รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา000404 : เช็คอินโคราช
กลุ่มK2
ศูนย์ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคกศ.ปช. 63 ขึ้นไป
ปีการศึกษา 2566 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1 6530901103 นางสาวพรพิมล หนูกระโทก รปศ.10
2 6531801221 นายนราธิป ชาญศิริ ร.บ.10
 คณะวิทยาการจัดการ
3 6530705102 นางสาวกุลสตรี บานดี การตลาด10
4 6550701102 นางสาวชนกสุดา สวัสดี การจัดการ10
5 6550701103 นางสาวฐิตินันท์ ต่วนเวชยันตร์ การจัดการ10
6 6550701104 นางสาวภนัชชา เนติปทักษิน การจัดการ10
7 6550701105 นางสาวภัทชา สินสุพรรณ์ การจัดการ10
8 6550701106 นางสาวรสริน โหงกระโทก การจัดการ10
9 6550701107 นางสาวศศิตา เจริญนอก การจัดการ10
10 6550701108 นางสาวสิริวิมล พรมกา การจัดการ10
11 6550701109 นางสาวสุนันทา ม่งเก การจัดการ10
12 6550701110 นางอรอุมา ม่วงเเม้น การจัดการ10
13 6550701111 นายบุญฤทธิ์ ดับโศรก การจัดการ10
14 6550701112 นายอลงกรณ์ ถิ่นสำอาง การจัดการ10
15 6550701114 นางสาวสริตา อุดมสมบัติรัตนะ การจัดการ10
16 6550704102 นางสาวจุฑามาศ พลราศรี คอมธุรกิจ10
17 6550704103 นางสาวฐณัฑชา หงษ์จินดา คอมธุรกิจ10
18 6550704104 นางสาวณัฏฐณิชา กงทอง คอมธุรกิจ10
19 6550704107 นางสาวศิริรัตน์ กลีบพิมาย คอมธุรกิจ10
20 6550704108 จ่าอากาศโท กิตติพศ แสงจันทร์ คอมธุรกิจ10
21 6550704109 นายจตุพงศ์ ปะมาระเต คอมธุรกิจ10
22 6550704110 นายปกรณ์ พิมพ์ปรุ คอมธุรกิจ10
23 6550704111 นายจิรายุ ด้วงนอก คอมธุรกิจ10
24 6551601101 นางสาวเกวลิน บาตรโพธิ์ บัญชี10
25 6551601107 นางสาวเฌอริลิณญ์ โสภา บัญชี10
26 6551601110 นางสาวธัญสุดา ยอดสง่า บัญชี10
27 6551601113 นางสาวพิชญาภา เขียวนอก บัญชี72
28 6551601114 นางสาวแพรวพราว ปาปะเส บัญชี10
29 6551601117 นางสาวศิริลักษณ์ เพ็ชร์ตะกั่ว บัญชี10
30 6551601120 นางสาวสุนิสา มะโนเรือง บัญชี10
31 6551601121 นางสาวสุภาลักษณ์ จันสิมมา บัญชี10
32 6551601123 นายเกรียงไกร นามวงค์ษา บัญชี10
33 6551601124 นายจักรวาล นามอภิชน บัญชี10
 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
34 6551403102 นายชวณัฐ นะมะหิมา วิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหกรรม10
35 6551403103 นายณัฐนนท์ จิตหาญ วิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหกรรม10
36 6551403104 นายธนดล มวลตะคุ วิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหกรรม10
37 6551403107 นายนรวิชญ์ เลือดกระโทก วิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหกรรม10
38 6551403108 สิบเอก นิพนธ์ มั่นกิจ วิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหกรรม10
39 6551403109 นายนิวัฒน์ รัตนแสนสี วิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหกรรม10
40 6551403112 สิบตำรวจตรี ศุภพล สันรัตน์ วิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหกรรม10
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = ปกติ(รออนุมัติจบ)  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ลาพัก (ชำระค่าบำรุงการศึกษา)  30 = รับย้ายจากสถานศึกษาอื่น  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  62 = ย้ายภาค  63 = ย้ายไปสถานศึกษาอื่น  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  71 = พ้นสภาพนักศึกษา (ขาดการติดต่อ)  72 = พ้นสภาพนักศึกษา (ไม่ลงทะเบียน)  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123