รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา000311 : สังคมสีรุ้ง
กลุ่มK1
ศูนย์ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคกศ.ปช. 63 ขึ้นไป
ปีการศึกษา 2566 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 คณะวิทยาการจัดการ
1 6230606117 นายตระการ ปานะบุตร นิเทศศาสตร์10
2 6330505101 นางสาวกชกานต์ เพชรกลาง คอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
3 6330505102 นางสาวกมลชนก ต่อมกระโทก คอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
4 6330505103 นางสาวชนิดา เพ็ชรจำนงค์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
5 6330505105 นางสาวปฏิมากร ชายคง คอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
6 6330505108 นางสาวรัตนาภรณ์ ไชยตัน คอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
7 6330505117 นายเอนก จงพิมาย คอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
8 6330505120 นายพุฒิพงศ์ รักษาทรัพย์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ72
9 6450704101 นางสาวกัลยารัตน์ พลเยี่ยม คอมธุรกิจ10
10 6450704102 นางสาวเกวลิน ขอสูงเนิน คอมธุรกิจ10
11 6450704103 นางสาวจีระนันท์ ศิริการ คอมธุรกิจ10
12 6450704106 นางสาวนฤมล เชียงใหม่ คอมธุรกิจ10
13 6450704108 นางสาวเพชรดา หมายส่องกลาง คอมธุรกิจ72
14 6450704109 นางสาวเพ็ญพร ดังกลาง คอมธุรกิจ10
15 6450704110 นางสาวสุภาพร พูนดี คอมธุรกิจ10
16 6450704111 นางสาวอาทิตยา โสภาหอม คอมธุรกิจ10
17 6450704115 นายเชาวลิต บวกไธสง คอมธุรกิจ10
18 6450704118 นายณัฐวุฒิ นวลสุภาภรณ์ คอมธุรกิจ10
19 6450704119 นายดนัย ขันทอง คอมธุรกิจ10
20 6450704122 นายอโนชา ทองย้อย คอมธุรกิจ10
 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
21 6130211124 นางสาวธนัชชา แผลงกระโทก วิทย์กีฬา40
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = ปกติ(รออนุมัติจบ)  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ลาพัก (ชำระค่าบำรุงการศึกษา)  30 = รับย้ายจากสถานศึกษาอื่น  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  62 = ย้ายภาค  63 = ย้ายไปสถานศึกษาอื่น  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  71 = พ้นสภาพนักศึกษา (ขาดการติดต่อ)  72 = พ้นสภาพนักศึกษา (ไม่ลงทะเบียน)  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123