รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา100101 : ภาษาเพื่อการสื่อสารสำหรับครู
กลุ่มP1
ศูนย์ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
ปีการศึกษา 2566 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 คณะครุศาสตร์
1 6640110101 นางสาวกนกวรรณ ขอแจ้งกลาง พลศึกษา10
2 6640110102 นางสาวจันทร์จิรา เกษมสุข พลศึกษา10
3 6640110103 นางสาวจินต์จุฑา ทองเหลือง พลศึกษา10
4 6640110104 นางสาวชัญญา คำบุญเรือง พลศึกษา10
5 6640110105 นางสาวนันณภัทร เรียบร้อย พลศึกษา10
6 6640110107 นางสาวภคพร กุมปรุ พลศึกษา10
7 6640110108 นางสาววิจิตรา โพธิ์พันธ์ พลศึกษา10
8 6640110109 นางสาววิระพา พิมพ์ภักดิ์ พลศึกษา10
9 6640110110 นางสาวศุภารัตน์ ปรอยกระโทก พลศึกษา10
10 6640110111 นายกฤษกร สุดสายตา พลศึกษา10
11 6640110112 นายกิตติศักดิ์ เอมทอง พลศึกษา10
12 6640110113 นายชัยพฤกษ์ นพคุณ พลศึกษา10
13 6640110114 นายณภัทร หลวงแก้ว พลศึกษา10
14 6640110115 นายณัฐนนท์ ข่าทิพย์พาที พลศึกษา10
15 6640110116 นายไตรรัตน์ แก้วอุไร พลศึกษา10
16 6640110117 นายเทพธาดา เกษี พลศึกษา10
17 6640110118 นายธีรพงษ์ มวยทองดี พลศึกษา10
18 6640110119 นายธีรภัทร ศรีฮาด พลศึกษา10
19 6640110121 นายปัณณทัต อรจันทร์ พลศึกษา10
20 6640110122 นายพีรวัส ชะอุ้มผล พลศึกษา10
21 6640110123 นายภัทรดนัย ป้องขันธ์ พลศึกษา10
22 6640110124 นายภูธฤทธิ์ บาลโพธิ์ พลศึกษา10
23 6640110125 นายเมธี เชียรสระน้อย พลศึกษา10
24 6640110126 นายราชวัฒน์ สีหามาตย์ พลศึกษา10
25 6640110127 นายวิศรุต เจิมขุนทด พลศึกษา10
26 6640110128 นายหนึ่งเดียว ดีจอหอ พลศึกษา10
27 6640110129 นายอภิเดช มั่นคง พลศึกษา10
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = ปกติ(รออนุมัติจบ)  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ลาพัก (ชำระค่าบำรุงการศึกษา)  30 = รับย้ายจากสถานศึกษาอื่น  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  62 = ย้ายภาค  63 = ย้ายไปสถานศึกษาอื่น  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  71 = พ้นสภาพนักศึกษา (ขาดการติดต่อ)  72 = พ้นสภาพนักศึกษา (ไม่ลงทะเบียน)  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123