รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา000404 : เช็คอินโคราช
กลุ่มK1
ศูนย์ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคกศ.ปช. 63 ขึ้นไป
ปีการศึกษา 2566 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1 6530302111 นางสาวมัลลิกา บริบูรณ์ อังกฤษ10
2 6530302113 นางสาวเวชนรี ถนอมพุดซา อังกฤษ10
3 6530302121 นายพัฒนพงศ์ กาฬภักดี อังกฤษ10
4 6530901106 นายธานินทร์ โพธิ์เย็น รปศ.10
5 6530901109 นายภาณุพงศ์ วงษ์เสมา รปศ.10
6 6530901110 นายรัฐพงษ์ คงเพ็ชร์ รปศ.10
 คณะวิทยาการจัดการ
7 6530701104 นางสาวณัฏฐณิชา ขอผลกลาง การจัดการ10
8 6530701109 นางสาวปวรัตน์ ทอนสูงเนิน การจัดการ10
9 6530701110 นางสาวเมธาวี ไชยนันท์ การจัดการ10
10 6530701113 นางสาวสุภัทราพร บุญทศ การจัดการ10
11 6530701118 นายธีรสุวัฒน์ สถิตย์เมธี การจัดการ10
12 6530701119 นายนฤเบศร วังคะฮาต การจัดการ10
13 6530705103 นางสาวเกศนี หงษ์ศรี การตลาด10
14 6530705105 นางสาวญาดา ตั้งตระกูลเอก การตลาด10
15 6530705106 นางสาวพรนภา แก้วสามัคคี การตลาด10
16 6530705110 นางสาวอทิยา จรจอหอ การตลาด10
17 6530705111 นางสาวอนัญญา ชะนะทะเล การตลาด10
18 6530705119 นายสุวิจักษ์ เกตุธนสารพิพิธ การตลาด10
19 6530705120 นางสาวอนิสรา บุญพยากรณ์ การตลาด10
20 6530705121 นางสาวชญาณินท์ กลั่นกระโทก การตลาด10
 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
21 6431403110 นายปราโมทย์ ทองสันเทียะ วิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหกรรม10
22 6431403113 นายวิทวัส พันฤทธิ์ วิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหกรรม10
23 6551404101 นายกิตติศักดิ์ ปะสาวะโพ จัดการอุตฯ10
24 6551404103 นายณัฐพงศ์ มีขุนทด จัดการอุตฯ10
25 6551404104 นายณัฐพล สำราญราษฎร์ จัดการอุตฯ10
26 6551404105 นายณัฐวุฒิ ดีจันทึก จัดการอุตฯ10
27 6551404106 สิบตรี ทักษิณ งดกระโทก จัดการอุตฯ10
28 6551404108 นายพัชรพล วิทยสัมพันธ์ จัดการอุตฯ10
29 6551404109 นายพัฒนชัย ถากระโทก จัดการอุตฯ10
30 6551404111 นายวีรพล ชัยอุดม จัดการอุตฯ10
31 6551404112 นายสุธาสิน มะลิใหม่ จัดการอุตฯ10
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = ปกติ(รออนุมัติจบ)  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ลาพัก (ชำระค่าบำรุงการศึกษา)  30 = รับย้ายจากสถานศึกษาอื่น  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  62 = ย้ายภาค  63 = ย้ายไปสถานศึกษาอื่น  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  71 = พ้นสภาพนักศึกษา (ขาดการติดต่อ)  72 = พ้นสภาพนักศึกษา (ไม่ลงทะเบียน)  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123