รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา208231 : วรรณคดีเบื้องต้น
กลุ่มK1
ศูนย์ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคกศ.ปช. 63 ขึ้นไป
ปีการศึกษา 2566 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1 6530302101 นางสาวกัญญาภัค บุษย์ดื อังกฤษ10
2 6530302110 นางสาวภาวิณี แตงอยู่ อังกฤษ10
3 6530302111 นางสาวมัลลิกา บริบูรณ์ อังกฤษ10
4 6530302113 นางสาวเวชนรี ถนอมพุดซา อังกฤษ10
5 6530302114 นางสาวศิริรัตน์ อาจเวทย์ อังกฤษ10
6 6530302115 นางสาวสิริบุญกิจ ดินไธสง อังกฤษ10
7 6530302116 นางสาวสุวิมล คงสอดทรัพย์ อังกฤษ10
8 6530302119 นายทัตเทพ เงินแท้ อังกฤษ10
9 6530302121 นายพัฒนพงศ์ กาฬภักดี อังกฤษ10
10 6530302122 นายภูริกฤศ ไล่มลฑิล อังกฤษ10
11 6530302125 นายบรรณสรณ์ รุ่งโรจน์ อังกฤษ10
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = ปกติ(รออนุมัติจบ)  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ลาพัก (ชำระค่าบำรุงการศึกษา)  30 = รับย้ายจากสถานศึกษาอื่น  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  62 = ย้ายภาค  63 = ย้ายไปสถานศึกษาอื่น  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  71 = พ้นสภาพนักศึกษา (ขาดการติดต่อ)  72 = พ้นสภาพนักศึกษา (ไม่ลงทะเบียน)  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123