รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา429315 : ปฏิบัติการพยาธิวิทยาทางคลินิก
กลุ่มP1
ศูนย์ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
ปีการศึกษา 2566 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1 6440208101 นางสาวกังสดาล วัดอิ่ม เทคนิคการสัตวแพทย์10
2 6440208102 นางสาวกัลยา โสสดา เทคนิคการสัตวแพทย์10
3 6440208103 นางสาวเกษมณี แพงป้อง เทคนิคการสัตวแพทย์10
4 6440208105 นางสาวนภสร จันทร์ทวีทิพย์ เทคนิคการสัตวแพทย์10
5 6440208106 นางสาวน้ำทิพย์ ไชยโย เทคนิคการสัตวแพทย์10
6 6440208108 นางสาวปิ่นมณี พลยศ เทคนิคการสัตวแพทย์10
7 6440208109 นางสาวปิยวรรณ ถุนนอก เทคนิคการสัตวแพทย์10
8 6440208110 นางสาวพัชราวลัย ถิรพัฒน์ เทคนิคการสัตวแพทย์10
9 6440208111 นางสาวพิมพ์พิศา ติมอนรัมย์ เทคนิคการสัตวแพทย์10
10 6440208112 นางสาววนัสนันท์ ไสยศาสตร์ เทคนิคการสัตวแพทย์10
11 6440208113 นางสาววรรณดี เบ็ญจา เทคนิคการสัตวแพทย์10
12 6440208114 นางสาววิภาดา หมั่นจิตร เทคนิคการสัตวแพทย์10
13 6440208115 นางสาวศศิกานต์ หกขุนทด เทคนิคการสัตวแพทย์10
14 6440208116 นางสาวสิริยากร แรกไธสง เทคนิคการสัตวแพทย์10
15 6440208117 นางสาวสุพิชญา ณีสูงเนิน เทคนิคการสัตวแพทย์10
16 6440208118 นางสาวสุภาวดี อารีรมย์ เทคนิคการสัตวแพทย์10
17 6440208119 นางสาวอารีรัตน์ รังกระโทก เทคนิคการสัตวแพทย์10
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = ปกติ(รออนุมัติจบ)  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ลาพัก (ชำระค่าบำรุงการศึกษา)  30 = รับย้ายจากสถานศึกษาอื่น  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  62 = ย้ายภาค  63 = ย้ายไปสถานศึกษาอื่น  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  71 = พ้นสภาพนักศึกษา (ขาดการติดต่อ)  72 = พ้นสภาพนักศึกษา (ไม่ลงทะเบียน)  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123