รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา000401 : คนราชภัฏ
กลุ่มK6
ศูนย์ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคกศ.ปช. 63 ขึ้นไป
ปีการศึกษา 2566 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 คณะวิทยาการจัดการ
1 6631601101 นางสาวกัญญาวีร์ ทำดี บัญชี72
2 6631601102 นางสาวจารุวรรณ กลิ่นตั้น บัญชี10
3 6631601103 นางสาวจุฬาลักษณ์ นาทุม บัญชี10
4 6631601104 นางสาวประภัสสร พันธุระ บัญชี10
5 6631601105 นางสาวปิยวรรณ นุชพรมราช บัญชี10
6 6631601106 นางสาวพลอยลพัฒน์ โพธิ์เย็น บัญชี10
7 6631601107 นางสาวมาลียา กีรติเพียรเลิศ บัญชี10
8 6631601108 นางสาวรุ่งทิวา ประถมบุตร บัญชี10
9 6631601109 นางสาวลักษ์ศิณา ไชยโย บัญชี10
10 6631601110 นางสิริกร เตียนสูงเนิน บัญชี10
11 6631601111 นางสาวสุกัญญา สุนาโท บัญชี10
12 6631601112 นางสาวสุภนิดา ยอดนอก บัญชี10
13 6631601113 นางสาวหวันยิหวา บุบผามาตะนัง บัญชี10
14 6631601114 นางสาวอุษณียาภรณ์ วิจิตรดี บัญชี10
15 6631601115 สิบตรี กฤษฎา อามาตมนตรี บัญชี10
16 6631601116 นายชโนทัย กฤษตฌาพนธ์ บัญชี10
17 6631601117 สิบเอก ธนลาภ โพธิ์หล้า บัญชี10
18 6631601118 จ่าสิบเอก เอกสิทธิ์ มาศพิมลศิลป์ บัญชี10
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = ปกติ(รออนุมัติจบ)  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ลาพัก (ชำระค่าบำรุงการศึกษา)  30 = รับย้ายจากสถานศึกษาอื่น  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  62 = ย้ายภาค  63 = ย้ายไปสถานศึกษาอื่น  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  71 = พ้นสภาพนักศึกษา (ขาดการติดต่อ)  72 = พ้นสภาพนักศึกษา (ไม่ลงทะเบียน)  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123