาวณิชาภัทร ภูมิพฤกษ์ อังกฤษ10
4 6630302104 นางสาวรุ่งธิวา ชัยสมัคร อังกฤษ10
5 6630302105 นางสาวศศิพร อุปทัญศรี อังกฤษ10
6 6630302106 นางสาวสุทชาดา สวัสดี อังกฤษ10
7 6630302107 นางสาวสุทธิดา แจ่มแสง อังกฤษ10
8 6630302108 นายกฤษดา ยอดกมล อังกฤษ10
9 6630302110 นายณัฐวุฒิ สมควร อังกฤษ10
10 6630302111 นายธนวัฒน์ อัครภัคถิรวัฒน์ อังกฤษ10
11 6630302112 นายนนทชัย ถาวรบัณฑิต อังกฤษ10
12 6630302113 สิบโท เนตร โพธิ์วัฒนะ อังกฤษ10
13 6630302114 นายปุณณภัสน์ ชัยศิลป์ อังกฤษ10
14 6630302115 นายวัชระพล กวานดา อังกฤษ10
 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
15 6431403105 นายฉลองชัย ทองสุข วิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหกรรม10
16 6431403107 สิบโท ธีรพล โพธิสนธิ์ วิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหกรรม10
17 6431403111 สิบโท พงศธร ทองดี วิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหกรรม10
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = ปกติ(รออนุมัติจบ)  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ลาพัก (ชำระค่าบำรุงการศึกษา)  30 = รับย้ายจากสถานศึกษาอื่น  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  62 = ย้ายภาค  63 = ย้ายไปสถานศึกษาอื่น  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  71 = พ้นสภาพนักศึกษา (ขาดการติดต่อ)  72 = พ้นสภาพนักศึกษา (ไม่ลงทะเบียน)  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123