รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา000401 : คนราชภัฏ
กลุ่มK8
ศูนย์ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ภาคกศ.ปช. 63 ขึ้นไป
ปีการศึกษา 2566 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
1 6651403101 นางสาวกรณิศ ปากดี วิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหกรรม10
2 6651403102 นางสาวณัฐนิชา คงกระพันธ์ วิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหกรรม10
3 6651403103 นางสาวธัญลักษณ์ หง่อยกระโทก วิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหกรรม10
4 6651403104 นางสาวนิธิพร เนตรแพร วิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหกรรม10
5 6651403105 สิบโท เจษฎา ข้าวกลาง วิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหกรรม10
6 6651403106 นายชินกร ไชยวัต วิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหกรรม10
7 6651403107 นายณัฐพงค์ รอดวงษ์ วิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหกรรม10
8 6651403108 นายณัฐพงศ์ ปั่นกลาง วิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหกรรม10
9 6651403109 นายทยุต เนื่องชมภู วิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหกรรม10
10 6651403110 นายปิยวัฒน์ คงสุข วิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหกรรม10
11 6651403111 นายแผนก มาชุมแสง วิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหกรรม10
12 6651403112 นายพุฒิภูมิ ประชาเขียว วิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหกรรม10
13 6651403113 นายฤทธิพงษ์ คมขุนทด วิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหกรรม10
14 6651403114 นายวงศกร ศิลป์ประกอบ วิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหกรรม10
15 6651403115 สิบเอก สรานุวัฒน์ คำมาโฮม วิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหกรรม10
16 6651403116 นายหยก มั่นเเน่ วิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหกรรม10
17 6651404101 นางสาวสุภารัตน์ มาดี จัดการอุตฯ10
18 6651404102 นายคมชาญ กันตยาสกุล จัดการอุตฯ10
19 6651404103 นายจิรวัฒน์ มีเทียน จัดการอุตฯ10
20 6651404104 นายไชยวัฒน์ สมใจเพ็ง จัดการอุตฯ10
21 6651404105 สิบเอก ณัฐพงษ์ ชำนาญ จัดการอุตฯ10
22 6651404106 นายทิวากร พันขวาน้อย จัดการอุตฯ10
23 6651404107 นายธีระยุทธ์ ยงดี จัดการอุตฯ10
24 6651404108 นายประชา กุลประเสริฐ จัดการอุตฯ10
25 6651404109 นายศรชัย ดีขุนทด จัดการอุตฯ10
26 6651404110 นายศิวกร พรสันเทียะ จัดการอุตฯ10
27 6651404111 นายสรายุทธ ทองคำ จัดการอุตฯ10
28 6651404112 นายสัมพันธ์ ไชยเสน จัดการอุตฯ10
29 6651404113 นายอัฐพล ภาวจันทึก จัดการอุตฯ10
30 6651404114 นายอำนาจ มีวัน จัดการอุตฯ10
31 6651404115 นายเอกนรินทร์ ทองมนต์ จัดการอุตฯ10
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = ปกติ(รออนุมัติจบ)  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ลาพัก (ชำระค่าบำรุงการศึกษา)  30 = รับย้ายจากสถานศึกษาอื่น  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  62 = ย้ายภาค  63 = ย้ายไปสถานศึกษาอื่น  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  71 = พ้นสภาพนักศึกษา (ขาดการติดต่อ)  72 = พ้นสภาพนักศึกษา (ไม่ลงทะเบียน)  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123