รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา100101 : ภาษาเพื่อการสื่อสารสำหรับครู
กลุ่มP2
ศูนย์ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
ปีการศึกษา 2566 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 คณะครุศาสตร์
1 6640110201 นางสาวกรรณิการ์ อ้อมนอก พลศึกษา10
2 6640110202 นางสาวจิดาภา ด้วงมา พลศึกษา10
3 6640110203 นางสาวเจียระนัย ชุ่มเสนา พลศึกษา10
4 6640110204 นางสาวทัศนีย์ จงย่อกลาง พลศึกษา10
5 6640110205 นางสาวปณิดา สนนอก พลศึกษา10
6 6640110207 นางสาวรัมภ์รดา จำปาแก้ว พลศึกษา10
7 6640110208 นางสาววิชุดา สุจริต พลศึกษา72
8 6640110209 นางสาวศลิษา ปินะเต พลศึกษา10
9 6640110210 นางสาวสิริวรรณ แก้วไพฑูรย์ พลศึกษา10
10 6640110212 นายจิรภัทร แสนสุข พลศึกษา10
11 6640110213 นายโชคชัย ชำนาญกิจ พลศึกษา10
12 6640110214 นายณัฐธเดชน์ บุญครอง พลศึกษา10
13 6640110215 นายตรีทศยุทธ พันธ์คำ พลศึกษา10
14 6640110216 นายทักษ์ดนัย จอดนอก พลศึกษา10
15 6640110217 นายธนกฤต ดิษปัญญา พลศึกษา10
16 6640110218 นายธีรภัทร ชูสันเทียะ พลศึกษา10
17 6640110219 นายธีรเมธ เข้าขาย พลศึกษา10
18 6640110221 นายปิยวัฒน์ อิงอาจ พลศึกษา10
19 6640110223 นายภีมพศ ป้องขันธ์ พลศึกษา10
20 6640110224 นายภูมิภัทร ป้องขันธ์ พลศึกษา10
21 6640110225 นายรัฐภูมิ ศรีสันเทียะ พลศึกษา10
22 6640110226 นายวรินทร เเบบกระโทก พลศึกษา10
23 6640110227 นายศุภทิน มีทรัพย์ พลศึกษา10
24 6640110228 นายอชิรวิทย์ ฉิมจารย์ พลศึกษา10
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = ปกติ(รออนุมัติจบ)  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ลาพัก (ชำระค่าบำรุงการศึกษา)  30 = รับย้ายจากสถานศึกษาอื่น  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  62 = ย้ายภาค  63 = ย้ายไปสถานศึกษาอื่น  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  71 = พ้นสภาพนักศึกษา (ขาดการติดต่อ)  72 = พ้นสภาพนักศึกษา (ไม่ลงทะเบียน)  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123