รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา000401 : คนราชภัฏ
กลุ่มK10
ศูนย์ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี(เทียบโอน) ภาคกศ.ปช. 63 ขึ้นไป
ปีการศึกษา 2566 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 คณะวิทยาการจัดการ
1 6650701101 นางสาวกุสุมา ปิ่นทองพันธุ์ การจัดการ10
2 6650701102 นางจียวรรณ พรมงคลกุล การจัดการ10
3 6650701103 นางสาวชณิดา เสนีย์วงค์ การจัดการ10
4 6650701104 นางสาวฐิติพร สวนงาม การจัดการ10
5 6650701105 นางสาวธัญมาส กาญจนสมวงศ์ การจัดการ10
6 6650701106 นางสาวนัทธมน หาญณรงค์ การจัดการ10
7 6650701107 นางสาวเบญจรัตน์ แทบทาม การจัดการ10
8 6650701108 นางสาวเบญจวรรณ คำขวา การจัดการ10
9 6650701109 นางสาวปภาวรินทร์ ซาพิมพ์ การจัดการ10
10 6650701110 นางสาวพิชญ์สินี ดวงผุยทอง การจัดการ10
11 6650701111 นางสาววิภาดา ศรีหาบุญ การจัดการ60
12 6650701112 นางสาววิภารัตน์ สมเมือง การจัดการ10
13 6650701113 นางสาวศุธิดา บุระกรณ์ การจัดการ10
14 6650701115 นางสาวเสาวลักษณ์ ดวงกุศล การจัดการ10
15 6650701116 นางสาวอมรรัตน์ แสวงดี การจัดการ10
16 6650701117 นางสาวอรยา วงษ์พา การจัดการ10
17 6650701118 จ่าอากาศโท จักรพันธุ์ ชูเลิศ การจัดการ10
18 6650701119 นายเจษฎา จิตรตรี การจัดการ10
19 6650701120 นายทักษิณ เพาส์ การจัดการ72
20 6650701121 จ่าอากาศตรี ธัชกร คล้อยจันทึก การจัดการ10
21 6650701122 นายภูบดินทร์ จันทีนอก การจัดการ10
22 6650701123 นายเมธวัจน์ นุ่มฉิมพลี การจัดการ10
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = ปกติ(รออนุมัติจบ)  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ลาพัก (ชำระค่าบำรุงการศึกษา)  30 = รับย้ายจากสถานศึกษาอื่น  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  62 = ย้ายภาค  63 = ย้ายไปสถานศึกษาอื่น  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  71 = พ้นสภาพนักศึกษา (ขาดการติดต่อ)  72 = พ้นสภาพนักศึกษา (ไม่ลงทะเบียน)  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123