รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา000401 : คนราชภัฏ
กลุ่มK7
ศูนย์ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคกศ.ปช. 63 ขึ้นไป
ปีการศึกษา 2566 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 คณะวิทยาการจัดการ
1 6630705102 นางสาวนิดาวัลย์ วิเชียรฉาย การตลาด10
2 6630705103 นางสาวมัลลิกา ศรีสุพรรณ การตลาด10
3 6630705104 นางสาวยุคลธร เขียวรอด การตลาด10
4 6630705105 นางสาวลลิลภัทร สุขวัฒนมงคล การตลาด10
5 6630705106 นางสาวลักษิกา อิศรางกูร ณ อยุธยา การตลาด10
6 6630705107 นางสาวศิริวรรณ มะกุล การตลาด10
7 6630705108 นางสาวสุพพัตรา เฉียงกลาง การตลาด10
8 6630705109 นางสาวอารีรัตน์ หนองพุดซา การตลาด10
9 6630705110 นายกฤษณะ วิเศษนอก การตลาด10
10 6630705111 นายกษิเดช วัฒนกสิการ การตลาด10
11 6630705112 นายชัยรัตน์ พัดทะเล การตลาด10
12 6630705113 นายเปรม สุคันธิน การตลาด10
13 6630705114 นายภูมินทร์ เมธานุวัฒน์ การตลาด10
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = ปกติ(รออนุมัติจบ)  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ลาพัก (ชำระค่าบำรุงการศึกษา)  30 = รับย้ายจากสถานศึกษาอื่น  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  62 = ย้ายภาค  63 = ย้ายไปสถานศึกษาอื่น  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  71 = พ้นสภาพนักศึกษา (ขาดการติดต่อ)  72 = พ้นสภาพนักศึกษา (ไม่ลงทะเบียน)  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123