รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา000401 : คนราชภัฏ
กลุ่มK11
ศูนย์ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี(เทียบโอน) ภาคกศ.ปช. 63 ขึ้นไป
ปีการศึกษา 2566 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 คณะวิทยาการจัดการ
1 6651601101 นางสาวกชกร ฉันทะปรีดา บัญชี10
2 6651601102 นางสาวกมลชนก ปุระหล่า บัญชี10
3 6651601103 นางสาวจิราวรรณ ทองแสง บัญชี10
4 6651601104 นางสาวณิจปภา จันทร์มา บัญชี10
5 6651601105 นางสาวธนวรรณ ราษฎรดี บัญชี72
6 6651601106 นางสาวธารานุมาศ นูขุนทด บัญชี72
7 6651601107 นางสาวปภาณิจ จันทร์มา บัญชี10
8 6651601108 นางสาวปริญญา เหนียงกระโทก บัญชี10
9 6651601109 นางสาวปัณฑ์ชนิต ศรีอ่อน บัญชี10
10 6651601110 นางสาวพรทิรา พวงธรรม บัญชี10
11 6651601111 นางสาวพรพรรณ สิริสี บัญชี10
12 6651601112 นางสาวภัทรภร ทัพมาลัย บัญชี10
13 6651601113 นางสาวมาลินี แก้วพวง บัญชี10
14 6651601114 นางสาวยุพารัตน์ เสริฐสูงเนิน บัญชี10
15 6651601115 นางสาววรกมล เป้าประจำเมือง บัญชี10
16 6651601116 นางสาววิชชุดา อ่อนคำ บัญชี10
17 6651601117 นางสาวศิริรัตน์ เตี้ยสมบูรณ์ บัญชี10
18 6651601118 นางสาวสิรินญา จันทกล บัญชี10
19 6651601119 นางสาวสุกานดา อมฤก บัญชี10
20 6651601120 นางสาวสุคนธมาส เปรมปรุงวิทย์ บัญชี10
21 6651601121 นางสาวอารีรัตน์ รุ่งรัศมี บัญชี10
22 6651601122 นางสาวเอมอัชฌา พฤกษ์ศรีรัตน์ บัญชี10
23 6651601123 นายธีรพันธุ์ กาตะคุ บัญชี10
24 6651601124 สิบตรี สุรชัช กอกลาง บัญชี10
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = ปกติ(รออนุมัติจบ)  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ลาพัก (ชำระค่าบำรุงการศึกษา)  30 = รับย้ายจากสถานศึกษาอื่น  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  62 = ย้ายภาค  63 = ย้ายไปสถานศึกษาอื่น  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  71 = พ้นสภาพนักศึกษา (ขาดการติดต่อ)  72 = พ้นสภาพนักศึกษา (ไม่ลงทะเบียน)  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123